ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elemental

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elemental-, *elemental*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับธาตุ, เป็นปัจจัย, สำคัญ, เป็นพื้นฐาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elemental Analysisการวิเคราะห์ธาตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This has been the elemental drive of my existence.นี่คือแรงผลักดันที่มีอยู่ในตัวผม Bicentennial Man (1999)
This is Aereon. An envoy from the Elemental race.นางคือแอเรี่ยน ฑูตจากเผ่าพันธ์ธาตุ The Chronicles of Riddick (2004)
I've always wondered, does an air Elemental fly? Now do me a favour.ธาตุลมเหาะได้มั๊ย รบกวนอะไรหน่อย The Chronicles of Riddick (2004)
In six weeks, another cloud with the same elemental profile... will pass Earth's orbit.อีก 6 สัปดาห์, เมฆอีกก้อนที่มีธาตุเหมือนกัน... จะผ่านวงโคจรของโลก. Fantastic Four (2005)
So you don't stand out in his neighborhood. There are certain elemental things, Chad.จะได้ไม่สะดุดตาในถิ่นเขาไง เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วแช้ด Burn After Reading (2008)
Indeed. Reduced to its most elemental components.จำเป็นต้องเล่น เพื่อลดองค์ประกอบ ของธาตุให้เหลือเพียง Earthling (2009)
The Kraken is the end of us. A colossal elemental beast.อสูรกายร่างใหญ่โตมหึมา มันไม่คิด ไม่มีความรู้สึก Clash of the Titans (2010)
It's not on the elemental chart.มันไม่ได้อยู่ในแผนภูมิธาตุ The Wolf of Wall Street (2013)
They turned your organic life into our elemental metals.พวกเขาหันชีวิตอินทรีย์ของคุณให้ เป็นโลหะธาตุของเรา Transformers: Age of Extinction (2014)
Can't be accounted for by simple elemental cohesion.ไม่สามารถคิดโดยการทำงาน ร่วมกับองค์ประกอบง่าย ๆ Draw Back Your Bow (2014)
The threat detection is still in its elemental phase.การตรวจจับภัยคุกคามที่ยังคง ในขั้นตอนของธาตุ Chappie (2015)
The strategy remains the same, in this, the most elemental of martial arts:กลยุทธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิม ในการชก หลักการพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (adj) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential  FR: fondamental ; essentiel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elemental
elemental

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elemental

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urgewalt { f }elemental force [Add to Longdo]
Urlaut { m }elemental sound; elemental cry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
素子[そし, soshi] (n) (1) element (esp. component in electronics); elemental device; device; (2) data; datum; (P) #10,620 [Add to Longdo]
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp, v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
要素別処理[ようそべつしょり, yousobetsushori] (n) { comp } elemental [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
要素別処理[ようそべつしょり, yousobetsushori] elemental [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elemental \El`e*men"tal\ ([e^]l`[-e]*m[e^]n"tal), a.
   1. Pertaining to the elements, first principles, and primary
    ingredients, or to the four supposed elements of the
    material world; as, elemental air. "Elemental strife."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to rudiments or first principles; rudimentary;
    elementary. "The elemental rules of erudition."
    --Cawthorn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elemental
   adj 1: relating to or being an element; "elemental sulphur"
   2: relating to severe atmospheric conditions; "a race against
     hail or cold rains or some other elemental catastrophe"-
     J.K.Howard
   3: of or being the essential or basic part; "an elementary need
     for love and nurturing" [syn: {elementary}, {elemental},
     {primary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top