Search result for

curious

(55 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curious-, *curious*, curiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curious[ADJ] แปลก, See also: ซึ่งหายาก, Syn. odd, strange
curious[ADJ] อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiring, prying
curiously[ADV] แปลก, Syn. oddly, unusually
curiously[ADV] อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiringly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy

English-Thai: Nontri Dictionary
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curiousity (n ) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart, just curious.บาร์ท แค่อยากรู้อยากเห็นนะ Chuck in Real Life (2008)
Curious.อยากรู้อยากเห็น Last Resort (2008)
Your master is a very curious Jedi.อาจารย์เจ้าเป็นเจไดที่หาได้ยากจริงๆ Shadow of Malevolence (2008)
You're curious? You want in?อ่ะแหนะ สงสังอะดิ อยากฟังอะดิ Scandal Makers (2008)
Aren't you curious what happened to us, after you told Mayor Kang about us?เธอไม่อยากรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง, หลังจากที่เธอเอาเรื่องพวกเราไปบอกผู้ว่าคัง? Beethoven Virus (2008)
Now I am curious of her pains as well.ตอนนี้ ฉันรู้ซึ้งความเจ็บปวดของเธอดี Heartbreak Library (2008)
-I'm curious.- แม่อยากจะรู้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Aren't you curious to see how things might have changed back home?ไมกลับบานไปดูวามีอะไรเปลียนแปลงบางหรือ Rambo (2008)
Aren't you curious to see how things might have changed back home?คุณไมกลับบานไปดูวามีอะไรเปลียนแปลงบางหรือ Rambo (2008)
Then look about you. I'm curious. Do you see one here?งั้นมองไปรอบ ๆ ตัวเจ้า ข้าอยากรู้ว่า เจ้าเห็นผู้ยิ่งใหญ่ที่นี่หรือไม่? The Other Boleyn Girl (2008)
Sir, I know Mr. Wayne is curious about how his trust fund gets replenished but, frankly, this is embarrassing.ท่านครับ, ผมรู้ว่าคุณเวนย์เค้ากังวลเกี่ยวกับ เงินลงทุนของเค้าจะถูกเติมเต็มอย่างไร ...แต่, พูดตรง ๆ นะครับ, แบบนี้มันน่าขายหน้า The Dark Knight (2008)
I'm just curious.ฉันแค่สงสัยหลังจากลูกค้าคุณถูกจับหมด The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curiousA bright child is curious about life and reality.
curiousA curious disease struck the town.
curiousChildren are curious about everything.
curiousChildren are very curious and ask many questions.
curiousCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
curiousCurious to say, I didn't find it anywhere.
curiousGenerally speaking, the Englishman is not curious about others.
curiousHe is curious about how she will receive the news.
curiousHe was curious to know her secret.
curiousHe was curious to see the inside.
curiousIt is curious that she should have asked you such a thing.
curiousLittle is known of this curious plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากรู้อยากเห็น[ADJ] curious, Syn. อยากรู้, Example: ข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk hen) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive   
อยากรู้อยากเห็น[adj.] (yāk rū yāk hen) EN: curious   FR: curieux ; indiscret

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIOUS    K Y UH1 R IY0 AH0 S
CURIOUSER    K Y UH1 R IY0 AH0 S ER0
CURIOUSLY    K Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curious    (j) (k y u@1 r i@ s)
curiously    (a) (k y u@1 r i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaulustige {m,f}; Schaulustiger | Schaulustige; Schaulustigen {pl}curious onlooker; by-stander | curious onlookers; rubbernecks [Am.] [Add to Longdo]
neugierig; schaulustig {adj} | neugieriger | am neugierigstencurious | more curious | most curious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
異聞奇譚[いぶんきたん, ibunkitan] (n) strange stories and curious tales [Add to Longdo]
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P) [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
好事[こうじ;こうず, kouji ; kouzu] (n) fortune; good deed; curious [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P) [Add to Longdo]
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有好奇心[yǒu hào qí xīn, ㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] curious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curious \Cu"ri*ous\ (k?"r?-?s), a. [OF. curios, curius, F.
   curieux, L. curiosus careful, inquisitive, fr. cura care. See
   {Cure}.]
   1. Difficult to please or satisfy; solicitous to be correct;
    careful; scrupulous; nice; exact. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Little curious in her clothes.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       How shall we,
       If he be curious, work upon his faith? --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting care or nicety; artfully constructed;
    elaborate; wrought with elegance or skill.
    [1913 Webster]
 
       To devise curious works.       --Ex. xxxv. 32
    [1913 Webster]
 
       His body couched in a curious bed.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Careful or anxious to learn; eager for knowledge; given to
    research or inquiry; habitually inquisitive; prying; --
    sometimes with after or of.
    [1913 Webster]
 
       It is a pity a gentleman so very curious after
       things that were elegant and beautiful should not
       have been as curious as to their origin, their uses,
       and their natural history.      --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   4. Exciting attention or inquiry; awakening surprise;
    inviting and rewarding inquisitiveness; not simple or
    plain; strange; rare. "Acurious tale" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A multitude of curious analogies.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Many a quaint and curious volume of forgotten lore.
                          --E. A. Poe.
    [1913 Webster]
 
       Abstruse investigations in recondite branches of
       learning or sciense often bring to light curious
       results.               --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   {Curious arts}, magic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many . . . which used curious arts brought their
       books together, and burned them.   --Acts xix.
                          19.
 
   Syn: Inquisitive; prying. See {Inquisitive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curious
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: eager to investigate and learn or learn more (sometimes about
     others' concerns); "a curious child is a teacher's delight";
     "a trap door that made me curious"; "curious investigators";
     "traffic was slowed by curious rubberneckers"; "curious about
     the neighbor's doings" [ant: {incurious}]
   3: having curiosity aroused; eagerly interested in learning
     more; "a trap door that made me curious"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top