ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mistrustful

M IH0 S T R AH1 S T F AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistrustful-, *mistrustful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistrustful[ADJ] ซึ่งไม่ไว้วางใจ, See also: ซึ่งน่าสงสัย, Syn. dubious, skeptical, doubtful, suspicious
mistrustfully[ADV] อย่างไม่น่าไว้วางใจ, See also: อย่างน่าสงสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Living on earth has made you mistrustful.การอยู่บนโลกนี้ มันทำให้คุณไม่เชื่อใจ Disciple (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   

CMU English Pronouncing Dictionary
MISTRUSTFUL    M IH0 S T R AH1 S T F AH0 L
MISTRUSTFUL    M IH0 S T R AH1 S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mistrustful    (j) mˌɪstrˈʌstfəl (m i2 s t r uh1 s t f @ l)
mistrustfully    (a) mˈɪstrˈʌstfəliː (m i1 s t r uh1 s t f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistrustful \Mis*trust"ful\, a.
   Having or causing mistrust, suspicions, or forebodings.
   [1913 Webster]
 
      Their light blown out in some mistrustful wood. --Shak.
   [1913 Webster] -- {Mis*trust"ful*ly}, adv. --
   {Mis*trust"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistrustful
   adj 1: openly distrustful and unwilling to confide [syn:
       {leery}, {mistrustful}, {suspicious}, {untrusting},
       {wary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top