ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dare

D EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dare-, *dare*
Possible hiragana form: だれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dare(vi) กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
dare(aux) กล้าที่จะ, See also: เสี่ยงที่จะ
dare(n) ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
daren't(abbr) ไม่กล้า (คำย่อของ dare not)
daresay(vi) เดาว่า, See also: บางที
daredevil(n) คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก, See also: คนบ้าระห่ำ, Syn. stuntman, stuntwoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dare(แดร์) { dared, daring, dared } vt., n. (การ) กล้าทำ, กล้าเผชิญหน้า, หาญ, ท้าทาย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า, คนบ้าระห่ำ, คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry, daredeviltry n., Syn. adventurer
daren't(แดนทฺ) ดูdarenot
daresay(แดร์'เซ) { daresaid, daresaying, daresays } vi., vt. ดูdare say

English-Thai: Nontri Dictionary
dare(adj) กล้าหาญ, ใจกล้า, อาจหาญ, บังอาจ
dare(vt) กล้า, ท้าทาย, ก๋ากั่น, กล้าหาญ
daredevil(adj) บ้าบิ่น, บ้าเลือด, บ้าระห่ำ, กล้า
daredevil(n) คนกล้า, คนบ้าระห่ำ, คนบ้าบิ่น, คนกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน The Great Dictator (1940)
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก Help! (1965)
- Dare we ask how you know? - How! I saw those footprints...วิธี อย่างไร ฉันเห็นรอยเท้าเหล่านั้น Help! (1965)
You rotten criminals how dare you? !ไอ้โจรชั่ว กล้าดียังไง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let no one, be it man or some other creature, dare to contaminate that innocence.ถ้าไม่มีผู้ใด... มนุษย์ หรือว่า สิ่งมีชีวิตอื่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
And to get for you a nomination for, dare I say...?ท่านจะได้เข้าชิง... ผมพูดได้ไหม Blazing Saddles (1974)
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่ The Little Prince (1974)
Who dares say such things? !ใครกล้าพูดอย่างนี้ Gandhi (1982)
How dare you?กล้าดียังไง? Idemo dalje (1982)
Not even when you were small? - How dare you?ไม่แม้แต่ตอนที่คุณเล็ก กล้าดียังไง? Idemo dalje (1982)
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา. Return of the Condor Heroes (1983)
Dare to make fun of me!กล้าล้อข้าเล่นเรอะ! Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dareAfter what has happened, I dare not see her again.
dareDare he go alone?
dareDare you ask her?
dareDare you ask him about it?
dareDare you ask him about the accident?
dareDare you ask me another question?
dareDare you call her?
dareDid he dare to jump the brook?
dareDoes she dare to go into the forest?
dareHe dared not say no to my plan.
dareHe dared to doubt my sincerity.
dareHe dared to propose to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าเสี่ยง(v) dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai Definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เข้าหน้าไม่ติด(v) dare not to meet, See also: dare not to confront, Syn. เข้าหน้าไม่ได้, Example: ฉันกลัวเข้าหน้าไม่ติดเพราะเคยแกล้งเขาไว้มาก, Thai Definition: ไม่กล้าสู้หน้า, ไม่กล้าเผชิญหน้า
พูดจริงทำจริง(v) speak seriously, See also: dare to speak and dare to act, Example: พ่อพูดจริงทำจริงไม่โกหกพวกเราหรอกเชื่อพี่เถอะ, Thai Definition: ทำได้อย่างที่พูดไว้, รักษาคำพูดไว้โดยการกระทำจริง
มีหน้า(v) dare to, See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth., Syn. ไม่อาย, กล้า, หน้าด้าน, ด้าน, Ant. อาย, Example: ของเก่ายังไม่ใช้ยังมีหน้ามายืมกันอีก, Thai Definition: ไม่รู้สึกอาย
อุก(v) dare, Thai Definition: หักหาญด้วยพลการ, บังอาจ
ใจกล้า(v) be brave, See also: dare, be bold, be courageous, be fearless, be plucky, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: หล่อนใจกล้ามากที่เข้าไปหาสามีตามลำพังถึงในคุก, Thai Definition: ไม่หวาดกลัว, ไม่ขลาดกลัว
ใจถึง(v) be brave, See also: dare, be courageous, be fearless, be undaunted, be bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เขาใจถึงขนาดที่กล้าชกกับนักมวยรุ่นใหญ่กว่า, Thai Definition: ไม่ขลาดกลัว, ไม่หวาดหวั่น, ไม่เกรงกลัว
ท้าทาย(v) challenge, See also: dare, defy, Syn. ท้า, Example: นายมารวยท้าทายให้ผมนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ท้าตีท้าต่อย(v) challenge, See also: dare, defy, Example: หากใครพูดจาหรือแสดงกิริยาไม่ดีกับเขาแล้ว เขาก็ท้าตีท้าต่อยอย่างไม่ลดละ
