ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meddle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meddle-, *meddle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meddle(vi) ก้าวก่าย, See also: เข้าไปยุ่ง, สอดแทรก, จุ้นจ้าน, Syn. interfere, intervene poke, Ant. keep out
meddler(n) คนชอบก้าวก่าย, See also: คนจุ้นจ้าน, Syn. interferer, troublemaker
meddle in(phrv) สอด, See also: ยุ่งกับ, เสือกในเรื่อง
meddlesome(adj) ซึ่งชอบก้าวก่าย, See also: จุ้นจ้าน, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intrusive, invasive, Ant. unmeddle some
meddle with(phrv) ยุ่งวุ่นวายกับ, See also: สอดแทรกหรือทำให้เสียหาย, Syn. be at, get at, interfere with
meddle with(phrv) มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม), See also: ยุ่งเกี่ยวกับ, Syn. mess about with
meddlesomeness(n) การชอบก้าวก่าย, See also: ความจุ้นจ้าน, Syn. curiosity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meddle(เมด'เดิล) vi. เข้ายุ่ง, ยุ่ง, เสือก., See also: meddler n. meddlingly adv.
meddlesome(เมด'เดิลเซิม) adj. ชอบยุ่ง, ชอบเสือก.

English-Thai: Nontri Dictionary
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว, แทรกแซง, เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง, คนชอบแทรกแซง, คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง, ชอบแทรกแซง, ชอบเสือก
intermeddle(vi) แทรกแซง, ก้าวก่าย, เลือก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meddleDon't meddle in his affairs.
meddleDon't meddle in my affairs.
meddleDon't meddle in other people's affair.
meddleHe meddled where he wasn't wanted and it backfired on him.
meddleIt is not my part to meddle in your affairs.
meddleI would not meddle in such a thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋น(adj) interfering, See also: meddlesome, Syn. จุ้น, จุ้นจ้าน, Example: ทำไมเธอถึงเป็นคนแจ๋นได้ขนาดนี้, Thai Definition: ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ชอบเสนอหน้า
ตัวยุ่ง(n) meddler, See also: nuisance, troublesome person, Syn. ตัวป่วน, ตัวกวน, Example: เลขาคนนี้เป็นตัวยุ่งประจำบริษัทเพราะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น, Thai Definition: คนที่ชอบไปวุ่นวาย, คนที่แส่เข้าไปทุกเรื่อง
สอดรู้(v) interfere, See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive, Syn. สอดรู้สอดเห็น, Example: อย่ามาสอดรู้กับเรื่องของฉัน, Thai Definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
สะเออะ(v) meddle, See also: poke one's nose into, be assertive, be impertinent, Syn. ยุ่ง, เสือก, วุ่น, เจ๋อ, Example: ถ้า ไม่รู้ ก็อย่า สะเออะ มาออกความเห็นกล่าวหาคนเขาเลย, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควร
สาระแน(v) meddle, See also: tamper, interfere, Syn. แส่, Example: ทำไมเธอจะต้องสาระแนเอาเรื่องที่บ้านไปพูดให้คนอื่นฟังด้วย, Thai Definition: แส่ไม่เข้าเรื่อง, สู่รู้ไม่เข้าเรื่อง
เจ้ากี้เจ้าการ(v) be busy, See also: meddle, Example: เขาเจ้ากี้เจ้าการอย่างออกนอกหน้าในการจัดงานแต่งงาน
จุ้นจ้าน(v) meddle, See also: intervene, interfere, Example: เขาคงไม่สบายใจที่อ้ายหมีควายมาจุ้นจ้านอยู่ใกล้ๆ เช่นนี้, Thai Definition: เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด
แม่รีแม่แรด(n) busy woman, See also: meddlesome woman, interfering woman, Example: เธอทำตัวเป็นแม่รีแม่แรดไม่น่าดู
ปากเสีย(adj) gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง
ปากเสีย(adj) gossipy, See also: meddlesome, Example: คนกลุ่มนี้ประวัติดีกันทั้งนั้นไม่มีใครเอ่ยอ้างว่ามีใครเป็นคนปากเสียหรือคนที่กินไม่ค่อยอิ่ม, Thai Definition: ชอบพูดจาให้ร้ายแก่ผู้อื่นหรือแก่ตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
แทรกแซง[saēksaēng] (v) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in  FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สาระแน[sāranaē] (v) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop  FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[søtrū-søthen] (v) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome  FR: fouiner ; fureter
ยื่นจมูก[yeūn jamūk] (v, exp) EN: poke one's nose into anothers' affairs ; meddle  FR: s'ingérer ; fouiner (péj.) ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
ยื่นหน้า[yeūn nā] (v, exp) EN: interfere ; meddle ; push oneself forward
ยุ่ง[yung] (v) EN: meddle  FR: s'ingérer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
meddle
meddlesome

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meddle
meddled
meddler
meddles
meddlers
meddlesome

WordNet (3.0)
meddle(v) intrude in other people's affairs or business; interfere unwantedly, Syn. tamper
meddler(n) an officious annoying person who interferes with others

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Meddle

v. t. To mix; to mingle. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

“Wine meddled with gall.” Wyclif (Matt. xxvii. 34). [ 1913 Webster ]

Meddle

v. i. [ imp. & p. p. Meddled p. pr. & vb. n. Meddling ] [ OE. medlen to mix, OF. medler, mesler, F. mêler, LL. misculare, a dim. fr. L. miscere to mix. √271. See Mix, and cf. Medley, Mellay. ] [ 1913 Webster ]

1. To mix; to mingle. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

More to know
Did never meddle with my thoughts. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To interest or engage one's self; to have to do; -- in a good sense. [ Obs. ] Barrow. [ 1913 Webster ]

Study to be quiet, and to meddle with your own business. Tyndale. [ 1913 Webster ]

3. To interest or engage one's self unnecessarily or impertinently, to interfere or busy one's self improperly with another's affairs; specifically, to handle or distrub another's property without permission; -- often followed by with or in. [ 1913 Webster ]

Why shouldst thou meddle to thy hurt? 2 Kings xiv. 10. [ 1913 Webster ]

The civil lawyers . . . have meddled in a matter that belongs not to them. Locke. [ 1913 Webster ]


To meddle and make, to intrude one's self into another person's concerns. [ Archaic ] Shak.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- To interpose; interfere; intermeddle. [ 1913 Webster ]

Meddler

n. One who meddles; one who interferes or busies himself with things in which he has no concern; an officious person; a busybody. [ 1913 Webster ]

Meddlesome

a. Given to meddling; apt to interpose in the affairs of others; officiously intrusive. -- Med"dle*some*ness, n. [1913 Webster]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干预[gān yù, ㄍㄢ ㄩˋ,   /  ] meddle; intervene #5,686 [Add to Longdo]
多事[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ,  ] meddlesome; eventful #20,396 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na, n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
ちょっかい[chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1, vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang [Add to Longdo]
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp, v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful [Add to Longdo]
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person [Add to Longdo]
節介[せっかい, sekkai] (adj-na, n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness [Add to Longdo]
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P) [Add to Longdo]
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r, vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top