ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*倉*

   
158 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -倉-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒼, cāng, ㄘㄤ] dark blue; deep green; old, hoary
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 7,279
[蹌, qiāng, ㄑㄧㄤ] to stagger, to stumble
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 8,544
[艙, cāng, ㄘㄤ] cabin, ship's hold
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [ideographic] A ship's 舟 cabin 倉; 倉 also provides the pronunciation,  Rank: 9,483
[倉, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  户 (hù ㄏㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A granary with a roof 人, door 户, and foundation 口
[傖, cāng, ㄘㄤ] vulgar person, country man
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 from the farm 倉; 倉 also provides the pronunciation
[創, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] to establish, to create; cut, wound, trauma
Radical: Decomposition: 倉 (cāng ㄘㄤ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[嗆, qiāng, ㄑㄧㄤ] choking, as by smoke; something that irritates the nose or throat
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[愴, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] sad, disconsolate, broken-hearted
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[戧, qiāng, ㄑㄧㄤ] to support
Radical: Decomposition: 倉 (cāng ㄘㄤ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [pictophonetic] spear
[搶, qiǎng, ㄑㄧㄤˇ] urgent, rushed; to rob, to plunder
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[槍, qiāng, ㄑㄧㄤ] gun, rife; lance, spear
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[滄, cāng, ㄘㄤ] azure, cold, vast (all as of the sea)
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[瘡, chuāng, ㄔㄨㄤ] boil, tumor; wound, sore
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[鶬, cāng, ㄘㄤ] oriole
Radical: Decomposition: 倉 (cāng ㄘㄤ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse, #16,352 [Add to Longdo]
仓促[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, / ] hurried, #18,445 [Add to Longdo]
仓皇[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] in a panic; flurried, #31,087 [Add to Longdo]
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, / ] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land), #34,506 [Add to Longdo]
仓鼠[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster, #38,446 [Add to Longdo]
太仓[Tài cāng, ㄊㄞˋ ㄘㄤ, / ] (N) Taicang (city in Jiangsu), #41,774 [Add to Longdo]
货仓[huò cāng, ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] a warehouse, #67,786 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2, #68,063 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, / ] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2, #68,063 [Add to Longdo]
谷仓[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, / ] barn, #72,246 [Add to Longdo]
清仓查库[qīng cāng chá kù, ㄑㄧㄥ ㄘㄤ ㄔㄚˊ ㄎㄨˋ, / ] to make an inventory of warehouses, #107,414 [Add to Longdo]
倒仓[dǎo cāng, ㄉㄠˇ ㄘㄤ, / ] to transfer grain from a store (e.g. to sun it); voice breaking (of male opera singer in puberty), #148,275 [Add to Longdo]
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road, #182,629 [Add to Longdo]
米仓[mǐ cāng, ㄇㄧˇ ㄘㄤ, / ] rice granary, #426,183 [Add to Longdo]
岩仓[yán cāng, ㄧㄢˊ ㄘㄤ, / ] Iwakura, Japanese name and place-name, #585,213 [Add to Longdo]
仓皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, / ] to run off in a great panic (成语 saw) [Add to Longdo]
北仓区[Běi cāng qū, ㄅㄟˇ ㄘㄤ ㄑㄩ, / ] (N) Beicang (area in Zhejiang) [Add to Longdo]
