Search result for

แข็งแกร่ง

(44 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แข็งแกร่ง-, *แข็งแกร่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งแกร่ง[ADJ] strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งแกร่งว. อดทนไม่ท้อถอย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You seem pretty sturdy to me.ราวกับว่าแกทำให้แม่แข็งแกร่ง Pilot (2008)
Yes, and he's strong as a bear.ใช่ และเขาแข็งแกร่งอย่างกับหมี Valiant (2008)
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
They're even stronger now-แข็งแกร่งเทียบเท่าฟรีซซ่า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
As strong as Freeza was- Freeza, huh?แข็งแกร่งเทียบเท่าฟรีซซ่า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
But in this war, strength prevails.แต่ในสงครามนี้ แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำให้ชนะ Lair of Grievous (2008)
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง Bombad Jedi (2008)
Far too often, we forget that our most important allies are not always the most powerful.บ่อยครั้ง ที่เรามักจะหลงลืมไปว่า พันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรานั้น ไม่ใช่พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไป Bombad Jedi (2008)
Master, all due respect, but Ventress is too powerful for any one Jedi to fight alone Let me help youอาจารย์ ด้วยความเคารพนะ แต่เวนเทรสแข็งแกร่งเกินกว่า ที่เจไดคนเดียวจะต่อกรด้วยได้ ให้ข้าไปช่วยท่านเถอะ Cloak of Darkness (2008)
- A coward Viceroy Gunray is, but powerful allies he has- ใช่แล้ว - อุปราชกันเรย์อาจจะขี้ขลาด แต่เขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง Cloak of Darkness (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
No super strength, no super bark.ไม่มีพลังที่แข็งแกร่ง \ ไม่มีซุปเปอร์บาร์ค Bolt (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive and kicking[IDM] แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง
get into shape[IDM] แข็งแรงขึ้น, See also: แข็งแกร่งขึ้น
hard-bitten[ADJ] แข็งแกร่งจากประสบการณ์, See also: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
in the best of health[IDM] แข็งแรงมาก, See also: แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
robust[ADJ] ทนทาน, See also: แข็งแกร่ง, Syn. durable, sturdy
stalwart[ADJ] แข็งแกร่ง, See also: บึกบึน, กำยำ, แข็งแรง, Syn. robust, strong, vigorous
staunch[ADJ] แข็งแรง, See also: แข็งแกร่ง, Syn. strong, substantial
sturdy[ADJ] แข็งแกร่ง, See also: มั่นคง, แข็งแรง, Syn. durable, hardy, robust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง,ไม่ยอมแพ้
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน,แข็งแกร่ง,ทรหด,กล้าหาญ
grit(กริท) n. หินกรวด,กรวดทราย,ฝุ่น,ผง,ความบึกบึน,ความทรหด,ความแข็งแกร่ง. vt. บด,ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด,ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind,crunch
hard-bittenadj. ดื้อ,ดื้อร้น,หัวดื้อ,แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
hardenvt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้าน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น, Syn. fortify,solidity
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ,หุ้มเหล็ก,แข็งแกร่งมาก,ไม่แตกสลาย,ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง
harden(vt) ทำให้ยาก,ทำให้แข็งแกร่ง,ทำให้แข็ง,ทำให้มั่นคงขึ้น
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
stalwart(adj) กำยำ,แข็งแรง,บึกบึน,กล้าหาญ,แข็งแกร่ง,ทรหด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強まる[つよまる, tsuyomaru] Thai: แข็งแกร่งขึ้น English: to get strong

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา , See also: A. locker

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top