ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pokey

P OW1 K IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pokey-, *pokey*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...then I pledged Tri-Delt at SMU. And I sure never thought I'd end up in a pokey little place like Childress.แล้วฉันก็เข้าชมรม Tri-Delt ที่ SMU แล้วก็แน่ใจว่าชีวิตฉันคงไม่สังคมแคบๆ อย่าง Childress แน่ๆ Brokeback Mountain (2005)
Jesus, Bob, could you move your pokey ass a little slower?บ๊อบ เธอจะย้ายก้นมาอย่างช้า ๆ ไม่ได้เหรอ Halloween (2007)
And then they held hands and did a sexy, demonic, hokey pokey for us.แล้วพวกเธอจับมือกัน และเต้นรำวงปีศาจเซ้กซี่กับเรา The Gothowitz Deviation (2009)
- Pokey hokey, pocus holy this man who was created in... - Created in sin.ชายผู้นี้ถูกสร้างขึ้นมา \ จากไฟแห่งบาป The Rite (2011)
I heard you went to the pokey for poking a student.ได้ยินมาว่าคุณไปที่ Pokey เพื่อฟันเด็กนักเรียน Damien Darko (2011)
The hokey pokey is a young man's game.โฮคกี้โปคกี้มันเป็นเกมของเด็กๆน่ะ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Well, on a normal day, you'd be off to the pokey now.ปรกติวันธรรมดา นายคงได้ไปนอนคุกแล้วตอนนี้ Brown Shag Carpet (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
POKEY P OW1 K IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pokey \Pok"ey\, a.
   See {Poky}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pokey
   adj 1: wasting time [syn: {dilatory}, {laggard}, {poky},
       {pokey}]
   2: small and remote and insignificant; "a jerkwater college";
     "passed a series of poky little one-horse towns" [syn:
     {jerkwater}, {one-horse}, {pokey}, {poky}]
   n 1: a correctional institution used to detain persons who are
      in the lawful custody of the government (either accused
      persons awaiting trial or convicted persons serving a
      sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink},
      {slammer}, {poky}, {pokey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top