ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bespoken

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bespoken-, *bespoken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bespoken (v) bˈɪspˈoukən (b i1 s p ou1 k @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak { bespoke; bespoken } [ old ] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken [Add to Longdo]
verraten; erkennen lassen | verratend; erkennen lassend | verraten; erkennen lassento bespeak { bespoke; bespoken } | bespeaking | bespoken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 committed \committed\ adj.
   1. Bound or obligated, as under a pledge to a particular
    cause, action, or attitude. Opposite of {uncommitted}.
 
   Note: [Narrower terms: {bound up, involved, wrapped up};
      {dedicated, devoted}; {pledged, sworn}]
      [WordNet 1.5]
 
   2. Associated in an exclusive sexual relationship; also
    called {attached}. Opposite of {unattached}.
 
   Note: [Narrower terms: {affianced}, {bespoken}, {betrothed},
      {engaged}, {pledged}, {promised}(predicate); {married}]
      [Also See: {loving}.]
 
   Syn: attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Consigned involuntarily to custody, as in a prison or
    mental institution.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespeak \Be*speak"\, v. t. [imp. {Bespoke}, {Bespake} (Archaic);
   p. p. {Bespoke}, {Bespoken}; p. pr. & vb. n. {Bespeaking}.]
   [OE. bispeken, AS. besprecan, to speak to, accuse; pref. be-
   + sprecan to speak. See {Speak}.]
   1. To speak or arrange for beforehand; to order or engage
    against a future time; as, to bespeak goods, a right, or a
    favor.
    [1913 Webster]
 
       Concluding, naturally, that to gratify his avarice
       was to bespeak his favor.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To show beforehand; to foretell; to indicate.
    [1913 Webster]
 
       [They] bespoke dangers . . . in order to scare the
       allies.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To betoken; to show; to indicate by external marks or
    appearances.
    [1913 Webster]
 
       When the abbot of St. Martin was born, he had so
       little the figure of a man that it bespoke him
       rather a monster.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To speak to; to address. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       He thus the queen bespoke.      --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bespoken \be*spok"en\ adj.
   1. same as {made-to-order}; -- of clothing.
 
   Syn: bespoke, custom, made-to-order, tailored, tailor-made.
     [WordNet 1.5]
 
   2. bound by an agreement to become married to someone.
 
   Syn: affianced, betrothed, engaged, pledged,
     promised(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bespoken
   adj 1: (of clothing) custom-made [syn: {bespoke}, {bespoken},
       {made-to-order}, {tailored}, {tailor-made}]
   2: pledged to be married; "the engaged couple" [syn: {bespoken},
     {betrothed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top