Search result for

handy

(65 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handy-, *handy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handy[ADJ] สะดวก, See also: ใกล้มือ, Syn. on hand, Ant. far-off
handyman[N] คนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆ, Syn. jack-of-all-trades
handyman[N] ช่างซ่อม, See also: ช่างซ่อมบำรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก,ง่าย,ใกล้มือ,มีประโยชน์,คล่องแคล่ว, Syn. ready
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
unhandy(อันแฮน'ดี) vt. ไม่สะดวก,ไม่คล่อง,ไม่เหมาะมือ,ใช้ได้ยาก,จัดการได้ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
handy(adj) เหมาะมือ,คล่องมือ,ใช้ง่าย,สะดวก,ใกล้มือ,มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might come in handy,มันอาจจะเข้าไปใช้ไม่สะดวก Last Resort (2008)
Master Obi-Wan, sometimes R2 having that extra information has come in handy.อาจารย์โอบีวัน บางครั้งอาร์ทูก็มีข้อมูลพิเศษที่มีประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
Knight Valiant looks pretty handy with a sword.อัศวินวาเลียนท์ นี่ใช้ดาบได้เก่งมากเลยนะ Valiant (2008)
Huh? Handy!เออ ถนัดมือ Excalibur (2008)
That could be handy. You going to teach me that?สะดวกดี คุณสอนผมได้ไหม Wanted (2008)
They come in handy when you have to do some close contact work.ใช้ด้วยมือ เมื่อต้องต่อสู้แบบประชิดตัว Wanted (2008)
/Skeeter Bronson, the handyman.สัญญาของคุณนอตติ้งแฮมที่เคยมีไว้ว่าจะให้เขาบริหาร Bedtime Stories (2008)
Skeeter Bronson, the handyman from the other day.-อ๋อ ใช่ Bedtime Stories (2008)
Violet Nottingham is not gonna date a gum-scraping handyman.- ฉันรู้ว่านายคิดจะทำอะไรแต่ไม่ได้ผลหรอก เคนเดล! Bedtime Stories (2008)
- You're gonna come in handy.- เธอต้องเป็นมือคล่องเน่ City of Ember (2008)
Kind of handy.ก็มันพกล่ายดี Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I just thought it would be nice to have a bottle handy, in case we had guests.ฉันแค่คิดว่ามันคงจะดี ถ้าเกิดฉันซื้อกลับบ้านสักขวด เผื่อว่าเรามีแขก Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handyA car is a handy thing to own.
handyAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
handyAlways keep this dictionary handy.
handyA small toolkit can be very handy when you are traveling.
handyHis house is handy for the underground railway.
handyPeople know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.
handyShe is handy with a needle.
handyShe's very handy with a saw.
handyTake this folding umbrella with you. It might come in handy.
handyTed is handy at repairing watches.
handyThat comes in handy.
handyThe bus stop is quite handy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับคู่มือ[n. exp.] (chabap khūmeū) EN: handy edition   
ใกล้มือ[adv.] (klai meū) EN: near at hand ; handy   FR: à portée de (la) main
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient   FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สันทัดจัดเจน[] (santhatjatjēn) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy   
ถนัด[adj.] (thanat) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous   FR: habile ; adroit ; apte ; capable

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDY    HH AE1 N D IY0
HANDYMAN    HH AE1 N D IY0 M AE2 N
HANDYMEN    HH AE1 N D IY0 M EH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handy    (j) (h a1 n d ii)
handyman    (n) (h a1 n d i m a n)
handymen    (n) (h a1 n d i m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly, #12,337 [Add to Longdo]
灵巧[líng qiǎo, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄠˇ, / ] handy, #24,261 [Add to Longdo]
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house [Add to Longdo]
griffbereit; greifbar {adj} | etw. griffbereit haben; etw. griffbereit haltenhandy | to have sth. handy; to keep sth. handy [Add to Longdo]
griffig; handlich {adj} | griffiger; handlicher | am griffigsten; am handlichstenhandy | handier | handiest [Add to Longdo]
nützlich; dienlich; praktisch {adj} | sich als nützlich erweisenhandy | to come in handy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
ハンディ(P);ハンディー[, handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P) [Add to Longdo]
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner [Add to Longdo]
ハンディフォン[, handeifon] (n) (See PHS) handyphone; PHS phone [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[かんいがたけいたいでんわ, kan'igatakeitaidenwa] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
簡便[かんべん, kanben] (adj-na,n) handy; simple and easy [Add to Longdo]
器用[きよう, kiyou] (adj-na,n) skillful; skilful; handy; (P) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
雑役夫[ざつえきふ, zatsuekifu] (n) handyman [Add to Longdo]
使い頃[つかいごろ, tsukaigoro] (n) handy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handy \Hand"y\ (h[a^]nd"[y^]), a. [Compar. {Handier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Handiest}.] [OE. hendi, AS. hendig
   (in comp.), fr. hand hand; akin to D. handig, Goth. handugs
   clever, wise.]
   1. Performed by the hand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To draw up and come to handy strokes. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Skillful in using the hand; dexterous; ready; adroit.
    "Each is handy in his way." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Ready to the hand; near; also, suited to the use of the
    hand; convenient; valuable for reference or use; as, my
    tools are handy; a handy volume.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) Easily managed; obedient to the helm; -- said of a
    vessel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handy
   adj 1: easy to reach; "found a handy spot for the can opener"
       [syn: {handy}, {ready to hand(p)}]
   2: easy to use; "a handy gadget"
   3: skillful with the hands; "handy with an axe"
   n 1: United States blues musician who transcribed and published
      traditional blues music (1873-1958) [syn: {Handy}, {W. C.
      Handy}, {William Christopher Handy}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Handy /hɛndiː/ 
  cellphone; cellular; cellular phone; mobile; mobile phone

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top