ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poker

P OW1 K ER0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poker-, *poker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poker[N] ไพ่โป๊กเกอร์
poker[N] สิ่งที่ใช้แหย่หรือเขี่ย, See also: แท่งโลหะสำหรับเขี่ย
poker[N] ผู้แหย่
poker face[N] ใบหน้าเฉยเมย, See also: ใบหน้าไร้ความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poker(โพ'เคอะ) n. ผู้แหย่,สิ่งทีใช้แหย่,ไพ่โป๊กเกอร์
poker faceใบหน้าตีหน้าตาย,ใบหน้าเฉยเมย

English-Thai: Nontri Dictionary
poker(n) ไพ่โป๊กเกอร์,เหล็กเขี่ยไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a poker game with this kid.แล้วมันจะได้ผลเร้อ Good Will Hunting (1997)
-Well, actually, I did, but Larry Cohen has Lasker teed up for me on the first hole so I don't have time to play Alzheimer's poker with you?-ผมเอามานะ แต่ แลร์รี่ โคเฮน กับ ลาสเกอร์ นำผมได้ในหลุมแรก ผมก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์กับคุณ Dark Harbor (1998)
- Georgey, don't forget poker night. - I won't.- จอร์จี้ อย่าลืมคืนโป๊กเกอร์นะ Bringing Down the House (2003)
How could I forget poker night?- จะลืมได้ยังไง Bringing Down the House (2003)
It's girls' poker night. Where's my little dealer?คืนนี้คืนโป๊กเกอร์ ขาไพ่ตัวน้อยอยู่ไหนเนี่ย Bringing Down the House (2003)
We played poker together, lan.เราเคยเล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันนะ, เอียน. National Treasure (2004)
So I just play around with my money in poker gamesฉันถึง ใช้เงินเล่นโปกเกอร์ไง Paris ei yeonin (2004)
Well, Coop wants to play strip poker or strip Cooper... and I really want him to go home.คูปชวนเล่นไพ่ถอดเสื้อน่ะ ถอดเสื้อมันน่ะไม่ว่า แต่ผมอยากไล่มันกลับแล้วล่ะ Imagine Me & You (2005)
Can I PASS you the chicken? Are we playing poker here?คีบไก่ให้เธองั้นเหรอ? House of Fury (2005)
Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro.ซึ่งน่าจะอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงจัดแข่งขัน เกมส์โป๊กเกอร์เงินเดิมพันสูง ที่ คาสิโนรอยัล ใน มอนเตเนโกร Casino Royale (2006)
Then you'll also know that in poker you never play your hand.งั้นคุณก็น่าจะรู้ว่าเกมส์โป๊กเกอร์น่ะ เราไม่ได้เล่นไพ่ที่อยู่ในมือหรอก Casino Royale (2006)
I like this poker thing.ชอบเกมส์โป๊กเกอร์นี่จัง Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pokerHe is very good at poker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพ่ป๊อก[N] poker, Example: ไปเที่ยวครั้งนี้ใครเอาไพ่ป๊อกไปบ้าง, Count unit: ใบ, สำรับ, Thai definition: ชื่อไพ่ชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุดหนึ่งมี 52 ใบ ใช้เล่นการพนันได้หลายอย่าง หรือใช้ทำนายโชคชะตาได้ด้วย
โป๊กเกอร์[N] poker, See also: card game, Syn. ไพ่, Example: บ้านนั้นเขาชอบเล่นโป๊กเกอร์กันทั้งบ้าน, Count unit: สำรับ, ชุด, Thai definition: ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ไพ่ป๊อก มักเล่นเป็นกลุ่ม 4 คน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
POKER P OW1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poker (n) pˈoukər (p ou1 k @ r)
pokers (n) pˈoukəz (p ou1 k @ z)
poker-face (n) pˈoukə-fɛɪs (p ou1 k @ - f ei s)
poker-faces (n) pˈoukə-fɛɪsɪz (p ou1 k @ - f ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扑克[pū kè, ㄆㄨ ㄎㄜˋ, / ] poker (game); deck of playing cards, #19,477 [Add to Longdo]
拨火棍[bō huǒ gùn, ㄅㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄣˋ, / ] poker [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandmalerei {f}poker work [Add to Longdo]
Poker {n} | pokern; Poker spielenpoker | to play poker [Add to Longdo]
pokern | hoch pokernto take a risk; to gamble | to take a big risk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スロットマシン[, surottomashin] (n) slot machine; fruit machine; poker machine [Add to Longdo]
トリトマ[, toritoma] (n) red-hot poker (Kniphofia uvaria) (lat [Add to Longdo]
フルハウス[, furuhausu] (n) full house (esp. in card games such as poker) [Add to Longdo]
ポーカー[, po-ka-] (n) poker; (P) [Add to Longdo]
ポーカーフェース[, po-ka-fe-su] (n) poker face [Add to Longdo]
火掻き[ひかき, hikaki] (n) a poker; fire iron used to rake ash [Add to Longdo]
火掻き棒[ひかきぼう, hikakibou] (n) fire hook; poker; slice bar [Add to Longdo]
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poachard \Poach"ard\ (p[=o]ch"[~e]rd), n. [From {Poach} to
   stab.] [Written also {pocard}, {pochard}.] (Zool.)
   (a) A common European duck ({Aythya ferina}); -- called also
     {goldhead}, {poker}, and {fresh-water widgeon}, or
     {red-headed widgeon}.
   (b) The American redhead, which is closely allied to the
     European poachard.
     [1913 Webster]
 
