ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fundamental

F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fundamental-, *fundamental*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fundamental(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน, See also: ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน, Syn. basal, basic, underlying
fundamental(n) รากฐาน, See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
fundamentally(adv) โดยเป็นรากฐาน, See also: โดยพื้นฐาน, Syn. basically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, เป็นรากฐาน, แท้จริง, เป็นแหล่งแรกเริ่ม, มูลฐาน., See also: fundamentality, fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic, chief

English-Thai: Nontri Dictionary
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ, เป็นรากเหง้า, โดยสันดาน, เป็นมูลฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fundamentalหลักมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fundamental breachการทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental frequencyความถี่มูลฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental lawกฎหมายหลัก, กฎหมายพื้นฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundamental lawกฎหมายพื้นฐาน, กฎหมายหลัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental rightsสิทธิพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental tastes; tastes, elementaryแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundamental tissueเนื้อเยื่อพื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, Example: เป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Fundamental Conditionเงื่อนไขหลัก [การแพทย์]
Fundamental educationการศึกษาขั้นพื้นฐาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fundamentalist[げんりしゅぎしゃ] (n) ผู้คนที่ยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether we are based on carbon or silicon makes no fundamental difference.ไม่ว่าเราจะอยู่บนพื้นฐานของ คาร์บอนหรือซิลิกอน ทำให้ไม่แตกต่างพื้นฐาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Humanity itself could touch the fundamental truths of the universe!มนุษย์เองก็สามารถจะสัมผัส ความจริงมูลฐานของจักรวาลได้ Akira (1988)
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ The Matrix Reloaded (2003)
There's a more fundamental question than that about landmines.มีคำถามที่พื้นฐานกว่านั้น ที่ต้องถามเกี่ยวกับกับดักระเบิด The Corporation (2003)
But it helped me to appreciate the fundamentals of still life.แต่ก็ช่วยให้ผมได้ซาบซึ้ง กับพื้นฐานของภาพนิ่ง Cashback (2006)
I bring this up, because, in 140 years, the fundamental mind of the escaped man has not changed.ฉันชงขึ้นมา เพราะไม่ว่าจะนานเท่าไร สันดานของพวกแหกคุกไม่เคยเปลี่ยน Manhunt (2006)
What do you think is the fundamentals of training?นายคิดว่า อะไรเป็นพื้นฐานของการฝึกฝน? Fly, Daddy, Fly (2006)
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว Now You Know (2007)
You broke an ancient and fundamental law.นายฝ่าฝืนกฏที่มีมาช้านาน I Don't Wanna Know (2008)
If you require my perspicacity such as it exists, then there are certain fundamental requirements, not the least of which is access to my equipment, my lab...ถ้าคุณต้องการการตัดสินใจชัดๆของฉันเช่นว่ามันมีอยู่จริง มันก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องการพื้นฐาน ไม่ยากเลยที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ของฉัน The Arrival (2008)
so if you're having recurring dream about a basement, kinda speaks to the core fundamentals of who you are as a person.ถ้าคุณฝันเห็นห้องใต้ดิน เขาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นคน The Instincts (2008)
David, we have some fundamental problems in our approach that I think... Don't worry, Bob.เดวิท เรามีปัญหาพื้นฐาน ในเรื่องเป้าที่เราคิดว่า Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundamentalAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
fundamentalFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
fundamentalFundamental instincts will not go away.
fundamentalIt covers everything from the fundamentals of microbiology to the latest news.
fundamentalLanguage is a fundamental problem of international marriage.
fundamentalLet us turn now to the fundamental issue.
fundamentalNeedless to say, fundamental human rights should be respected.
fundamentalOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
fundamentalRespect for law is fundamental to our society.
fundamentalThanks to a fundamental restructuring, our surplus has swelled three-fold.
fundamentalThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.
fundamentalThe government must make fundamental changes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน(n) fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
พื้นความรู้(n) background knowledge, See also: fundamental knowledge, basic of knowledge, Example: การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนเป็นพิเศษ, Thai Definition: ระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม
พื้นฐาน(adj) primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai Definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ
ปฐมภูมิ(n) primary, See also: fundamental, Syn. แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, Example: แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีที่แยกออกเป็นสีอื่นไม่ได้
ชั้นเตรียม(n) pre-elementary level, See also: fundamental level, Syn. ชั้นมูล, Example: ในสมัยก่อนเด็กนักเรียนชั้นเตรียม และประถมที่ 1 ยังใช้กระดานชนวน เขียนด้วยดินสอหิน
ชั้นมูล(n) pre-elementary level, See also: fundamental level, Thai Definition: ระดับชั้นสำหรับเด็กที่เริ่มเรียน
เบี้องต้น(adj) fundamental, See also: basic, elementary, primary, essential