岩仓使节团[Yán cāng shǐ jié tuán, ㄧㄢˊ ㄘㄤ ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] the Iwakura mission (Japanese diplomatic and exploratory mission to US and Europe of 1871) [Add to Longdo]
料仓[liào cāng, ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ, / ] granary; storehouse [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion [Add to Longdo]
资料仓储[zī liào cāng chǔ, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] data warehouse (comp.) [Add to Longdo]
陈仓[Chén cāng, ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] ancient name of Baoji city 寶雞|宝鸡 in Shaanxi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ鎌[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お蔵;お;御蔵;御[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
稲魂;稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice) [Add to Longdo]
[えいそう, eisou] (n) guardhouse; detention barracks [Add to Longdo]
回転弾[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
五山[かまくらござん, kamakuragozan] (n) (See 京都五山) the five great Rinzai temples of Kamakura (Kencho-ji, Engaku-ji, Jufuku-ji, Jochi-ji, Jomyo-ji) [Add to Longdo]
時代[かまくらじだい, kamakurajidai] (n) Kamakura period (1185-1333 CE) [Add to Longdo]
新仏教[かまくらしんぶっきょう, kamakurashinbukkyou] (n) new schools of Japanese Buddhism founded during the Kamakura period [Add to Longdo]
彫り[かまくらぼり, kamakurabori] (n) carvings of the Kamakura style [Add to Longdo]
幕府[かまくらばくふ, kamakurabakufu] (n) Kamakura shogunate (1185-1333 CE) [Add to Longdo]
;胸座;胸ぐら[むなぐら, munagura] (n) collar; lapels [Add to Longdo]
穴蔵;穴;窖;穴ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground [Add to Longdo]
庫入れ;入れ[くらいれ, kuraire] (n,vs) warehousing [Add to Longdo]
[あぜくら, azekura] (n) ancient log storehouse [Add to Longdo]
造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs [Add to Longdo]
[こくそう, kokusou] (n) granary; (P) [Add to Longdo]
地帯[こくそうちたい, kokusouchitai] (n,adj-no) grain-producing region [Add to Longdo]
;糸蔵[いとぐら, itogura] (n) pegbox (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
狩競;狩;狩座[かりくら, karikura] (n) (1) hunting ground; (2) hunting contest [Add to Longdo]
酒蔵;酒[さかぐら, sakagura] (n) (1) sake brewery; (2) wine cellar; (3) bar; bar-room [Add to Longdo]
アイス[おぐらアイス, ogura aisu] (n) ice cream mixed with adzuki bean paste [Add to Longdo]
[こくらおり, kokuraori] (n) (See 経畝織) warp rib weave cotton fabric (from Kokura) [Add to Longdo]
百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets [Add to Longdo]
[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans [Add to Longdo]
常平[じょうへいそう, jouheisou] (n) (historical) granary [Add to Longdo]
神庫;宝[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects [Add to Longdo]
[しょうそう, shousou] (n) public storehouse used to store grain or valuables collected for taxation (ritsuryo system) [Add to Longdo]
[せんそう, sensou] (n) ship's hold; hatch [Add to Longdo]
[くらに, kurani] (n) warehouse goods [Add to Longdo]
[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) [Add to Longdo]
庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse [Add to Longdo]
庫会社[そうこがいしゃ, soukogaisha] (n) warehousing company [Add to Longdo]
庫業[そうこぎょう, soukogyou] (n) warehousing business [Add to Longdo]
庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper [Add to Longdo]
皇;蒼惶[そうこう, soukou] (adj-na,n) hurry; bustle [Add to Longdo]
[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner [Add to Longdo]
出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse) [Add to Longdo]
卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt [Add to Longdo]
