ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

看板

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -看板-, *看板*
Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
看板を下ろす[かんばんをおろす, kanbanwoorosu] (exp,v5s) to close one's business [Add to Longdo]
看板[かんばんや, kanbanya] (n) sign maker [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
看板倒れ[かんばんだおれ, kanbandaore] (n) ostentatious [Add to Longdo]
看板方式;かんばん方式[かんばんほうしき, kanbanhoushiki] (n) just-in-time inventory management; JIT [Add to Longdo]
看板[かんばんむすめ, kanbanmusume] (n) pretty girl who attracts customers to come inside a shop [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look at the sign just ahead of you.あなたの前にある看板をご覧なさい。
That actress is the shining star in the company.あの女優は一座の一枚看板だ。
He came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.あの男鳴り物入りで入社したけど、実力のほど看板に偽りなしだったね。
We're counting on you to be the life of the party. It'll bomb if you don't come.おいおい、一枚看板のお前が来れないんじゃ、今日の合コン盛り上がらないよ。
Let's set up a sign here.ここへ看板を立てよう。
The policeman tore the signboard from the house.その警官は家から看板をはがした。
A drugstore's sign.ドラッグストアの看板
I am near-sighted, so I cannot make out what is written on that signboard.私は近視なので、あの看板に何が書いてあるか分からない。
There's a big sign.大きな看板があります。
The sun faded the lettering on the sign.日光で看板の文字があせた。
Good wine needs no bush. [Quote, Shakespeare]良酒は看板を要せず。
I'd like to set up a sign like, "This Way ->," but what would it be if I made it in English?「順路→」といったかんじの看板を設置したいと思うんですけど、これを英語で作るとどうなるでしょうか?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two, three, four... ♪ All alone, oh, my Lord, then you saw my billboards ♪[JA] 2、3、4 ♪皆、僕の書いた看板 Skidmark (2016)
Turn around, I wanna punch that poster in the face.[CN] 掉头啊 我要去痛扁看板上那张脸 Wieners (2008)
- I saw his billboards, - Mm-hmm.[JA] 彼の看板を見て Falling Slowly (2016)
My biggest regret is that I saved you... from the billboard.[JA] 最大の後悔は、 看板から君を助けた事だ Baby Steps (2015)
When Edgar and I took over the restaurant, we had a sign up.[JA] 食堂を引き継いだ時 ドアに看板があった Barbecue (2017)
And so, we were going to take the sign down and we did![JA] だから私たちは その看板を外した Barbecue (2017)
Do you think maybe you could reach the ledge?[JA] あの隣のビルの看板に、 僕をのっけてくれない? Sing (2016)
This is the entrance to the Gold Mine, and clearly Billy, the sign says...[JA] ここが金鉱山の入り口だ だけど看板に書いてある・・・ Power Rangers (2017)
Of course, you're my ace in the hole[CN] 你很清楚嘛 我的广告看板 Confession of Murder (2012)
You... you brought all those people together, you... with the signs, you know.[JA] 君は... 仲間を作ったんだ あの看板 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
That's a sign, that's what this trip is all about.[CN] 那边有个看板 我们旅行的目的就是那个啊 Wieners (2008)
Punch that poster in the face. Turn around.[CN] 我要去痛扁看板上那张脸 把车掉头啊 Wieners (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top