กำแหง(v) dare, See also: mutiny, be insolent, be intense, Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ, Example: นักเลงเจ้าถิ่นชอบกำแหงกับคนที่ผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[hān] (v) EN: be bold enough ; dare  FR: faire preuve de courage ; oser
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กล้า[klā] (v) EN: dare ; venture  FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer
พูดจริงทำจริง[phūt jing tham jing] (xp) EN: speak seriously ; dare to speak and dare to act  FR: faire ce que l'on dit
ท้า[thā] (v) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke  FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ท้าทาย[thāthāi] (v) EN: challenge ; dare ; defy  FR: défier ; se mesurer à ; affronter
ถือดีอย่างไร[theūdī yāngrai] (v, exp) EN: how dare you ... ; how do you think you are (to)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DARE D EH1 R
DARES D EH1 R Z
DAREN D AE1 R IH0 N
DARED D EH1 R D
DARESAY D EH1 R S EY0
DAREMBLUM D EH1 R AH0 M B L UW2 M
DAREDEVIL D EH1 R D EH2 V AH0 L
DAREDEVILS D EH1 R D EH2 V AH0 L Z
DARENSBOURG D AE1 R IH0 N S B ER0 G
DARENSBOURG D AE1 R AH0 N Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dare (v) dɛəʳr (d e@ r)
dared (v) dɛəʳd (d e@ d)
dares (v) dɛəʳz (d e@ z)
daresay (n) dˈɛəʳsɛɪ (d e@1 s ei)
Darenth (n) dˈærənθ (d a1 r @ n th)
daren't (v) dɛəʳnt (d e@ n t)
daredevil (n) dˈɛəʳdɛvəl (d e@1 d e v @ l)
daredevils (n) dˈɛəʳdɛvəlz (d e@1 d e v @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] dare #1,408 [Add to Longdo]
敢于[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ,   /  ] dare to; be bold in; have the courage to #6,332 [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ,       ] dare not go one step beyond the prescribed limit #128,182 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だれ, dare] (n) ใคร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だれ(P);たれ(ok);た(ok), dare (P); tare (ok); ta (ok)] (pn, adj-no) who; (P) #1,100 [Add to Longdo]
誰か[だれか, dareka] (n) (uk) someone; somebody; (P) #9,884 [Add to Longdo]
恐らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P) #10,550 [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) #11,957 [Add to Longdo]
乱れ[みだれ, midare] (n) disorder; disturbance; unrest; (P) #13,985 [Add to Longdo]
がね[gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
すだれコリメーター[sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1, バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
だれる[dareru] (v1, vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dace \Dace\ (d[=a]s), n. [Written also dare, dart, fr. F. dard
   dase, dart, of German origin. Dace is for an older darce, fr.
   an OF. nom. darz. See {Dart} a javelin.] (Zool.)
   A small European cyprinoid fish ({Leuciscus leuciscus},
   formerly {Squalius leuciscus} or {Leuciscus vulgaris}); --
   called also {dare}.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: In America the name is given to several related fishes
      of the genera {Squalius}, {Minnilus}, etc. The
      black-nosed dace is {Rhinichthys atronasus} the horned
      dace is {Semotilus corporalis}. For red dace, see
      {Redfin}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\, v. i. [OE. darien, to lie hidden, be timid.]
   To lurk; to lie hid. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\, v. t.
   To terrify; to daunt. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      For I have done those follies, those mad mischiefs,
      Would dare a woman.           --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
   {To dare larks}, to catch them by producing terror through to
    use of mirrors, scarlet cloth, a hawk, etc., so that they
    lie still till a net is thrown over them. --Nares.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\ (d[^a]r), v. i. [imp. {Durst} (d[^u]rst) or {Dared}
   (d[^a]rd); p. p. {Dared}; p. pr. & vb. n. {Daring}.] [OE. I
   dar, dear, I dare, imp. dorste, durste, AS. ic dear I dare,
   imp. dorste. inf. durran; akin to OS. gidar, gidorsta,
   gidurran, OHG. tar, torsta, turran, Goth. gadar,
   gada['u]rsta, Gr. tharsei^n, tharrei^n, to be bold, tharsy`s
   bold, Skr. Dhrsh to be bold. [root]70.]
   To have adequate or sufficient courage for any purpose; to be
   bold or venturesome; not to be afraid; to venture.
   [1913 Webster]
 
