Search result for

nudge

N AH1 JH   
33 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nudge-, *nudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nudge[VT] ถอง, See also: ดันหรือผลักด้วยข้อศอก, Syn. bump, poke, tap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nudge(นัดจฺ) v. (การ) ถอง,ดุน,ดัน,เอาศอกดุน., See also: nudger n., Syn. elbow

English-Thai: Nontri Dictionary
nudge(vt) ดัน,ถอง,สะกิด,ดุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For your first run, I'm just gonna nudge you off.รอบแรก ฉันจะเข็นให้ Cool Runnings (1993)
All I did was give your uncle a little nudge out of the door.แค่สะกิดให้ลุงของเจ้า โผล่หัวออกจากบ้านเท่านั้นเอง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Now, why don't you see if you can't nudge the idea into his head.ลองไปยัดเยียดเรื่องนี้เข้าหัวเขาดูซิ Mona Lisa Smile (2003)
- Just nudge it over here. - I'm so sorry.- เขี่ยมันมาทางนี้ Monster House (2006)
You're always one step from a maybe, a tiny nudge to yes.คุณมักจะถอยหลังไปหนึ่งก้าว ลังเลอย่างมาก ในการตอบว่า "ใช่" The Turning Point (2009)
Melissa's always needed a little nudge every once in a while.ใช่ เมลิสซ่าคงต้องการ Salt Meets Wound (2011)
Well, next time you make a joke, nudge me in the ribs or, like, honk a horn or something.คราวหลังถ้าเธอจะเล่นมุข ก็น่าจะส่งสัญญาณ แบบเขย่าซี่โครงฉัน หรือบีบแตรหรืออะไรก็ได้ I Am Unicorn (2011)
A nudge to starboard should do it.ควรขยับไปทางกาบขวาหน่อย The Adventures of Tintin (2011)
A gentle nudge I shall provide.ผมนำทางเธอได้ The Stranger (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nudgeHe nudged me to go ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุน[V] push, See also: nudge, shove, poke, pod, jog, Syn. ดุน, ไส, Example: แม่หันมารุนหลังโมออกจากห้อง, Thai definition: ใช้มือดันเบาๆ ให้เคลื่อนไป
สะกิด[V] poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai definition: ทำให้รู้ตัว
ถอง[V] nudge, See also: elbow, Example: เธอใช้ศอกถองสีข้างเขา, Thai definition: กระทุ้งด้วยศอก
ดุน[V] push, See also: nudge, poke, Syn. ดัน, ผลัก, ไส, เข็น, รุน, ขับดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ถอง[v.] (thøng) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow   FR: coudoyer ; bousculer
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

CMU English Pronouncing Dictionary
NUDGE N AH1 JH
NUDGED N AH1 JH D
NUDGES N AH1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nudge (v) nˈʌʤ (n uh1 jh)
nudged (v) nˈʌʤd (n uh1 jh d)
nudges (v) nˈʌʤɪz (n uh1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P) [Add to Longdo]
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P) [Add to Longdo]
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nudge \Nudge\ (n[u^]j), v. t. [imp. & p. p. {Nudged} (n[u^]jd);
   p. pr. & vb. n. {Nudging}.] [Cf. Prov. G. kn["u]tschen to
   squeeze, pinch, E. Knock.]
   To touch gently, as with the elbow, in order to call
   attention or convey intimation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nudge \Nudge\, n.
   A gentle push, or jog, as with the elbow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nudge
   n 1: a slight push or shake [syn: {nudge}, {jog}]
   v 1: to push against gently; "She nudged my elbow when she saw
      her friend enter the restaurant" [syn: {nudge}, {poke at},
      {prod}]
   2: push into action by pestering or annoying gently

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top