ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

臭い

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臭い-, *臭い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
臭い[におい, nioi] (n) กลิ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
臭い消し[においけし, nioikeshi] (n) deodorant [Add to Longdo]
臭い[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
臭い物に蓋;臭い物にふた;臭いものにふた[くさいものにふた, kusaimononifuta] (exp) looking the other way; hushing up a problem; solving a problem by ignoring it [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"「汗でびしょ濡れだよ」「離れてっ。臭いわっ!」 [F]
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納豆」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
He looks suspicious.あいつが臭い
I smell smoke in the elevator.エレベーターから煙の臭いがします。
My clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.お好み焼き屋に行ったので、なんか服が油臭い
I smell something burning, Mother.お母さん、何か焦げている臭いがするわ。 [F]
Taste of mold.かび臭い味がする。
This fish has a bad smell.この魚はいやな臭いがする。
This meat smells bad.この肉は腐った臭いがする。
This room smells musty.この部屋はかび臭い
The liquor gave off a sickly odor.その液はいやな臭いを発した。
The smell is characteristic of garlic.その臭いはニンニク特有のものだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look depressing.[JA] 陰気臭い Values (2017)
There's that smell.[JA] ひどい臭い Part 1 (2017)
- They smell.[JA] - 古いわ! - 臭いぞ! Beauty and the Beast (2017)
And then there's that terrible smell.[JA] それに ひどい臭いがするの Part 1 (2017)
Bit bigger, and smells of piss more.[JA] 少し大きめで小便臭い Smell the Weakness (2017)
When their hair caught fire and the smell of their burning flesh filled the throne room...[JA] 彼等の髪の毛に火がつき― 人肉の焼ける臭いが充満すると Eastwatch (2017)
Your saliva smells bad.[JA] ヨダレが臭い Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Take it, take it. Go already tired, Lord.[JA] 行けばいいでしょ、水臭い Attraction (2017)
I smell different today, don't I, boys?[JA] 弱った臭いがしたか? Smell the Weakness (2017)
Where's the smell coming from, Mrs. Green?[JA] 臭いはどこからですか? Part 1 (2017)
Maybe he'd change my luck. He'd definitely be less mopey than you.[JA] 俺の運が変わるかも 君は陰気臭い Justice League Dark (2017)
It was so bad that even a sofa that smelt of Walshy's arse-crack felt like an upgrade.[JA] ウォルシュの ケツの臭いの方がマシとはな Smell the Weakness (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
臭い[くさい, kusai] uebelriechend, nach...riechend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top