      I dare do all that may become a man; Who dares do more
      is none.                 --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Why then did not the ministers use their new law?
      Bacause they durst not, because they could not.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Who dared to sully her sweet love with suspicion.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The tie of party was stronger than the tie of blood,
      because a partisan was more ready to dare without
      asking why.               --Jowett
                          (Thu?yd.).
   [1913 Webster]
 
   Note: The present tense, I dare, is really an old past tense,
      so that the third person is he dare, but the form he
      dares is now often used, and will probably displace the
      obsolescent he dare, through grammatically as incorrect
      as he shalls or he cans. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
         The pore dar plede (the poor man dare plead).
                          --P. Plowman.
      [1913 Webster]
 
         You know one dare not discover you. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         The fellow dares not deceive me.  --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Here boldly spread thy hands, no venom'd weed
         Dares blister them, no slimy snail dare creep.
                          --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
   Note: Formerly durst was also used as the present. Sometimes
      the old form dare is found for durst or dared.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\, v. t. [imp. & p. p. {Dared}; p. pr. & vb. n.
   {Daring}.]
   1. To have courage for; to attempt courageously; to venture
    to do or to undertake.
    [1913 Webster]
 
       What high concentration of steady feeling makes men
       dare every thing and do anything?   --Bagehot.
    [1913 Webster]
 
       To wrest it from barbarism, to dare its solitudes.
                          --The Century.
    [1913 Webster]
 
   2. To challenge; to provoke; to defy.
    [1913 Webster]
 
       Time, I dare thee to discover
       Such a youth and such a lover.    --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\, n.
   1. The quality of daring; venturesomeness; boldness; dash.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       It lends a luster . . .
       A large dare to our great enterprise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Defiance; challenge.
    [1913 Webster]
 
       Childish, unworthy dares
       Are not enought to part our powers.  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Sextus Pompeius
       Hath given the dare to C[ae]sar.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\, n. [See {Dace}.] (Zool.)
   A small fish; the dace.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dare
   n 1: a challenge to do something dangerous or foolhardy; "he
      could never refuse a dare" [syn: {dare}, {daring}]
   v 1: take upon oneself; act presumptuously, without permission;
      "How dare you call my lawyer?" [syn: {make bold}, {dare},
      {presume}]
   2: to be courageous enough to try or do something; "I don't dare
     call him", "she dares to dress differently from the others"
   3: challenge; "I dare you!" [syn: {defy}, {dare}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 dare
  give

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 dare
  give

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top