Search result for

suspiciously

(27 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspiciously-, *suspiciously*, suspicious
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I was still a copper, I'd say that bloke was acting suspiciously.ถ้าผมยังเป็นตำรวจนะ ผมบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนั้นดูน่าสงสัย Episode #3.5 (2009)
They ask if you've been behaving suspiciously.พวกเขาแค่ถามว่า ถ้าคุณเคยมีความประพฤติ ที่น่าหวาดระแวงมาก่อน Chapter Two 'Ink' (2009)
We caught the boy behaving suspiciously, Sire.เราจับเจ้าหนุ่มนี้เพราะเค้ามีพฤติกรรม น่าสงสัย ฝ่าบาท The Lady of the Lake (2009)
Okay,let the record show that the suspect acted very suspiciously when I asked him to produce the weapon.โอเค คนบันทึกจะเขียนว่าผู้ต้องสงสัยแสดงอาการมีพิรุธมาก ตอนที่ผมถามเขาถึงอาวุธ The Bones on the Blue Line (2010)
Or a reasonable facsimile prepared by someone claiming to be Luigi, but who sounds suspiciously like Jackie Chan.หรืออาหารที่ใกล้เคียง จากคนที่อ้างตัวเป็นลุยซ์จี้ แต่เสียงฟังดูน่าสงสัยเหมือนเฉินหลง The Toast Derivation (2011)
That is suspiciously good news, that is in no way convincing me.มันเป็นข่าวดีเกินไปหรือเปล่า ซึ่งให้ตายฉันก็ไม่เชื่อ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
That sounds suspiciously like a booze cruise.ฟังมีพิรุธเหมือนวางแผนจะเมาเละ I Want You Back (From the Dead) (2011)
Such a suspiciously amorous evening.ช่างเป็นคืนที่อบอวลไปด้วยความรักพิลึก Veiled Threat (2011)
And his sizeable student loans, suspiciously paid off last year.ปีที่แล้วเขาใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา เป็นจำนวนมากอย่างน่าสงสัย Sad Professor (2011)
Well, the problem is there's more ballots than there are seniors, and Kurt won by a suspiciously wide margin.แต่ปัญหาก็คือ มันมี บัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนนักเรียน และเคิร์ทก็ชนะ อย่างมีพิรุธ I Kissed a Girl (2011)
You mean like playing nerd games with us and then taking a suspiciously long shower?นายหมายถึงเล่นเกมแปลกๆกับพวกเรา แล้วจากนั้น อาบน้ำนานอย่างน่าสงสัยนะเหรอ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
He's suspiciously good-looking! You should check him out.ใครน่ะ! Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspiciouslyPlease don't look at me suspiciously.
suspiciouslyShe eyed the stranger suspiciously.
suspiciouslyShe regarded me suspiciously.
suspiciouslyThis English essay is suspiciously good!
suspiciouslyTom looked at the tall man suspiciously.
suspiciouslyWe sniffed at the food suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
ทะแม่งๆ[ADV] strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง[ADV] suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPICIOUSLY    S AH0 S P IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspiciously    (a) (s @1 s p i1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
挙動不審[きょどうふしん, kyodoufushin] (n) suspicious behavior; acting suspiciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspicious \Sus*pi"cious\, a. [OE. suspecious; cf. L.
   suspiciosus. See {Suspicion}.]
   1. Inclined to suspect; given or prone to suspicion; apt to
    imagine without proof.
    [1913 Webster]
 
       Nature itself, after it has done an injury, will
       ever be suspicious; and no man can love the person
       he suspects.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Many mischievous insects are daily at work to make
       men of merit suspicious of each other. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating suspicion, mistrust, or fear.
    [1913 Webster]
 
       We have a suspicious, fearful, constrained
       countenance.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to suspicion; adapted to raise suspicion; giving
    reason to imagine ill; questionable; as, an author of
    suspicious innovations; suspicious circumstances.
    [1913 Webster]
 
       I spy a black, suspicious, threatening could.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Jealous; distrustful; mistrustful; doubtful;
     questionable. See {Jealous}.
     [1913 Webster] -- {Sus*pi"cious*ly}, adv. --
     {Sus*pi"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspiciously
   adv 1: with suspicion; "she regarded the food suspiciously"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top