ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unthinking

AH0 N TH IH1 NG K IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unthinking-, *unthinking*, unthink
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unthinking[ADJ] ซึ่งไม่คิดถึง, See also: ซึ่งไม่ยั้งคิด, Syn. heedless, inconsiderate, careless

English-Thai: Nontri Dictionary
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We follow orders, but we are not a bunch of unthinking droids!เราทำตามคำสั่ง แต่เรามีความคิด ไม่เหมือนกับพวกดรอย Carnage of Krell (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unthinkingI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
unthinkingIt was on my mind so much that I unthinkingly asked the pupil in front of me.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTHINKING AH0 N TH IH1 NG K IH0 NG
UNTHINKINGLY AH0 N TH IH1 NG K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unthinking (j) ˈʌnθˈɪŋkɪŋ (uh1 n th i1 ng k i ng)
unthinkingly (a) ˈʌnθˈɪŋkɪŋliː (uh1 n th i1 ng k i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
空然[くうぜん, kuuzen] (adj-t,adv-to) (1) vacant and unthinking; (2) something that should be there is not [Add to Longdo]
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unthinking \Un*think"ing\, a.
   1. Not thinking; not heedful; thoughtless; inconsiderate; as,
    unthinking youth.
    [1913 Webster]
 
   2. Not indicating thought or reflection; thoughtless.
    [1913 Webster]
 
       With earnest eyes, and round unthinking face,
       He first the snuffbox opened, then the case. --Pope.
    [1913 Webster] -- {Un*think"ing*ly}, adv. --
    {Un*think"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unthinking
   adv 1: in a thoughtless manner; "he stared thoughtlessly at the
       picture" [syn: {thoughtlessly}, {unthinkingly},
       {unthinking}] [ant: {thoughtfully}]
   adj 1: not exhibiting or characterized by careful thought [syn:
       {unreflective}, {unthinking}, {unthoughtful}]
   2: without care or thought for others; "the thoughtless saying
     of a great princess on being informed that the people had no
     bread; `Let them eat cake'" [syn: {thoughtless}, {uncaring},
     {unthinking}]
   3: mentally sluggish [syn: {lumpish}, {lumpen}, {unthinking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top