Search result for

แหย่

(49 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหย่-, *แหย่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหย่[V] tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
แหย่[V] poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
แหย่[N] support, See also: rest, Example: เขาคู้ตัวหมอบบนหลังช้าง สองมือเกาะแหย่งไว้แน่น, Thai definition: ที่สำหรับรับรองเช่นสัปคับช้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหย่(แหฺย่) ก. เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นแยงเข้าไป
แหย่เย้า, ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
แหย่ลองดูชั้นเชิง.
แหย่(แหฺย่ง) น. สัปคับ, ที่สำหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง, แหย่งช้าง ก็เรียก.
แหย็มก. เข้าไปยุ่งด้วยโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องของผู้ใหญ่ เด็กอย่างเราอย่าไปแหย็ม.
แส่แหย่ เช่น ผู้ใดเอาหอกดาบแหลนหลาวสาระพะสิ่งใดแส่เรือนแทงเรือนท่าน (สามดวง), เอาหอกทวนทิ่มแส่แหย่เรือนท่าน (สามดวง).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing good will come from provoking King Daeso right now.ไม่เป็นการดีที่จะไปแหย่กษัตริยแทโซ์ในตอนนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Leave me alone you petty thieves! Stop toying with me, you jerks! It's humiliating!เลิกแหย่ซักทีได้มั้ย ไอ้พวกบ้า! My Sassy Girl (2008)
So why must you stir up a man like that?แล้วทำไม คุณถึงไปแหย่ คนแบบนั้นได้? Episode #1.7 (2008)
Now you're teasing me.คราวนี้คุณกำลังแหย่ผมนะเนี่ย New York, I Love You (2008)
My God. Most Americans think he belongs in jail.พระเจ้า คนอเมริกันส่วนมากมักคิด เอาขาอีกข้างไปแหย่คุก Frost/Nixon (2008)
You can just kind of dip your toes into.เป็นสิ่งที่นายแหย่เท้าเข้าไปได้ Pineapple Express (2008)
We kind of dipped our toes into murder.เหมือนเราแหย่เท้า เข้าไปอยู่ในการฆาตกรรม Pineapple Express (2008)
He's stirred up a hornet's nest.เค้าไปแหย่รังแตนเข้าแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
They are good at it.พวกนั้นแค่ชอบแหย่แค่นั้นล่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
Come on. I was joking. Come on.ไม่เอาน่า ฉันก็แค่แกล้งแหย่เล่น ไม่เอาน่า Better Call Saul (2009)
- I know, enough already.- ฉันรู้ พอแล้วค่ะ มัน... - ผมแหย่เล่นน่ะครับ 4 Days Out (2009)
That I'd go to Italy and provoke the Volturi.ฉันว่าจะไปอิตาลี ไปแหย่พวกโวลตูรี The Twilight Saga: New Moon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg   FR: taquiner ; asticoter (fam.)
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke[VT] แหย่ (นิ้ว, ไม้ ฯลฯ)
prod[VT] แหย่, See also: แยง, Syn. push
poke in[PHRV] แหย่, See also: กระตุ้น, ทิ่มแทง, Syn. put in, stick in
probe into[PHRV] แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
punch in[PHRV] แหย่, See also: ตีเข้า, แยง, Syn. punch down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก,การดัน, Syn. prod, โพก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก (BASIC) ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ (address) ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้
poker(โพ'เคอะ) n. ผู้แหย่,สิ่งทีใช้แหย่,ไพ่โป๊กเกอร์
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
goad(vt) ลงประตัก,กระตุ้น,ยุแหย่,ยุ
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ
prod(vt) แยง,กระทุ้ง,แทง,แหย่,กระตุ้น
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top