渡し[くらわたし, kurawatashi] (n) ex-warehouse [Add to Longdo]
[くらしき, kurashiki] (n) storage charges; (P) [Add to Longdo]
敷料[くらしきりょう, kurashikiryou] (n) storage charges [Add to Longdo]
[そうりん, sourin] (n) rice granary [Add to Longdo]
蒼惶として;皇として[そうこうとして, soukoutoshite] (exp) in great haste [Add to Longdo]
蔵(P);(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
蔵造り;蔵づくり;造り;づくり[くらづくり, kuradukuri] (n) (1) (See 土蔵造り) warehouse style; house built like a kura, with the walls covered in mud; (n,vs) (2) building a kura storehouse; someone who builds kura storehouses [Add to Longdo]
[だんそう, dansou] (n) (See 回転弾) magazine (of a firearm) [Add to Longdo]
[どそう, dosou] (n) (arch) money broker (Muromachi period) [Add to Longdo]
[うちぐら, uchigura] (n) godown within a building or compound [Add to Longdo]
武器[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have lived in Kamakura for twelve years.に住んで12年になる。
The warehouse was a front for drug traffickers.その庫は麻薬密売者の隠れみのだった。
Which train takes us to Kamakura?どの電車に乗れば鎌に行きますか。
Because the store is so small, he has to wear many different hats, from accountant to stockboy.何しろ小さい店なので、彼は会計係から庫係まで多くの仕事を一手にこなさなければならない。
Kamakura is a place noted in connection with the Genji family.は源氏ゆかりの地です。
We'll stop at the New Osaka Hotel and pick up Mr Takakura.私達は、新大阪ホテルへ寄って、高さんをお連れしましょう。
You had a phone call from Mr Takakura.さんから電話があったわよ。 [F]
Mr Ken Takakura just isn't used to his new job.謙は新しい仕事になれてなかった。
His name is Tomoyuki Ogura.彼の名前は小知之です。
Put the car into the garage.車を庫に入れなさい。
The warehouse was empty except for a piece of furniture.庫には家具が一つの他には何もなかった。
Who was it that forgot to lock the door of the warehouse?庫の鍵を掛け忘れたのはいったい誰ですか。
Mr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki.敷滞在中に三宅君がいろんな場所を案内してくれたよ。 [M]
He is working as a security guard at a warehouse.彼は庫の警備人として仕事をしている。
She's leading a happy life with her husband near the sea in Kamakura.彼女は鎌の海の近くで、夫といっしょに幸せな生活をおくっています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should be putting you somewhere in the cargo bay, shouldn't be a soul in site.[CN] 我會把你們放在貨附近 應該不會有人 Star Trek (2009)
You were a warehouse agent.[CN] 堅持不了多久了的 你也曾是庫探員 MacPherson (2009)
The warehouse firewall?[CN] 庫的防火牆? MacPherson (2009)
So I wrote an algorithm to monitor variations in meter usage around the city, and it all leads to that warehouse.[JA] だから僕は、街の周りで メートル単位で電流量の 変化をモニターする、 アルゴリズムを書いた。 すべてその庫に つながった。 Worlds Finest (2016)
You've got no right to do what you've done, you hear me?[CN] 你沒有權利燒我的穀 聽見了沒有? 3:10 to Yuma (2007)
-Yeah. -The Loco Mart in Kamakura.[JA] LOCO MART 鎌 Worst Date Ever (2016)
I'm not looping the evidence room feed anymore.[JA] ループしていない 証拠品庫はフィードしていない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Right. ...but I got the old bills of sale and order forms out of storage to try and sort this out.[CN] 對對 但是 呃 我查了以前的 銷售憑證和庫的訂貨單 你知道 想分一下類 Mandala (2009)
I would like to. -It'd be close here in Kamakura.[JA] だから やりたいなと思って 鎌だったら近いんで Worst Date Ever (2016)
Every extra mag loaded now.[JA] 弾はすべて装填済みだ 13 Hours (2016)
I don't have anything from the place in Kamakura right now.[JA] 仕事は鎌のやつも 全然 入ってこないから Case of the Meat (2016)
And it's coming ashore![JA] 鎌に再上陸します Shin Godzilla (2016)
- My mag's half empty.[JA] - 弾は半分空よ Resident Evil: The Final Chapter (2016)
-Storage.[CN] -  Next Day Air (2009)
Pantry was cleared out and a car was gone.[JA] 庫はカラで車がない Rock in the Road (2017)
And she seemed shaken.[CN] 已經不在庫了 她看來很震怒 MacPherson (2009)
Hide in the grain store and don't make a sound.[CN] 藏在穀中 不要出聲 Centurion (2010)
Build a new barn[CN] 蓋一座新穀 3:10 to Yuma (2007)
