Search result for

slightest

(38 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slightest-, *slightest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there is the slightest doubt about this girl, she must die or the whole kingdom may perish.ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็ตามที่นางจะเป็นคนทำ นางก็ต้องตายมิเช่นนั้นอาณาจักรอาจจะต้องล่มสลาย The Mark of Nimueh (2008)
Are you frightened? Not in the slightest.เจ้ากลัวไหม ไม่เลยสักนิดเดียว The Moment of Truth (2008)
The slightest bit of bad news could send him spiraling right back into a coma.อาจทำให้อาการเขา พลิกกลับไปโคมาได้อีก Superhero Movie (2008)
Be it in the past or present, you haven't changed the slightest bit.ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน, คุณไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดเลย Episode #1.9 (2008)
You haven't the slightest proof of anything.คุณไม่มีหลักฐานเลยสักนิด Doubt (2008)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
Don't you have even the slightest manners for humans?นายไม่รู้จักมารยาททางสังคมซักนิดเลยหรือไง Episode #1.1 (2009)
You don't bother me. In the slightestคุณไม่ได้กวนอะไรฉันซักหน่อย Dogtooth (2009)
Do not have the slightest idea.นายไม่รู้หรอก Chuck Versus the Dream Job (2009)
But the slightest misstep on their part ensures this family is never whole again.แต่ว่า หากพวกนั้น ทำอะไรผิดนิดเีดียวล่ะก็ ครอบครัวนี้ จะไม่มีวันได้อยู่พร้อมหน้า Lost Boys (2009)
The slightest lapse of judgmentการตัดสินใจที่พลาดเพียงนิดเดียว Slack Tide (2009)
So if any of you have even the slightest inclination to do anything with your life other than become an architect, you're wasting my time and yours.ถ้าเกิดมีใครในที่นี้ เกิดเริ่มไม่มั่นใจว่า จะเป็นสถาปนิกดีรึเปล่า Definitions (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slightestAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
slightestHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.
slightestHe often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.
slightestI don't have the slightest idea.
slightestI don't have the slightest idea what to do.
slightestI don't mind in the slightest who he is.
slightestI get depressed by the slightest things.
slightestI have not the slightest interest in his plans.
slightestMy tennis hasn't improved in the slightest.
slightestMy watchdog is alert to the slightest sound and movement.
slightestRecently I get annoyed at the slightest thing he says.
slightestShe lost her temper at the slightest provocation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIGHTEST    S L AY1 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slightest    (j) (s l ai1 t i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
一点一画[いってんいっかく, itten'ikkaku] (n) (See 一点一画もおろそかにしない) the dots of i's and the crosses of t's; (not neglecting) the slightest details [Add to Longdo]
一点一画もおろそかにしない[いってんいっかくもおろそかにしない, itten'ikkakumoorosokanishinai] (exp) always dot the i's and cross the t's; don't neglect the slightest detail; be punctilious [Add to Longdo]
仮初にも;仮初めにも[かりそめにも, karisomenimo] (adv) for a moment; even as a joke; even in the slightest degree [Add to Longdo]
凝然として[ぎょうぜんとして, gyouzentoshite] (exp) quietly; without the slightest movement [Add to Longdo]
見当がつかない;見当が付かない[けんとうがつかない, kentougatsukanai] (exp) having not the slightest idea [Add to Longdo]
見当もつかない[けんとうもつかない, kentoumotsukanai] (exp) (See 見当がつかない) having not the slightest idea [Add to Longdo]
此れっぽっち[これっぽっち, koreppocchi] (n) (uk) this little; this few; in the slightest [Add to Longdo]
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] (adv) not in the slightest; not in one's wildest dreams; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slight \Slight\, a. [Compar. {Slighter}; superl. {Slightest}.]
   [OE. sli?t, sleght, probably from OD. slicht, slecht, simple,
   plain, D. slecht; akin to OFries. sliucht, G. schlecht,
   schlicht, OHG. sleht smooth, simple, Icel. sl?ttr smooth, Sw.
   sl[aum]t, Goth. sla['i]hts; or uncertain origin.]
   1. Not decidedly marked; not forcible; inconsiderable;
    unimportant; insignificant; not severe; weak; gentle; --
    applied in a great variety of circumstances; as, a slight
    (i. e., feeble) effort; a slight (i. e., perishable)
    structure; a slight (i. e., not deep) impression; a slight
    (i. e., not convincing) argument; a slight (i. e., not
    thorough) examination; slight (i. e., not severe) pain,
    and the like. "At one slight bound." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Slight is the subject, but not so the praise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Some firmly embrace doctrines upon slight grounds.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Not stout or heavy; slender.
    [1913 Webster]
 
       His own figure, which was formerly so slight. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Foolish; silly; weak in intellect. --Hudibras.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top