ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prod

P R AA1 D   
173 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prod-, *prod*, pro
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prod[VT] แหย่, See also: แยง, Syn. push
prod[VT] กระตุ้น, Syn. provoke
prod[N] การแหย่
prod[N] ไม้ที่ใช้แยงหรือแหย่
prod at[PHRV] แทง, See also: ทิ่ม, เจาะ
prodigy[ADJ] สิ่งมหัศจรรย์, See also: คนหรือสิ่งที่พิเศษกว่าทั่วๆ ไป (โดยเฉพาะเด็กที่เป็นอัจฉริยะ), Syn. genius
produce[VT] สร้าง, See also: ผลิต, ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, Syn. deliver, generate
produce[VI] สร้างขึ้น, See also: ผลิตขึ้น, Syn. deliver, generate
produce[N] ผลิตผล, See also: ผลผลิต, Syn. product, result
product[N] ผลิตผล, See also: ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น, Syn. stock, goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
prodigious(พระดิจ'เจียส) adj. มหาศาล,อย่างยิ่ง,มหันต์,ใหญ่โตมโหาฬาร,มหัศจรรย์,งงงวย,แปลกประหลาด., See also: prodigiousness n., Syn. enormous ###A. scant
prodigy(พรอด'ดิจี) n. อัจฉริยบุคคล,ผู้มีความสามารถพิเศษ,สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งแปลกประหลาด,สิ่งผิดปกติ,สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร,สิ่งที่เป็นลาง, Syn. marvel
produce(พระดิวซฺ') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,จัดหา,แสดง,เสนอn. ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,ลูก, See also: producibility n. producible,produceable adj., Syn. yield
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
product(พรอด'ดัคทฺ) n. ผลิตภัณฑ์,ผลิตผล,ผลคูณ, Syn. result
production(โพรดัค'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล, Syn. manufacture
productive(โพรดัค'ทิฟว) adj. มีอำนาจผลิต,ให้ผลดีหรือมาก,ทำให้เกิดผล,อุดมสมบูรณ์., See also: productivity n., Syn. creative

English-Thai: Nontri Dictionary
prod(n) ประตัก,ไม้กระทุ้ง,ไม้แยง,การแยง
prod(vt) แยง,กระทุ้ง,แทง,แหย่,กระตุ้น
prodigal(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่อั้น,ใจป้ำ
prodigality(n) ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
prodigious(adj) มหัศจรรย์,มโหฬาร,ใหญ่โต,มหันต์,มหาศาล
prodigy(n) สิ่งมหัศจรรย์,สิ่งประหลาด,สิ่งผิดปกติ,อัจฉริยบุคคล
produce(n) ผลิตผล,พืชผล,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
produce(vt) ผลิต,ทำ,ก่อ,ออกผล,แสดง
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
product(n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prodigalityความสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prodromal stageระยะอาการนำ, ระยะอาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromal; premonitory; prodromic; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromata; prodromeอาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodrome; prodromataอาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
product๑. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต๒. ผลปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Produce tradeสินค้าเกษตร [TU Subject Heading]
Produced Waterน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งปิโตรเลียม
ผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับการผลิตน้ำมัน หรือเป็นน้ำที่อัดเข้าไปในแหล่งเพื่อช่วยเพิ่มการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Producer cooperativesสหกรณ์ผู้ผลิต [TU Subject Heading]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Product [การบัญชี]
productผลิตภัณฑ์, โมเลกุลหรือไอออนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารตั้งต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prodrome (n ) อาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค (ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน)
produceพืชผัก
produce evidenceนำเสนอพยานหลักฐาน
Product range (n org ) ประเภทสินค้า
Production of goods to orderรับจ้างทำของ
productivityการเพิ่มผลผลิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prod Nero seven Federation ships are on their way.ท่านเนโร ยานสหพันธรัฐ 7 ลำกำลังมาครับ Star Trek (2009)
That's what we're here for, isn't it? ! You prod me, you wind me up,นั่นไม่ใช่เหรอสิ่งที่เรามาที่นี่กัน คุณยั่วยุผม คุณยิงผมให้กระจุยไปเลย Episode #1.6 (2010)
It's prod up in this great big pyramid.สุมสูงอย่างกับปีรามิด The Hunger Games (2012)
If you go there, you're not just poking the bear, you're putting a cattle prod up its ass.หากคุณไปที่นั่นหรือคุณไม่ได้แค่แหย่เสือเท่านั้น คุณยังแยงตูดมันด้วย Break Point (2012)
Prod him.แยงเขา Last Knights (2015)
I was born here, and i'm prod to call it my home today.ผมเกิดที่นี่ และภูมิใจ ที่จะเรียกว่าบ้านในวันนี้ Rat King (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prod82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
prodA burning meteoroid produces a meteor.
prodAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
prodA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
prodAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
prodAllow us to describe our products and our business operations.
prodAlso, if you manufacture any other products, please send information.
prodAmericans spend most of their lives working, being productive.
prodAn abundance of rice was produced last year.
prodAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
prodAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
prodA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยังผล[V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ผู้อำนวยการแสดง[N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
อำนวย[V] give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
ให้ผล[V] fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ออกดอก[V] bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก)
ออกรวง[V] produce grains, See also: bear grains, yield, Example: นาข้าวของฉันกำลังออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งผืนนา, Thai definition: ใช้กับต้นข้าวที่กำลังออกรวงข้าวให้เก็บเกี่ยว
ดอกผล[N] produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
ก่อให้เกิด[V] cause, See also: produce, lead to, create, result in, bring about, Example: จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม, Thai definition: ทำให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
ผู้ผลิต[N] producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner

CMU English Pronouncing Dictionary
PROD P R AA1 D
PRODS P R AA1 D Z
PRODY P OW1 D IY0
PRODI P R OW1 D IY0
PRODUC P R OW0 D UW1 K
PRODI'S P R OW1 D IY0 Z
PRODUCT P R AA1 D AH0 K T
PRODUCE P R AH0 D UW1 S
PRODDED P R AA1 D IH0 D
PRODIGY P R AA1 D AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prod (v) prˈɒd (p r o1 d)
prods (v) prˈɒdz (p r o1 d z)
prodded (v) prˈɒdɪd (p r o1 d i d)
prodigy (n) prˈɒdɪʤiː (p r o1 d i jh ii)
produce (n) prˈɒdjuːs (p r o1 d y uu s)
produce (v) prˈədjˈuːs (p r @1 d y uu1 s)
product (n) prˈɒdʌkt (p r o1 d uh k t)
prodding (v) prˈɒdɪŋ (p r o1 d i ng)
prodigal (n) prˈɒdɪgl (p r o1 d i g l)
produced (v) prˈədjˈuːst (p r @1 d y uu1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] production capability; productive force, #4,731 [Add to Longdo]
制品[zhì pǐn, ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] products; goods, #5,272 [Add to Longdo]
产物[chǎn wù, ㄔㄢˇ ㄨˋ, / ] product; result (of), #6,278 [Add to Longdo]
生产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] production team, #6,989 [Add to Longdo]
生产率[shēng chǎn lǜ, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄩˋ, / ] productivity; efficiency of production, #12,616 [Add to Longdo]
产销[chǎn xiāo, ㄔㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] production and marketing, #13,287 [Add to Longdo]
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] production rejects; seconds; scrap; discarded material, #13,965 [Add to Longdo]
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce, #21,904 [Add to Longdo]
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, / ] produced locally; local product (with distinctive native features), #29,833 [Add to Longdo]
物产[wù chǎn, ㄨˋ ㄔㄢˇ, / ] products, #30,812 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Produkt {n} | Produkte {pl} | medizinisches Produktproduct | products | medical product [Add to Longdo]
Produkt {n} [math.]product [Add to Longdo]
Produktbeschreibung {f}product description [Add to Longdo]
Produkt {n}; Ding {n}widget [Add to Longdo]
Produktdatenbank {f}product database [Add to Longdo]
Produkteinführungszeit {f}time to market [Add to Longdo]
Produkteinschluss {m}product containment [Add to Longdo]
Produktenhandel {m}trade in agricultural produce [Add to Longdo]
Produktentwicklung {f}product development [Add to Longdo]
Produktentwicklungsleiter {m}product development manager [Add to Longdo]
Produktgruppe {f}product group; product line [Add to Longdo]
Produkthaftung {f}product liability [Add to Longdo]
Produkthandhabung {f}product handling [Add to Longdo]
Produktion {f}; Erzeugung {f}; Herstellung {f} | Produktion rationalisieren; modernisieren | Produktion einstellen | alternative Produktion {f} | automatisierte Produktion {f}production | to streamline production | to stop production | alternative production | automated production [Add to Longdo]
Produktionsablauf {m} | Produktionsabläufe {pl}production process | production processes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
わらび粉;蕨粉[わらびこ, warabiko] (n) bracken starch (starch produced from the rhizomes of bracken) [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
生産[せいさん, seisan] Produktion, Erzeugnis [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] Produkt, Erzeugnis, Fabrikat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prod \Prod\, n. [Cf. Gael. & Ir. brod goad, prickle, sting, and
   E. brad, also W. procio to poke, thrust.]
   [1913 Webster]
   1. A pointed instrument for pricking or puncturing, as a
    goad, an awl, a skewer, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A prick or stab which a pointed instrument.
    [1913 Webster]
 
   3. A light kind of crossbow; -- in the sense, often spelled
    prodd. --Fairholt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prod \Prod\, v. t. [imp. & p. p. {Prodded}; p. pr. & vb. n.
   {Prodding}.]
   To thrust some pointed instrument into; to prick with
   something sharp; as, to prod a soldier with a bayonet; to
   prod oxen; hence, to goad, to incite, to worry; as, to prod a
   student. --H. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prod
   n 1: a verbalization that encourages you to attempt something;
      "the ceaseless prodding got on his nerves" [syn: {goad},
      {goading}, {prod}, {prodding}, {urging}, {spur},
      {spurring}]
   2: a pointed instrument that is used to prod into a state of
     motion [syn: {prod}, {goad}]
   v 1: to push against gently; "She nudged my elbow when she saw
      her friend enter the restaurant" [syn: {nudge}, {poke at},
      {prod}]
   2: urge on; cause to act; "The other children egged the boy on,
     but he did not want to throw the stone through the window"
     [syn: {prod}, {incite}, {egg on}]
   3: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her ribs"
     [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top