- okay, Pete... what if Artie's trading in30 years at the warehouse for $20 million?[CN] ﹣那麼... ﹣好吧 Pete... 如果Artie為了兩千萬 背叛工作了一輩子的庫呢? MacPherson (2009)
Previously on warehouse 13...[CN] "第13號庫"前情提要... MacPherson (2009)
Mr Norton, what reason could we possibly have...?[CN] 不 不 事情不是你想的那樣 聽著 跟我回儲物看下 怎樣 The Mist (2007)
Leena, I think James Macpherson helped me hack into the warehouse.[CN] Leena 我想James MacPherson 幫我侵入了 MacPherson (2009)
Hennicky had to know they were smuggling drugs down at the port.[JA] ヘネチイは庫に薬があると知ってた Pilot (2016)
You put them in a really nice crib in the country, and yet they gotta steal the food off your plate.[CN] 你就是把他們放在鄉間糧裡 他們還要從你盤子裡偷吃的 Grilled (2009)
-Shut up, we'll get shovels in a minute![CN] -這樣, 站在那邊, 我到庫里拿鏟子去! Piter FM (2006)
I'm going to tell him to pay for a new barn.[CN] 叫他賠我們一座新穀 3:10 to Yuma (2007)
The granaries are ablaze.[CN] 糧著火了 Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)
It looks like they're on the east side of the warehouse, and I count 1, 2, 3 bags of cash in the back.[JA] 庫の東側だ 奥の方に 現金袋が3つ 「いつ? Alex (2016)
That's only half of them. There's plenty more in the garage.[JA] それは半分だけ 庫にもっと沢山あるよ Lion (2016)
Don't quote warehouse dogma to me, Arthur![CN] 別用庫的條款壓我 Arthur! MacPherson (2009)
Took him? What do you mean?[CN] 我們有五個人去了儲物 The Mist (2007)
Kuranaga, you're best suited to get Makino's assistance.[CN] 永,沒有人比你適合 去上松陣屋請牧野幫忙了 13 Assassins (2010)
Grimes just entered a maintenance shed 50 yards southeast of your position.[JA] グライムスが今 メンテナンス庫に入った あなたの所から50ヤード南東の 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
We have the storeroom upstairs.[JA] 上の階に庫があるでしょう The Zookeeper's Wife (2017)
On its current route,[JA] 目標は鎌市街を抜け Shin Godzilla (2016)
-Now let's go get the damn shovels.[CN] -現在去庫拿鏟子 Piter FM (2006)
Apparently Macpherson has amassed quite a collection of warehouse artifacts. Then torture me.[CN] MacPherson肯定收集了 大量的庫內的藝術品 MacPherson (2009)
But the phoenix is in the warehouse.[CN] 但鳳凰令在庫裡 MacPherson (2009)
But two nights ago, I delivered a nuclear fuel core to a warehouse in Yonkers, and I waited across the street to see who'd show up.[JA] だが2日前 核の炉心を― ヨンカーズの庫に 運んだ時― 誰が来るのか 隠れて見てた Drive (2016)
He can't possibly have access to warehouse things unless - yes.[CN] ﹣他沒可能接近庫的物品 除非... MacPherson (2009)
Why did you leave like that?[CN] 上次,妳為可那麼促離去? The Invisible Woman (2009)
People here are describing the harrowing scene as they grabbed whatever they could of their precious possessions and fled for their lives.[CN] 這兒的人們都在談論這恐怖的景象 他們盡力搶救一切 貴重物品 然后皇逃生 Lakeview Terrace (2008)
We'd gone to search a warehouse in Sadr City.[JA] 自分たちはサダーシティの 庫を探しに出かけました Alt.truth (2017)
He told me he burned down your barn[CN] 他告訴我,他燒掉了你的穀 3:10 to Yuma (2007)
Unfettered access to warehouse 13?[CN] 能大搖大擺出入第13號庫? MacPherson (2009)
Mr. Amberson, can you explain what you were doing at the Texas School Book Depository today?[JA] アンバーソンさん やったことを説明してくれないか 今日のテキサス教科書庫でのことを? The Day in Question (2016)
Sir, we detected a temperature discrepancy in cold storage.[JA] 低温庫で 温度に差異を検知 The Bicameral Mind (2016)
The walls of this warehouse are infused with this very rare mineral called painite.[CN] 這庫的牆都已被 一種叫做硅硼鈣鋁石的稀有礦物刷過了 MacPherson (2009)
A warehouse in Yonkers.[JA] ヨンカーズの庫よ Fast (2016)
Just need to know where the evidence lockers are. This is crazy.[JA] 知ってるなら 証拠庫がどこにあるか教えてくれ 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くら, kura] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
[こくそう, kokusou] Getreidespeicher, Kornkammer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top