Search result for

experienced

(63 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experienced-, *experienced*, experienc, experience
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experienced[ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experienced Factorsปัจจัยทางด้านประสบการณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's always known things that she never experienced.เธอมักจะรู้เรื่องต่างๆโดยที่เธอ.. ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเสมอ Babylon A.D. (2008)
You experienced it?เธอเคยเจอเรื่องแบบนี้เหรอ? My Sassy Girl (2008)
What you experienced, Wesley, was not a panic attack.ประสบการณ์ของคุณไม่เคยถูกโจมตีแบบระทึก Wanted (2008)
What I experienced today is way different from what I learned.สิ่งที่ฉันประสบมาวันนี้ มันต่างจากที่ฉันเรียนมามาก Episode #1.8 (2008)
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ Doubt (2008)
And that warm feeling you experienced, when that boy looked at you with trust, was not the sensation of virtue.และคุณช่ำชองเรื่องแสดงความเป็นมิตร เมื่อเด็กนั่นมองคุณด้วยความไว้วางใจ ไม่ใช่ในแบบบริสุทธิ์เชิงศิลธรรม Doubt (2008)
This cyborg experienced time travel and went back to 2008.ไซบอร์กตัวนี้ เคยเดินทางย้อนกลับไปในปี 2008 Cyborg Girl (2008)
She experienced the Tokyo Earthquake.เธอยังเคยผ่านเหตุการณ์ แผนดินไหวครั้งใหญ่ที่โตเกียวอีกด้วยครับ Cyborg Girl (2008)
They experienced social unrest, revolts and famine.เกิดการจลาจลและความอดอยาก Home (2009)
- Pleasant. Shaun San Dena is an experienced medium.ชอน ซาน เดน่า เป็นร่างทรงที่มีประสบการณ์มาก Drag Me to Hell (2009)
The type of violence you experienced could make a person retreat and collapse, or be consumed with rage.ความรุนแรงที่ คุณมีประสบการณ์ สามารถทำคนล่าถอย และล้มลง หรือถูกกลืนกินไป I Lied, Too. (2009)
Orhan is experienced.ออร์ฮัน เป็นผู้ช่ำชอง.. The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experiencedA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
experiencedAt last they experienced the joy of victory.
experiencedBesides the rain, we experienced heavy winds.
experiencedBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
experiencedHe is an experienced teacher.
experiencedHe is one of our most experienced chairmen.
experiencedHe is young but experienced.
experiencedHe was experienced in business.
experiencedI am not experienced in driving.
experiencedI experienced a feeling of antipathy towards the speaker.
experiencedI experienced horse riding.
experiencedI experienced intense cold at the South Pole last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเก๋า[ADJ] veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
มือเก่า[N] experienced person, See also: old hand, veteran, Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Ant. มือใหม่, Example: ปัญหาอย่างนี้ต้องให้มือเก่าอย่างคุณจัดการ, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERIENCED    IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
experienced    (v) (i1 k s p i@1 r i@ n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschäftskundig {adj}experienced in business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
起立性低血圧[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis) [Add to Longdo]
経験済み[けいけんずみ, keikenzumi] (n) experienced; already had an experience (with something) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿儒[sù rú, ㄙㄨˋ ㄖㄨˊ, 宿] experienced scholar; old expert in the field [Add to Longdo]
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] experienced [Add to Longdo]
经验丰富[jīng yàn fēng fù, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] experienced; with ample experience [Add to Longdo]
老成[lǎo chéng, ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, ] experienced; trained; mellowing [Add to Longdo]
老手[lǎo shǒu, ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ, ] experienced person; an old hand at sth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 experienced \ex*pe"ri*enced\ ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*enst), p. p. &
   a.
   Taught by practice or by repeated observations; skillful or
   wise by means of trials, use, or observation; as, an
   experienced physician, workman, soldier; an experienced eye.
   [1913 Webster]
 
      The ablest and most experienced statesmen. --Bancroft.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Experience \Ex*pe"ri*ence\, v. t. [imp. & p. p. {Experienced}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*enst); p. pr. & vb. n. {Experiencing}
   ([e^]ks*p[=e]"r[i^]*en*s[i^]ng).]
   1. To make practical acquaintance with; to try personally; to
    prove by use or trial; to have trial of; to have the lot
    or fortune of; to have befall one; to be affected by; to
    feel; as, to experience pain or pleasure; to experience
    poverty; to experience a change of views.
    [1913 Webster]
 
       The partial failure and disappointment which he had
       experienced in India.         --Thirwall.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise; to train by practice.
    [1913 Webster]
 
       The youthful sailors thus with early care
       Their arms experience, and for sea prepare. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   {To experience religion} (Theol.), to become a convert to the
    doctrines of Christianity; to yield to the power of
    religious truth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 experienced
   adj 1: having experience; having knowledge or skill from
       observation or participation [syn: {experienced},
       {experient}] [ant: {inexperienced}, {inexperient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top