Search result for

นิดหน่อย

(43 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิดหน่อย-, *นิดหน่อย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นิดหน่อยslightly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดหน่อย[ADV] a little bit, See also: just a little, a tiny bit, Syn. เล็กน้อย, หน่อยเดียว, นิดเดียว, Ant. มาก, Example: ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพอสื่อสารได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิดหน่อยว. ไม่มาก, เล็กน้อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shapiro and I had creative differences,คุณแชฟฟิโรกับผมมีความคิดที่แตกต่างกันนิดหน่อย New Haven Can Wait (2008)
Just./ นิดหน่อย New Haven Can Wait (2008)
We were thinking more along the lines of some guidelines.เราเลยคิดเรื่องกฏเกณฑ์อะไรบ้างอย่างนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
So, you know, it was basically an assist.ก็ เธอก็รู้ ช่วยเหลือกันนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
I like to celebrate.ชั้นอยากจะฉลองนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
Look who finally got a little interesting.ในที่สุดเธอก็ฟังดูน่าสนใจนิดหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
It might be awkward a little bit with nate on the couch, so... yeah.มันออกจะดูอึดอัดนิดหน่อยระหว่างที่เนทนอนบนเก้าอี้ ดังนั้น ใช่ Pret-a-Poor-J (2008)
Dan, please. I just need a few hours.นะพี่แดน ฉันขเวลาแค่นิดหน่อยจริงๆ There Might be Blood (2008)
I, uh, i-i just need to think.ฉัน เอ่อ ฉัน.. ฉันแค่คิดนิดหน่อย There Might be Blood (2008)
Some sort of technical difficulty.จะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อย There Might be Blood (2008)
More like research.แค่หาข้อมูลนิดหน่อย Adverse Events (2008)
Listen, Lois, it may not kill you to just show a little support.ฟังนะ, โลอีส, พูดอวยพรนิดหน่อยคงไม่ถึงตายหรอกน่า. Committed (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิดหน่อย[X] (nitnøi) EN: a little ; a little bit   FR: un petit peu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kind of[IDM] นิดหน่อย, See also: เล็กน้อย
lightly[ADV] อย่างเล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly
little[ADV] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly, not much
incy-wincy[SL] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
itsy-bitsy[SL] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
itty-bitty[SL] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
slim[ADJ] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
ultradistant[ADJ] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jot(จอท) {jotted,jotting,jots} vt. เขียนอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ n. ส่วนนิดหนึ่ง,จำนวนนิดหน่อย, Syn. note,write
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
niggardly(นิก'เกิร์ดลี) adj. ขี้เหนียว,นิดหน่อย. -adv. อย่างขี้เหนียว, See also: niggardliness n., Syn. miserly
predawn(พรีดอน') n. ระยะเวลาก่อนรุ่งอรุณนิดหน่อย,ระยะเวลาก่อนฟ้าสาง. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าว
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง

English-Thai: Nontri Dictionary
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kinda (slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย
See also: S. kind of, R. kind of

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ちょっと[ちょっと, chotto, chotto , chotto] (adv ) นิดหน่อย, เล็กน้อย, สักครู่

German-Thai: Longdo Dictionary
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top