ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underrate

AH2 N D ER0 R EY1 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underrate-, *underrate*
Possible hiragana form: うんでっらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underrate[VT] ประเมินค่าต่ำไป, See also: ตีราคาต่ำไป, Syn. underestimate, Ant. overrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underrate(อันเดอะเรทฺ') vt. ประเมินค่าต่ำไป,ดูถูก,ดูเบา, Syn. underestimate

English-Thai: Nontri Dictionary
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
Virginia has amazing foliage... although I do think that the foliage in Ohio is underrated.เวอร์จิเนียมีใบที่น่าตื่นตาตื่นใจ ... แต่ฉันไม่คิดว่าใบไม้ในโอไฮโอเป็น underrateThe Birdcage (1996)
Which is the most underrated show in history.ซึ่งเป็นรายการประเมินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Showtime (2002)
Feeling underrated and unappreciated.รู้สึกต่ำต้อยและไม่ค่อยปลื้ม The Pursuit of Happyness (2006)
- ? - Underrated.- พิงกี้ แอนด์ เดอะ เบรน Chuck Versus the Alma Mater (2007)
/yet totally underrated /and had been ignored for years.ถูกมองข้ามมาหลายปีดีดัก Bedtime Stories (2008)
Because overkill is underrated my friend.เพราะว่าฆ่าทั้งที มันต้องให้ดังสนั่นไปเลย,พวก The A-Team (2010)
Deli coffee, very underrated.เดลี่คอฟฟี่,มาตรฐานต่ำมาก Beastly (2011)
Because Brown's the most underrated offensive tackle in the business.เพราะบราวน์เป็นตัวรับที่ดีที่สุด Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Hey, you want to know what the most underrated perk of the apocalypse is?เฮ้ รู้มั้ยว่าเรื่องบ้าๆนี่ มันมีข้อดีอะไรบ้าง? We All Fall Down (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underrateThe importance of music is underrated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาทหน้า[V] underrate, See also: insult, affront, underestimate, Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, ดูหมิ่น, สบประมาท, หยามหน้า, Ant. ยกย่อง, Example: เขาประมาทหน้าว่าเธอไม่มีทางทำงานชิ้นนี้สำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; insult ; affront ; underestimate   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERRATE    AH2 N D ER0 R EY1 T
UNDERRATED    AH2 N D ER0 R EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underrate    (v) ˌʌndərˈɛɪt (uh2 n d @ r ei1 t)
underrated    (v) ˌʌndərˈɛɪtɪd (uh2 n d @ r ei1 t i d)
underrates    (v) ˌʌndərˈɛɪts (uh2 n d @ r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone) [Add to Longdo]
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P) [Add to Longdo]
高を括る;高をくくる[たかをくくる, takawokukuru] (exp,v5r) to underrate; to make light of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underrate \Un`der*rate"\, v. t.
   To rate too low; to rate below the value; to undervalue.
   --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underrate \Un"der*rate`\, n.
   A price less than the value; as, to sell a thing at an
   underrate. --Cowley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underrate
   v 1: make too low an estimate of; "he underestimated the work
      that went into the renovation"; "Don't underestimate the
      danger of such a raft trip on this river" [syn:
      {underestimate}, {underrate}] [ant: {overestimate},
      {overrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top