ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้องใจ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้องใจ-, *ข้องใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้องใจ[V] suspicious, See also: doubt, unclear, wonder, suspect, curious, Syn. สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ, Example: เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ, Thai definition: ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้องใจก. ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย.
ติดใจข้องใจ, สงสัย, เช่น อธิบายเท่าไรก็ยังติดใจอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can you have any doubt, Dr Zaius?คุณจะข้องใจไปทําไม ด็อคเตอร์เซียส Beneath the Planet of the Apes (1970)
We'll file a grievance with the union!คุณกำลังสร้างความคับข้องใจให้กับเราสองนะ! Mannequin (1987)
But I'm a bit confused, and perhaps you can help me.แต่ฉันยังข้องใจ... Schindler's List (1993)
I know you did not leave because you doubted me.ผมรู้คุณจะไม่ไป เพราะคุณข้องใจผม The Old Man and the Sea (1999)
Don't question it, Vaako!ข้องใจงั้นเหรอ วาโก้ The Chronicles of Riddick (2004)
I'm going to lock the door, and I'm not coming out until I'm satisfied.ฉันจะล็อคประตู แล้วฉันจะไม่ออกมาจนกว่าฉันจะหายข้องใจ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Riddle me this: Why did I meet you among the garbage?ไขข้อข้องใจหน่อย ทำไมฉันถึงไปเจอนาย อยู่ที่กองขยะล่ะ Robots (2005)
Do you really think that I'm a Simpatico here for your complaints about Trevorพวกเธอคิดหรือว่าฉันถูกอกถูกใจ ที่นี่ กับข้อข้องใจเกี่ยวกับ Trevor Æon Flux (2005)
I was wondering if you could help me.ฉันมีข้อข้องใจ ถ้าคุณพ่อพอจะช่วยได้ The Fog (2005)
All the self-condemness and the complaining..ทั้งกการโทษตัวเองและความข้องใจต่างๆ My Lovely Sam-Soon (2005)
But how Lincoln got fast-tracked doesn't interest me. It's why.แต่ที่คดีมันตัดสินเร็วขนาดนี้ นี่แหละที่ผมข้องใจ Cute Poison (2005)
You got any objection to rooming with a colored man?มีอะไรข้องใจไหมถ้าต้องนอน ห้องเดียวกับคนผิวสี Flyboys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth)   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
grievance(กรี'เวินซฺ) n. ความไม่พอใจ,ความข้องใจ,ข้อข้องใจ, Syn. affliction,injury
grudge(กรัดจฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา, See also: grudger n., Syn. begrudge,resentment
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust

English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grudge(vt) ขัดข้องใจ,คุมแค้น,อิจฉา,ริษยา,ไม่เต็มใจ
grudgingly(adv) อย่างเสียไม่ได้,อย่างเสียดาย,อย่างขัดข้องใจ
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top