ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underestimate

AH1 N D ER0 EH1 S T AH0 M EY2 T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underestimate-, *underestimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underestimate[VT] ประเมินค่าต่ำกว่า, See also: ประเมินค่าต่ำไป, Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate, undervalue, Ant. overestimate
underestimate[N] การประเมินค่าต่ำไป, See also: การดูถูก, การเหยียดหยาม, Ant. overestimate
underestimate[VI] ประเมินค่าต่ำกว่า, See also: ประเมินค่าต่ำไป, Ant. overestimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Michima, don't underestimate the power of expression.คุณมิชิมะ อย่าดูถูกพลังของการแสดงออกสิครับ Disbanded (2017)
Don't underestimate the power of expression.อย่าดูถูก พลังของการแสดงออกนะคะ Affection (2017)
Do not underestimate their intelligence and their adaptive capabilities.อย่าประมาทสติปัญญาและ ความสามารถปรับตัวของมัน Life (2017)
They'll underestimate us every time and we will use that to our advantage.มันประเมินเราต่ำตลอดและเราใช้นั่นเป็นข้อได้เปรียบของเรา Book of the Stranger (2016)
You underestimate her.คุณประเมินท่านต่ำเกินไป Lion (2016)
Never underestimate the charm of a seedy motel.อย่าประเมินเสน่ห์โรงแรมจิ้งหรีดต่ำเกินไป Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I think you underestimate humanity.ฉันคิดว่าคุณประมาทมนุษยชาติ Star Trek Beyond (2016)
And now let me tell you, these men that are coming here, they're gonna underestimate you.และตอนนี้ให้ฉันบอกคุณคน เหล่านี้ที่กำลังจะมาที่นี่ พวกเขากำลังจะประมาทคุณ The Magnificent Seven (2016)
- Don't underestimate Coulson.อย่าประมาทโคลสัน Closure (2015)
Many underestimate you, don't they?หลายๆคนดูถูกนายไว้เยอะเลยล่ะสิ ? Brujo (2015)
Don't underestimate him.อย่าดูถูกมันเชียว Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Don't underestimate him. He's brilliant.อย่าประเมิณเขาต่ำไป เขาเก่งมาก The Sound and the Fury (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underestimateShe beat me. I had underestimated the power of a woman.
underestimateShe tends to underestimate her own ability.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูถูกดูแคลน[V] look down upon, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront, Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม, Example: เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; insult ; affront ; underestimate   
ตีราคาต่ำเกินไป[v. exp.] (tī rākhā tam koēnpai) EN: put too low a price on sth ; underestimate the value of sth   FR: sous-estimer la valeur

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERESTIMATE    AH1 N D ER0 EH1 S T AH0 M EY2 T
UNDERESTIMATE    AH1 N D ER0 EH1 S T AH0 M AH0 T
UNDERESTIMATED    AH1 N D ER0 EH1 S T AH0 M EY2 T IH0 D
UNDERESTIMATES    AH2 N D ER0 EH1 S T IH0 M IH0 T S
UNDERESTIMATES    AH2 N D ER0 EH1 S T IH0 M EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underestimate    (n) ˌʌndərˈɛstɪmət (uh2 n d @ r e1 s t i m @ t)
underestimate    (v) ˌʌndərˈɛstɪmɛɪt (uh2 n d @ r e1 s t i m ei t)
underestimated    (v) ˌʌndərˈɛstɪmɛɪtɪd (uh2 n d @ r e1 s t i m ei t i d)
underestimates    (n) ˌʌndərˈɛstɪməts (uh2 n d @ r e1 s t i m @ t s)
underestimates    (v) ˌʌndərˈɛstɪmɛɪts (uh2 n d @ r e1 s t i m ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, ] underestimate; underrate, #10,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underestimate \Un`der*es"ti*mate\, v. t.
   To set too low a value on; to estimate below the truth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underestimate \Un`der*es"ti*mate\, n.
   The act of underestimating; too low an estimate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underestimate
   n 1: an estimation that is too low; an estimate that is less
      than the true or actual value [syn: {underestimate},
      {underestimation}, {underrating}, {underreckoning}]
   v 1: assign too low a value to; "Don't underestimate the value
      of this heirloom-you may sell it at a good price" [syn:
      {undervalue}, {underestimate}] [ant: {overestimate},
      {overvalue}]
   2: make a deliberately low estimate; "The construction company
     wanted the contract badly and lowballed" [syn: {lowball},
     {underestimate}]
   3: make too low an estimate of; "he underestimated the work that
     went into the renovation"; "Don't underestimate the danger of
     such a raft trip on this river" [syn: {underestimate},
     {underrate}] [ant: {overestimate}, {overrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top