ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

experienced

IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experienced-, *experienced*, experienc, experience
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experienced(adj) ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์, ชัดเจน, ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์, อ่อนหัด, ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
experienced(adj) ชำนาญ, มีประสบการณ์, จัดเจน, เชี่ยวชาญ
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน, อ่อนหัด, ขาดประสบการณ์, ขาดความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experienced Factorsปัจจัยทางด้านประสบการณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า Rebecca (1940)
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ Airplane! (1980)
Of course, only an experienced teacher can make them laugh.แน่นอนว่าเฉพาะครูที่มีประสบการณ์เท- ่านั้นที่สามารถทำให้พวกเขาหัวเราะได้ Idemo dalje (1982)
I guess a more experienced shopper could've gotten more for your seven cents.โทษที เวิร์น ฉันว่านักช๊อปที่มี ประสบการณ์มากกว่าคงซื้อได้มากกว่า สำหรับ เจ็ดเซ็นต์ของนายว่ะ Stand by Me (1986)
Maybe if you had experienced even a little bit of the '60s, you might feel the same way, too.ถ้าคุณมีประสบการณ์เพียงนิดน้อย ของยุค 60 ล่ะก็ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน Field of Dreams (1989)
I experienced the '60s.ฉันมีประสบการณ์ในยุค 60 Field of Dreams (1989)
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก Basic Instinct (1992)
Why do you think I got a court-appointed lawyer instead of an experienced one?ฉันมีเงิน จ.. จริ.. Hero (1992)
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ... In the Name of the Father (1993)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
Four months ago, Colonel Budahas experienced a psychotic episode and barricaded himself in his home.สี่เดือนก่อน พันเอก Budahas เกิดอาการ สติแตก... ..แล้วขังตัวเอง อยู่ภายในบ้าน สารวัตรทหาร ถูกเรียกมา Squeeze (1993)
Due to the effect of general relativity, what I experienced as 18 hours passed instantaneously on Earth.เนื่องจากผลกระทบจากการ สัมพัทธภาพทั่วไป สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ เป็น 18 ชั่วโมง ผ่านทันทีบนโลก Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experiencedA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
experiencedAt last they experienced the joy of victory.
experiencedBesides the rain, we experienced heavy winds.
experiencedBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
experiencedHe is an experienced teacher.
experiencedHe is one of our most experienced chairmen.
experiencedHe is young but experienced.
experiencedHe was experienced in business.
experiencedI am not experienced in driving.
experiencedI experienced a feeling of antipathy towards the speaker.
experiencedI experienced horse riding.
experiencedI experienced intense cold at the South Pole last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเก๋า(adj) veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai Definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
มือเก่า(n) experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai Definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
จัดเจน[jatjēn] (v) EN: be skilful ; be experienced
เจน[jēn] (v) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful  FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[jēn] (adj) EN: well-versed ; experienced ; skilled at  FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[jēnjat] (v) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of  FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[jēnjat] (adj) EN: skillfull ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPERIENCED IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
experienced (v) ˈɪkspˈɪəʳrɪəʳnst (i1 k s p i@1 r i@ n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] experienced, #14,391 [Add to Longdo]
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, ] experienced person; an old hand at sth, #32,817 [Add to Longdo]
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, ] experienced; trained; mellowing, #36,268 [Add to Longdo]
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿] experienced scholar; old expert in the field, #190,760 [Add to Longdo]
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] experienced; with ample experience [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschäftskundig { adj }experienced in business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis) [Add to Longdo]
経験済み[けいけんずみ, keikenzumi] (n) experienced; already had an experience (with something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 experienced \ex*pe"ri*enced\ ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*enst), p. p. &
   a.
   Taught by practice or by repeated observations; skillful or
   wise by means of trials, use, or observation; as, an
   experienced physician, workman, soldier; an experienced eye.
   [1913 Webster]
 
      The ablest and most experienced statesmen. --Bancroft.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experience \Ex*pe"ri*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Experienced}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*enst); p. pr. & vb. n. {Experiencing}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*en*s[i^]ng).]
   1. To make practical acquaintance with; to try personally; to
    prove by use or trial; to have trial of; to have the lot
    or fortune of; to have befall one; to be affected by; to
    feel; as, to experience pain or pleasure; to experience
    poverty; to experience a change of views.
    [1913 Webster]
 
       The partial failure and disappointment which he had
       experienced in India.         --Thirwall.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise; to train by practice.
    [1913 Webster]
 
       The youthful sailors thus with early care
       Their arms experience, and for sea prepare. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   {To experience religion} (Theol.), to become a convert to the
    doctrines of Christianity; to yield to the power of
    religious truth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 experienced
   adj 1: having experience; having knowledge or skill from
       observation or participation [syn: {experienced},
       {experient}] [ant: {inexperienced}, {inexperient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top