ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curious

K Y UH1 R IY0 AH0 S   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curious-, *curious*, curiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curious[ADJ] แปลก, See also: ซึ่งหายาก, Syn. odd, strange
curious[ADJ] อยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiring, prying
curiously[ADV] แปลก, Syn. oddly, unusually
curiously[ADV] อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiringly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy

English-Thai: Nontri Dictionary
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
curiousity (n ) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
Mr. Crawley, please don't think me morbidly curious. It isn't that.คุณครอว์ลี่ย์คะ อย่าหาว่าฉันสอดรู้สอดเห็นเลย Rebecca (1940)
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
Not curious enough to turn him over and see his face.และเห็นหน้าเขา How I Won the War (1967)
Down the hatch. A quite curious phrase.ลงฟัก วลีที่อยากรู้อยากเห็นค่อนข้าง Yellow Submarine (1968)
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ahh, so, Mr. Curious, you've discovered the herring.อ๊ะ นี่ พ่อคนช่างสงสัย ลูกได้ค้นพบ เฮริ่ง An American Tail (1986)
Aren't you even curious?คุณไม่อยากรู้อยากเห็น จริงๆหรือ ? Squeeze (1993)
Just curious.แค่อยากรู้น่ะ Léon: The Professional (1994)
I was just curious, but, um... why would you wear a stud in your tongue?ผมอยากรู้เพียงแค่ แต่เอ่อ ... ทำไมคุณจะสวมสตั๊ดในลิ้นของคุณได้หรือไม่ Pulp Fiction (1994)
- Kinda curious about that myself.- Kinda อยากรู้เกี่ยวกับตัวเองว่า Pulp Fiction (1994)
Being too curious is my biggest problem.ทำฉันกลัว นั่นละเป็นปัญหามากที่สุด Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curiousA bright child is curious about life and reality.
curiousA curious disease struck the town.
curiousChildren are curious about everything.
curiousChildren are very curious and ask many questions.
curiousCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
curiousCurious to say, I didn't find it anywhere.
curiousGenerally speaking, the Englishman is not curious about others.
curiousHe is curious about how she will receive the news.
curiousHe was curious to know her secret.
curiousHe was curious to see the inside.
curiousIt is curious that she should have asked you such a thing.
curiousLittle is known of this curious plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากรู้อยากเห็น[ADJ] curious, Syn. อยากรู้, Example: ข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk hen) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive   
อยากรู้อยากเห็น[adj.] (yāk rū yāk hen) EN: curious   FR: curieux ; indiscret

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIOUS    K Y UH1 R IY0 AH0 S
CURIOUSER    K Y UH1 R IY0 AH0 S ER0
CURIOUSLY    K Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curious    (j) kjˈuəʴrɪəʴs (k y u@1 r i@ s)
curiously    (a) kjˈuəʴrɪəʴsliː (k y u@1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有好奇心[yǒu hào qí xīn, ㄧㄡˇ ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] curious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaulustige {m,f}; Schaulustiger | Schaulustige; Schaulustigen {pl}curious onlooker; by-stander | curious onlookers; rubbernecks [Am.] [Add to Longdo]
neugierig; schaulustig {adj} | neugieriger | am neugierigstencurious | more curious | most curious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
異聞奇譚[いぶんきたん, ibunkitan] (n) strange stories and curious tales [Add to Longdo]
奇体[きたい, kitai] (adj-na,n) strange; queer; curious [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] (adj-na,n) strange; queer; curious; (P) [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
好事[こうじ;こうず, kouji ; kouzu] (n) fortune; good deed; curious [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P) [Add to Longdo]
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curious \Cu"ri*ous\ (k?"r?-?s), a. [OF. curios, curius, F.
   curieux, L. curiosus careful, inquisitive, fr. cura care. See
   {Cure}.]
   1. Difficult to please or satisfy; solicitous to be correct;
    careful; scrupulous; nice; exact. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Little curious in her clothes.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       How shall we,
       If he be curious, work upon his faith? --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting care or nicety; artfully constructed;
    elaborate; wrought with elegance or skill.
    [1913 Webster]
 
       To devise curious works.       --Ex. xxxv. 32
    [1913 Webster]
 
       His body couched in a curious bed.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Careful or anxious to learn; eager for knowledge; given to
    research or inquiry; habitually inquisitive; prying; --
    sometimes with after or of.
    [1913 Webster]
 
       It is a pity a gentleman so very curious after
       things that were elegant and beautiful should not
       have been as curious as to their origin, their uses,
       and their natural history.      --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   4. Exciting attention or inquiry; awakening surprise;
    inviting and rewarding inquisitiveness; not simple or
    plain; strange; rare. "Acurious tale" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A multitude of curious analogies.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Many a quaint and curious volume of forgotten lore.
                          --E. A. Poe.
    [1913 Webster]
 
       Abstruse investigations in recondite branches of
       learning or sciense often bring to light curious
       results.               --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   {Curious arts}, magic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many . . . which used curious arts brought their
       books together, and burned them.   --Acts xix.
                          19.
 
   Syn: Inquisitive; prying. See {Inquisitive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curious
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: eager to investigate and learn or learn more (sometimes about
     others' concerns); "a curious child is a teacher's delight";
     "a trap door that made me curious"; "curious investigators";
     "traffic was slowed by curious rubberneckers"; "curious about
     the neighbor's doings" [ant: {incurious}]
   3: having curiosity aroused; eagerly interested in learning
     more; "a trap door that made me curious"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top