Search result for

spoken

(63 entries)
(0.1262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoken-, *spoken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoken[VI] กริยาช่อง 3 ของ speak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoken(สโพ'เคิน) adj. พูด,เอ่ย,เกี่ยวกับภาษาพูด,ทางปาก,เกี่ยวกับคำพูด, Syn. said,uttered,verbal
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank
well-spoken(เวล'สโพ'เคิน) adj. พูดดี,พูดได้ไพเราะ,พูดได้เหมาะสม

English-Thai: Nontri Dictionary
spoken(vt) pp ของ speak
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spokenภาษาพูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
You haven't spoken two words to me all week.คุณไม่พูดกับฉันเลยทั้งอาทิตย์ There Might be Blood (2008)
Don't sweat it, it's new. - Have you spoken to Wilson? - We'll get you an EKG, I come back.อย่ากังวลไปเลย แรกๆก็แบบนี้แหละ คุณอยากให้ฉันนอนกับเขา เพื่อให้เขาอยู่ต่อรึไง Dying Changes Everything (2008)
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด Rising Malevolence (2008)
Boldly spoken for one so young.ช่างกล้าพูดนัก เด็กน้อย Rising Malevolence (2008)
She hasn't spoken to any townspeople.เธอไม่ได้พูดคุยกับชาวบ้านทั่วไปในเมือง The Mark of Nimueh (2008)
- We haven't all spoken. - No, I'm staying.ยังฟังกันไม่หมดเลย ไม่ผมจะอยู่ที่นี่ Episode #1.5 (2008)
Oh, no, I shouldn't have spoken to you like that. I'm sorry. Gwen...เอ่อ ข้าไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้น ข้าขอโทษ The Moment of Truth (2008)
Morgana, have you spoken to Uther?มอร์กานา ท่านลองพูดกับอูเธอร์รึยัง To Kill the King (2008)
Anyway, we haven't spoken in months.แล้วเราก็ไม่ได้พูดกันเลยเป็นเดือนๆ Passengers (2008)
Because you have spoken first, your future in that world shall be good.เพราะท่านได้พูดขึ้นก่อน, อนาคตในโลก ข้างหน้าของเจ้าจะดีด้วย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I have spoken to Mr. Hoffman very sharply.ผมคุยกับเอ็ด ฮอฟแมน ตรงๆ แล้ว Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spokenActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
spokenAnswer at once when spoken to.
spokenAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
spokenA stone once cast, and a word once spoken, cannot be recalled.
spokenA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
spokenA word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
spokenBecause of this, Koko can understand hundreds of spoken words.
spokenBeginners should learn spoken English first.
spokenBeing spoken to by a foreigner, I did not know what to do.
spokenBoth French and English are spoken in Canada.
spokenBut the temple he had spoken of was his body.
spokenDr. Patterson also uses spoken language with Koko.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt phāsā Angkrit) EN: practise spoken English   FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
คำดูถูก[n.] (kham dū thūk) EN: insult (spoken ~)   FR: insulte (verbale) [f]
ขวานผ่าซาก[X] (khwān phā sāk) EN: plain-spoken   
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken   
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken   
ภาษาปาก[n. exp.] (phāsā pāk) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language   FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: spoken language ; colloquial language ; colloquial speech   FR: langage parlé [m] ; langue parlée [f] ; parler [m]
โป้ง[adj.] (pōng) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose   FR: vantard

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOKEN    S P OW1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoken    (v) (s p ou1 k @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan) [Add to Longdo]
スポークンタイトル[, supo-kuntaitoru] (n) spoken title [Add to Longdo]
ノシ[, noshi] (exp) (col) (arm waving) bye-bye! (text only, not spoken) [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
伊予弁[いよべん, iyoben] (n) Iyo dialect (spoken in Ehime prefecture) [Add to Longdo]
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白话[bái huà, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoken language; vernacular [Add to Longdo]
语声[yǔ shēng, ㄩˇ ㄕㄥ, / ] spoken language; sound of speaking [Add to Longdo]
说唱[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, / ] spoken and sung; hip-hop (music genre) [Add to Longdo]
道白[dào bái, ㄉㄠˋ ㄅㄞˊ, ] spoken lines in opera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoken \Spo"ken\ (sp[=o]"k'n), a. [p. p. of {Speak}.]
   1. Uttered in speech; delivered by word of mouth; oral; as, a
    spoken narrative; the spoken word.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by a certain manner or style in speaking; --
    often in composition; as, a pleasant-spoken man.
    [1913 Webster]
 
       Methinks you 're better spoken.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speak \Speak\, v. i. [imp. {Spoke}({Spake}Archaic); p. p.
   {Spoken}({Spoke}, Obs. or Colloq.); p. pr. & vb. n.
   {Speaking}.] [OE. speken, AS. specan, sprecan; akin to
   OF.ries. spreka, D. spreken, OS. spreken, G. sprechen, OHG.
   sprehhan, and perhaps to Skr. sph[=u]rj to crackle, to
   thunder. Cf. {Spark} of fire, {Speech}.]
   1. To utter words or articulate sounds, as human beings; to
    express thoughts by words; as, the organs may be so
    obstructed that a man may not be able to speak.
    [1913 Webster]
 
       Till at the last spake in this manner. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Speak, Lord; for thy servant heareth. --1 Sam. iii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To express opinions; to say; to talk; to converse.
    [1913 Webster]
 
       That fluid substance in a few minutes begins to set,
       as the tradesmen speak.        --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       An honest man, is able to speak for himself, when a
       knave is not.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       During the century and a half which followed the
       Conquest, there is, to speak strictly, no English
       history.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a speech, discourse, or harangue; to adress a
    public assembly formally.
    [1913 Webster]
 
       Many of the nobility made themselves popular by
       speaking in Parliament against those things which
       were most grateful to his majesty.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To discourse; to make mention; to tell.
    [1913 Webster]
 
       Lycan speaks of a part of Caesar's army that came to
       him from the Leman Lake.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To give sound; to sound.
    [1913 Webster]
 
       Make all our trumpets speak.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To convey sentiments, ideas, or intelligence as if by
    utterance; as, features that speak of self-will.
    [1913 Webster]
 
       Thine eye begins to speak.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To speak of}, to take account of, to make mention of.
    --Robynson (More's Utopia).
 
   {To speak out}, to speak loudly and distinctly; also, to
    speak unreservedly.
 
   {To speak well for}, to commend; to be favorable to.
 
   {To speak with}, to converse with. "Would you speak with me?"
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To say; tell; talk; converse; discourse; articulate;
     pronounce; utter.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoken
   adj 1: uttered through the medium of speech or characterized by
       speech; sometimes used in combination; "a spoken
       message"; "the spoken language"; "a soft-spoken person";
       "sharp-spoken" [ant: {written}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 spoken [spokən]
   haunt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top