ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瘡-, *瘡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瘡, chuāng, ㄔㄨㄤ] boil, tumor; wound, sore
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  倉 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāng, ㄔㄨㄤ, / ] sore; skin ulcer, #22,098 [Add to Longdo]
痔疮[zhì chuāng, ㄓˋ ㄔㄨㄤ, / ] hemorrhoid, #26,733 [Add to Longdo]
痤疮[cuó chuāng, ㄘㄨㄛˊ ㄔㄨㄤ, / ] acne, #29,221 [Add to Longdo]
褥疮[rù chuāng, ㄖㄨˋ ㄔㄨㄤ, / ] bedsore, #47,151 [Add to Longdo]
口疮[kǒu chuāng, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄤ, / ] mouth ulcer, #70,672 [Add to Longdo]
疮疤[chuāng bā, ㄔㄨㄤ ㄅㄚ, / ] scar, #80,072 [Add to Longdo]
疥疮[jiè chuāng, ㄐㄧㄝˋ ㄔㄨㄤ, / ] scabies, #80,831 [Add to Longdo]
疮痍[chuāng yí, ㄔㄨㄤ ㄧˊ, / ] lit. wound; fig. the desolation of trauma; desolation in the aftermath of a disaster, #109,287 [Add to Longdo]
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, / ] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills, #131,265 [Add to Longdo]
疮痂[chuāng jiā, ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄚ, / ] boil with scab, #141,634 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くさ, kusa] (n) (1) pustule; scab; (2) syphilis; pox [Add to Longdo]
[くさ, kusa] (n) eczema [Add to Longdo]
っかき[かさっかき, kasakkaki] (n) (uk) (col) person with skin disease (esp. syphilis) [Add to Longdo]
蓋;痂[かさぶた, kasabuta] (n) crust; scab [Add to Longdo]
掻き[かさかき, kasakaki] (n) (uk) (col) person with skin disease (esp. syphilis) [Add to Longdo]
[そうどく, soudoku] (n) (See 梅毒) syphilis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The child has a case of chicken pox.その子は水疱の症状がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish that I could stay[JA] 一緒丿ご乙 }らカら乙 }乙 )のノご Evil Dead (2013)
Do you think he has hemorrhoids?[CN] 扭來扭去的說不定是長生痔 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)
It'll go away if I d/l your power[CN] 只要我收回武功,你的毒自然會消失 Fei xia xiao bai long (1968)
OK, even if he has hemorrhoids he is a soldier with hemorrhoids[CN] 就算是有 也只是個長痔的官兵啊 A Chinese Odyssey Part One: Pandora's Box (1995)
It cured my pimples![CN] 暗就好了 Helter Skelter (2012)
You're a sadly deformed excuse for humanity... posing as some sort of prison garbage.[CN] 你這個頭頂生腳底流膿 撕了餵狗都嫌髒的人渣 City Island (2009)
I need to treat his frostbite.[CN] 我來處理凍 Nick 你還要保留指尖吧 Suicide Is Painless (2010)
Torres... I have a hip decubitus ulcer I need you to check out.[CN] Torres 我這有個臀部褥要你檢查 State of Love and Trust (2010)
At least it will cause frostbites[CN] 起碼會生凍 Diao nu (1978)
Measles, mumps, chickenpox.[JA] はしか、おたふく風邪、水疱 All Good Things Must Come to an End (2015)
Such a big acne. Power? What's the use[CN] 會飛也沒用,這麼大顆暗 Fei xia xiao bai long (1968)
Chickenpox at age 8. Bronchitis at 14.[JA] 8歳で水疱 14歳で気管支炎 It's Only the Beginning (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top