ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowpoke

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowpoke-, *cowpoke*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowpoke(คาว'โพค) n. โคบาล (แสลง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Except that cowpoke from Abilene.ยกเว้นเจ้าคาวบอยมักมากจากอะบิเลน Dissonance Theory (2016)
All I recall is you letting that cowpoke skip out on his bill. Hell, I oughta been paying him.มันเป็นสิ่งที่น่าจดจำเลยทีเดียว จริงๆแล้วฉันต้องเป็นคนจ่ายเขาด้วยซํ้า Dissonance Theory (2016)
Except that cowpoke from Abilene.ยกเว้นเจ้าคาวบอยมักมากจากอะบิเลน Dissonance Theory (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cowpoke \cowpoke\ n.
   a hired hand who tends cattle and performs other duties on
   horseback; -- an informal name for {cowboy}.
 
   Syn: cowboy, cowpuncher, puncher, cowman, cattleman, cowhand,
     cowherd.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowpoke
   n 1: a hired hand who tends cattle and performs other duties on
      horseback [syn: {cowboy}, {cowpuncher}, {puncher},
      {cowman}, {cattleman}, {cowpoke}, {cowhand}, {cowherd}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top