Search result for

(58 entries)
(0.0487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -初-, *初*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
めて[はじめて, hajimete] (n adv) เป็นครั้งแรก
[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู
[しょきゅう, shokyuu] (n) ขั้นต้น, See also: Related: 中級, 上級
[はつもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょかい, shokai] ครั้งแรก
稿[chu1 gao3, chu1 gao3] ดร๊าฟแรก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[初, chū, ㄔㄨ] beginning, initial, primary
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Cutting 刀 the cloth 衤 is the first step in making clothes

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はつ(P);うい, hatsu (P); ui] (adj-no,n-pref,n) first; new; (P) [Add to Longdo]
;心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. , 心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
々しい;しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
っ切り[しょっきり, shokkiri] (n) comic sumo performance [Add to Longdo]
っ端[しょっぱな, shoppana] (n-t) the very beginning [Add to Longdo]
[はつに, hatsuni] (n) for the first time [Add to Longdo]
の成功[はつのせいこう, hatsunoseikou] (n) the first success [Add to Longdo]
め;[ぞめ, zome] (suf) (after the -masu stem of a verb) first doing of ... (ever, in one's life, in the new year, etc.) [Add to Longdo]
めて(P);始めて;甫めて[はじめて, hajimete] (adv,adj-no) (1) (See 始める・1) for the first time; (adv) (2) (after the -te form of a verb) only after ... is it ...; only when ... do you ...; (P) [Add to Longdo]
めとする[はじめとする, hajimetosuru] (exp) comencing with; including [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「お前みてえなおかちめんこはめて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
「天路歴程」が気に入ったので、私が最に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.
「夫は2年前に亡くなりました」と老の女性は言った。My husband passed on two year ago, an elderly lady said.
「僕、飛行機に乗るのはこれがめてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.
10課をめから読みなさい。Read Lesson 10 from the beginning.
10代のめの頃、私は両親と必ずしも最善の関係にあったわけではなかった。During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
16歳の時、めてテニスをした。When I was sixteen, I played tennis for the first time.
1853年に青いジーンズがめて出現した。In 1853, the first blue jeans came out.
1920年代期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
19世紀末になってめて植物の品種改良は科学の一分野となった。Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic [Add to Longdo]
[chū yī, ㄔㄨ ㄧ, ] first day of lunar month; New Year's Day [Add to Longdo]
[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school [Add to Longdo]
[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] middle ten days of July, the first of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙 [Add to Longdo]
[chū chuàng, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ, / ] startup (company, phase etc); newly established; in the early stages [Add to Longdo]
创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] new company; newly established enterprise [Add to Longdo]
[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, ] rising (sun, moon etc) [Add to Longdo]
[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, ] initial; starting (point) [Add to Longdo]
学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] beginning student [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
期化[しょきか, shokika] initialization (vs) [Add to Longdo]
期化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code [Add to Longdo]
期化プログラム[しょきかプログラム, shokika puroguramu] initial program [Add to Longdo]
期化子[しょうきかし, shoukikashi] initializer [Add to Longdo]
期化部[しょきかぶ, shokikabu] initialization section [Add to Longdo]
期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen [Add to Longdo]
期刊本[しょきかんぼん, shokikanbon] incunabulum [Add to Longdo]
期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はつ, hatsu] ui- = erste [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] hatsu- = erste [Add to Longdo]
[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
めて[はじめて, hajimete] das_erste_Mal [Add to Longdo]
める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]
[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
[はつゆき, hatsuyuki] der_erste_Schnee (der Saison) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top