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[kān wikhrǿ patjai pheūnthān] (n, exp) EN: fundamental analysis
ความรู้เบื้องต้น[khwāmrū beūangton] (n, exp) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge  FR: introduction [ f ] ; éléments [ mpl ] ; principes [ mpl ] ; connaissance élémentaire [ f ]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
หลักภาษาไทย[lak phāsā Thai] (n, exp) EN: fundamentals of teh Thai language  FR: bases de la langue thaïe [ fpl ]
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (adj) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential  FR: fondamental ; essentiel
เป็นพื้น[pen pheūn] (adv) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally  FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
พื้น[pheūn] (adj) EN: basic ; fundamental ; superficial ; simple ; common
พื้นฐาน[pheūnthān] (adj) EN: fundamental ; primary ; basic  FR: fondamental ; essentiel ; basique ; élémentaire
สิทธิขั้นพื้นฐาน[sitthi khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic right ; fundamental right  FR: droit fondamental [ m ] ; droit élémentaire [ m ]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[sitthi lae sēriphāp khanpheūnthān] (n, exp) EN: fundamental rights and freedoms  FR: droits et libertés fondamentaux [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUNDAMENTAL F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L
FUNDAMENTAL F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L
FUNDAMENTALS F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L Z
FUNDAMENTALS F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L Z
FUNDAMENTALLY F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IY0
FUNDAMENTALLY F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
FUNDAMENTALIST F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IH0 S T
FUNDAMENTALISM F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
FUNDAMENTALISM F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IH2 Z AH0 M
FUNDAMENTALIST F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fundamental (n) fˌʌndəmˈɛntl (f uh2 n d @ m e1 n t l)
fundamentals (n) fˌʌndəmˈɛntlz (f uh2 n d @ m e1 n t l z)
fundamentally (a) fˌʌndəmˈɛntəliː (f uh2 n d @ m e1 n t @ l ii)
fundamentalism (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪzəm (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i z @ m)
fundamentalist (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪst (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i s t)
fundamentalists (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪsts (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ,  ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all #842 [Add to Longdo]
基本原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ,    ] fundamental principle #21,745 [Add to Longdo]
基频[jī pín, ㄐㄧ ㄆㄧㄣˊ,   /  ] fundamental frequency #93,336 [Add to Longdo]
基波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ,  ] fundamental (wave) #93,573 [Add to Longdo]
基音[jī yīn, ㄐㄧ ㄧㄣ,  ] fundamental tone #113,926 [Add to Longdo]
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ,       /      ] fundamental civil rights [Add to Longdo]
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,       /      ] fundamental theorem of algebra [Add to Longdo]
基本定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,    ] fundamental theorem [Add to Longdo]
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ,    /   ] fundamental frequency; base harmonic [Add to Longdo]
微积分基本定理[wēi jī fēn jī běn dìng lǐ, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,        /       ] fundamental theorem of calculus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundamentalismus { m }fundamentalism [Add to Longdo]
Fundamentalist { m } | Fundamentalisten { pl }fundamentalist | fundamentalists [Add to Longdo]
Grundbegriff { m }fundamental term [Add to Longdo]
Grundeinstellung { f }fundamental philosophy [Add to Longdo]
Grundgedanke { m }fundamental idea [Add to Longdo]
Grundrechenarten { pl }fundamental arithmetic operations [Add to Longdo]
Grundsatzentscheidung { f }fundamental decision; landmark decision [Add to Longdo]
Grundtoleranz { f }fundamental tolerance [Add to Longdo]
Grundton { m } [ mus. ]fundamental (tone); root; keynote [Add to Longdo]
Grundwelle { f }fundamental wave [Add to Longdo]
Hauptsatz { m } [ math. ]fundamental theorem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はら, hara] (pref) original; primitive; primary; fundamental; raw #1,043 [Add to Longdo]
原理[げんり, genri] (n) principle; theory; fundamental truth; (P) #5,505 [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] (n) point; essentials; gist; summary; fundamentals; (P) #14,030 [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na, n, adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) #17,493 [Add to Longdo]
さしすせそ[sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
タリバン[tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ハマス[hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
ファンダメンタリスト[fandamentarisuto] (n) fundamentalist [Add to Longdo]
ファンダメンタリズム[fandamentarizumu] (n) (See 原理主義) fundamentalism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fundamental \Fun"da*men`tal\, n.
   A leading or primary principle, rule, law, or article, which
   serves as the groundwork of a system; essential part, as, the
   fundamentals of the Christian faith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fundamental \Fun`da*men"tal\, a. [Cf. F. fondamental.]
   Pertaining to the foundation or basis; serving for the
   foundation. Hence: Essential, as an element, principle, or
   law; important; original; elementary; as, a fundamental
   truth; a fundamental axiom.
   [1913 Webster]
 
      The fundamental reasons of this war.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Some fundamental antithesis in nature.  --Whewell.
   [1913 Webster]
 
   {Fundamental bass} (Mus.), the root note of a chord; a bass
    formed of the roots or fundamental tones of the chords.
 
   {Fundamental chord} (Mus.), a chord, the lowest tone of which
    is its root.
 
   {Fundamental colors}, red, green, and violet-blue. See
    {Primary colors}, under {Color}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fundamental
   adj 1: serving as an essential component; "a cardinal rule";
       "the central cause of the problem"; "an example that was
       fundamental to the argument"; "computers are fundamental
       to modern industrial structure" [syn: {cardinal},
       {central}, {fundamental}, {key}, {primal}]
   2: being or involving basic facts or principles; "the
     fundamental laws of the universe"; "a fundamental
     incomatibility between them"; "these rudimentary truths";
     "underlying principles" [syn: {fundamental}, {rudimentary},
     {underlying}]
   3: far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the
     nature of something; "the fundamental revolution in human
     values that has occurred"; "the book underwent fundamental
     changes"; "committed the fundamental error of confusing
     spending with extravagance"; "profound social changes" [syn:
     {fundamental}, {profound}]
   n 1: any factor that could be considered important to the
      understanding of a particular business; "fundamentals
      include a company's growth, revenues, earnings, management,
      and capital structure"
   2: the lowest tone of a harmonic series [syn: {fundamental},
     {fundamental frequency}, {first harmonic}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 fundamental
  fundamental

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top