   {Red-crested poachard} (Zool.), an Old World duck ({Branta
    rufina}).
 
   {Scaup poachard}, the scaup duck.
 
   {Tufted poachard}, a scaup duck ({Aythya cristata}, or
    {Fuligula cristata}), native of Europe and Asia.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poker \Pok"er\, n. [Cf. Dan. pokker the deuce, devil, also W.
   pwci, a hobgoblin, bugbear, and E. puck.]
   Any imagined frightful object, especially one supposed to
   haunt the darkness; a bugbear. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poker \Pok"er\, n. [From {Poke} to push.]
   1. One who pokes.
    [1913 Webster]
 
   2. That which pokes or is used in poking, especially a metal
    bar or rod used in stirring a fire of coals.
    [1913 Webster]
 
   3. A poking-stick. --Decker.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The poachard. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Poker picture}, a picture formed in imitation of
    bisterwashed drawings, by singeing the surface of wood
    with a heated poker or other iron. --Fairholt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poker \Pok"er\, n. [Of uncertain etymol.]
   A game at cards derived from brag, and first played about
   1835 in the Southwestern United States. --Johnson's Cyc.
   [1913 Webster]
 
   Note: A poker hand is played with a poker deck, composed of
      fifty-two cards, of thirteeen values, each card value
      being represented once in each of four "suits", namely
      spades, hearts, diamonds, and clubs. The game is played
      in many variations, but almost invariably the stage of
      decision as to who wins occurs when each player has
      five cards (or chooses five cards from some larger
      number available to him). The winner usually is the
      player with the highest-valued hand, but, in some
      variations, the winner may be the player with the
      lowest-valued hand. The value of a hand is ranked by
      hand types, representing the relationships of the cards
      to each other. [The hand types are ranked by the
      probability of receiving such a hand when dealt five
      cards.] Within each hand type the value is also ranked
      by the values of the cards. The hand types are labeled,
      in decreasing value: five of a kind; royal flush;
      straight flush; four of a kind; full house (coll. full
      boat, or boat); flush; straight; three of a kind; two
      pairs; one pair; and, when the contending players have
      no hands of any of the above types, the player with the
      highest-valued card wins -- if there is a tie, the
      next-highest-valued card of the tied players determines
      the winner, and so on. If two players have the same
      type of hand, the value of the cards within each type
      determines the winner; thus, if two players both have
      three of a kind (and no other player has a higher type
      of hand), the player whose three matched cards have the
      highest card value is the winner.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poker
   n 1: fire iron consisting of a metal rod with a handle; used to
      stir a fire [syn: {poker}, {stove poker}, {fire hook},
      {salamander}]
   2: any of various card games in which players bet that they hold
     the highest-ranking hand [syn: {poker}, {poker game}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 poker /pokər/
  poker

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top