Search result for

ความผิดปกติ

(57 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผิดปกติ-, *ความผิดปกติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก, Ant. ความปกติ, ธรรมดา, Example: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้, Thai definition: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ความผิดปกติ[N] strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abnormalities ; Congenitalความผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Alcohol-related disordersความผิดปกติเกิดจากการได้รับแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Communication disordersความผิดปกติทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Language development disordersความผิดปกติของพัฒนาการทางภาษา [TU Subject Heading]
Language disordersความผิดปกติทางภาษา [TU Subject Heading]
Meckel diverticulumความผิดปกติของลำไส้ [TU Subject Heading]
Mood disordersความผิดปกติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Opioid-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้สารสกัดจากฝิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A genetic disorder.ความผิดปกติของยีนส์ Adverse Events (2008)
He's got at least five gene mutations.เค้าจะมีความผิดปกติของยีนส์อย่างน้อย 5 ที่ Adverse Events (2008)
If it's RTA, all she needs is sodium bicarbonate for the acid and surgery to remove the calcifications.ถ้าเป็น RTA เธอต้องการ โซเดียมไบคาบอเนท สำหรับกรด และผ่าตัดเอาความผิดปกติออก Lucky Thirteen (2008)
If you find calcifications, we have our diagnosis.ถ้าคุณพบความผิดปกติ เราก็จะมีคำวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ Pathology (2008)
The mature sperm is showing definite signs of structural abnormalities.สเปิร์มที่โตเต็มวัยแล้วแสดงผลชัด ของความผิดปกติ Pathology (2008)
And there were, to say the least... irregularities.ผมเลยไปเจอ จะพูดไงดีนะ... ความผิดปกติ Greatness Achieved (2008)
Got no visual contact, no informationไม่มีความผิดปกติเลย ไม่มีอะไรผิดปกติ Fast & Furious (2009)
Any thoughts?โอ้, ฉันรู้สึกถึงความผิดปกติ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- An abnormality with Strahm's fingerprints - What?ความผิดปกติในลายนิ้วมือของสตรัม อะไรน่ะ Saw VI (2009)
- an aberration. - Dean Wheeler?ความผิดปกติ ดีล วีลเลอร์หน่ะเหรอ The Grandfather (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous
aeroneurosis[N] ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
anomaly[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, oddity
autism[N] ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
combat fatigue[N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน
disorder[N] ความผิดปกติ (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
irregularity[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, Ant. regularity
malformation[N] การสร้างขึ้นมาอย่างผิดปกติ (ในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง), See also: ความผิดปกติในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง, การผิดส่วนในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง, Syn. deformity, disfigurement, misshapenness
myopathy[N] ความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อ
perversity[N] ความผิดปกติ, See also: ความวิปริต, การไม่เหมือนชาวบ้าน, Syn. wrongheadedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
dysfunction(ดิสฟัง'เชิน) n. ความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
heterologyn. ความผิดปกติการแตกต่างจากธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
psychosis(n) โรคจิต,ความพิการทางจิต,ความผิดปกติทางจิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rhabdomyolysisความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อม, อาจนำไปสู่สภาวะร้ายแรง การสลายตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อโครงร่างเป็นผลมาจากการเกิดไฟฟ้าหรือการสัมผัสเป็นเวลานานกับสารพิษ (ลักษณะการขับถ่ายของ ปัสสาวะออกมาสีดำเหมือนน้ำโคคาโคล่า ในปัสสาวะ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top