Search result for

ล้ำ

   
74 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้ำ-, *ล้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ำ[ADV] exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
ล้ำ[V] infringe, See also: break, violate, transgress, contravene, Syn. ล่วงล้ำ, ล่วงเกิน, ล้ำเส้น, Example: เสรีภาพโดยชอบธรรมต้องไม่ล้ำสิทธิ์ผู้อื่น, Thai definition: เลยผ่านพ้นเกินเข้าไป
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำลึก[ADJ] deep, Syn. ลึกล้ำ, Example: เขามีความคิดล้ำลึกเกินเด็กในวัยเดียวกัน, Thai definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย
ล้ำหน้า[V] be offside, Thai definition: การเตะลูกล้ำหน้าในกีฬาฟุตบอล
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ล้ำหน้า[V] get ahead of, See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass, Ant. ล้าหลัง, Example: การมีความคิดล้ำหน้าเพื่อนฝูง ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้, Thai definition: นำหน้าไป
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ล้ำหน้า[V] get ahead of, See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass, Ant. ล้าหลัง, Example: การมีความคิดล้ำหน้าเพื่อนฝูง ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้, Thai definition: นำหน้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่ำว. มีเนื้อแน่นแข็ง.
ล้ำก. ล่วงเข้าไปเกินเขตที่กำหนด เช่น ล้ำเขตแดน ล้ำแดนข้าศึก.
ล้ำว. ยิ่ง, ล้น, เช่น สูงล้ำ ปัญญาล้ำ.
ล้ำยุค, ล้ำสมัยว. ที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัยของตน เช่น นักเขียนมีความคิดล้ำยุค.
ล่ำลาก. อำลา, ลา, ร่ำลา ก็ว่า.
ล้ำลึกว. ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง, ลึกล้ำ ก็ว่า.
ล่ำสันว. มีรูปร่างล่ำและแข็งแรง (มักใช้แก่ผู้ชาย)
ล่ำสันโดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะเป็นแก่นสาร ใช้ว่า เป็นล่ำเป็นสัน.
ล้ำหน้าว. เกินเลยไปกว่าที่ควร เช่น เขาชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
ล้ำหน้าที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย เช่น ความคิดลํ้าหน้า ทำงานลํ้าหน้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't reach it.มันล้ำลึกเกินฉันจะเข้าใจ The Great Dictator (1940)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
Oh, I am sorry, sir. I didn't mean to overstep my bounds. You say that.ขอโทษครับ ไม่ตั้งใจล้ำเส้น ท่านพูด Blazing Saddles (1974)
I sweated blood on this. No bastard's gonna to tell me...ฉันปล้ำกับมันจนเหงื่อตก ไม่มีไอ้โง่คนไหนบอก The Road Warrior (1981)
You precious thingเธอ สิ่งล้ำค่าของฉัน Labyrinth (1986)
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)
Precious valuables, Your Highness, donated by some of the finest families in all of Germany.สิ่งที่ล้ำค่ามาก,พะยะค่ะ, บริจาคโดย ครอบครัวที่สูงศักดิ์บางแห่ง ในเยอรมันทั้งหมด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You realize, Dr. Angelo... that my intelligence has surpassed yours... and I can't allow your fear of what you don't understand... to get in the way of this work.ก็นะ ด๊อกเตอร์แอนเจโล ความสามารถของผม ได้ก้าวล้ำคุณไปแล้ว และผมไม่อาจยอมรับ ความกลัวในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ The Lawnmower Man (1992)
It's very advanced.มันล้ำสมัยมาก The Lawnmower Man (1992)
"And over there, she will always be too full to swallow any sorrow.และที่นั่น เธอจะสมบูรณ์พูนสุข เกินกว่าจะกล้ำกลืนความเศร้าใดๆ The Joy Luck Club (1993)
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
My precious pearl necklace that had almost bought my mind and heart,สร้อยคอไข่มุกล้ำค่าของแม่... ที่เกือบจะซื้อหัวใจและวิญญาณของแม่ไป The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำยุค[adj.] (lamyuk) EN: ultramodern   FR: ultramoderne
ล่ำลา[v.] (lamlā) EN: good-bye   FR: saluer
ล่ำลาจากไป[v. exp.] (lamlā jāk pai) FR: faire ses adieux
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: be offside   FR: être en position hors-jeu
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward   

English-Thai: Longdo Dictionary
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADV] ล้ำหน้า, Syn. advancing, leading, progressing, Ant. back, behind
ahead[ADJ] ล้ำหน้า
ahead of one's time[IDM] ล้ำหน้า, See also: สติเฟื่อง
be ahead[PHRV] ล่วงหน้า, See also: ล้ำหน้า, เกินหน้า, Syn. move ahead
be ahead of[PHRV] ล้ำหน้า, See also: นำหน้า, ล้ำสมัย, คิดไปไกล, Syn. keep ahead of
be at[PHRV] เป็นที่นิยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล้ำสมัย, นำแฟชั่น
be before one's time[IDM] ล้ำหน้าเกินกว่าจะยอมรับได้
deep[ADJ] ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้), See also: ล้ำลึก (ฉลาด), Syn. astute, discerning, intelligent, Ant. superficial
gem[ADJ] ล้ำค่า
keep ahead of[PHRV] เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย), See also: ล้ำหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
brownbreadn. ขนมปังดำ,ขนมปังที่มีสีคล้ำกว่าธรรมดา
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
brunette(บรูเนท') n.,adj. คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ -Conf.brunet
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
brown(adj) สีน้ำตาล,สีเหลืองคล้ำ
brown(vi,vt) เป็นสีน้ำตาล,เป็นสีเหลืองคล้ำ,เกรียม
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล
coloured(adj) มีสี,สีคล้ำ
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
diphthong(n) เสียงควบกล้ำ,เสียงกล้ำ,เสียงสระคู่,เสียงสระควบ
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด

German-Thai: Longdo Dictionary
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top