ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspecting

S AH0 S P EH1 K T IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspecting-, *suspecting*, suspect
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're suspecting her?เธอกำลังสงสัยครูงั้นเหรอ Voice (2005)
Besides, L is already... suspecting that I am Kira.นอกจากนี้ L ยัง... สงสัยว่าผมเป็นคิระ Death Note: The Last Name (2006)
we pass them on the street without a glance, never suspecting, never knowing.เราเดินผ่านเขา โดยไม่สังเกตเห็น ไม่เคยสงสัย, ไม่เคยรู้ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Susan, please. We look stupid enough for suspecting him. Just let it go.ซูซาน พอเถอะ เราดูโง่มากพอแล้วที่ไปสงสัยเขา No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
But then wouldn't he ask his son, "Were you suspecting it too?"แต่ถ้าเค้าไปถามลูกชายของเขาหละ, 'เค้าจะสงสัยไหม? ' Postman to Heaven (2009)
Do you think that I want people on this ship suspecting me of murder?คุณคิดว่าผมต้องการให้คนบนยานลำนี้ สงสัยว่าผมเป็นฆาตกรหรอ? Space (2010)
I'll confess that you were correct before in suspecting me, but everything I did was at her behest.ผมยอมรับ ที่คุณสงสัยผมนั้นถูกต้องแล้ว แต่ทุกอย่างที่ผมทำ มันเป็นคำสั่งของเธอ Hitting the Ground (2010)
Are you... suspecting me right now?หรือว่าคุณ กำลังสงสัยฉัน Episode #1.9 (2010)
I'm not suspecting them of anything, but...ผมไม่ได้สงสัยอะไรแต่... Episode #1.16 (2010)
Why are you suspecting?ทำไมยังสงสัยล่ะคะ Episode #1.7 (2010)
We're suspecting Buchanan got to one of the guards.เราสงสัยว่าบูแคแนน จะรู้จักหนึ่งในยาม Inostranka (2011)
The King... must start suspecting the one who is hardest to suspect.พระราชา.. จะต้องเริ่มสงสัย คนที่น่าจะถูกสงสัยน้อยที่สุด Tree with Deep Roots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspectingI can't help suspecting that he is lying.
suspectingSuspecting him of telling her secret to some of her friends, Mary was angry with Jim.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   
พาซื่อ[adj.] (phāseū) EN: naive ; innocent ; unsuspecting   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPECTING    S AH0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspecting    (v) sˈəspˈɛktɪŋ (s @1 s p e1 k t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspect \Sus*pect"\, v. t. [imp. & p. p. {Suspected}; p. pr. &
   vb. n. {Suspecting}.]
   1. To imagine to exist; to have a slight or vague opinion of
    the existence of, without proof, and often upon weak
    evidence or no evidence; to mistrust; to surmise; --
    commonly used regarding something unfavorable, hurtful, or
    wrong; as, to suspect the presence of disease.
    [1913 Webster]
 
       Nothing makes a man suspect much, more than to know
       little; and therefore men should remedy suspicion by
       procuring to know more.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       From her hand I could suspect no ill. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To imagine to be guilty, upon slight evidence, or without
    proof; as, to suspect one of equivocation.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold to be uncertain; to doubt; to mistrust; to
    distruct; as, to suspect the truth of a story. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To look up to; to respect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To mistrust; distrust; surmise; doubt.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top