ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

熟练

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熟练-, *熟练*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
熟练[bàn shóu liàn, ㄅㄢˋ ㄕㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] semi-skilled [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When famous people's thoughts and quotes neatly prepared at home, and an "HD" is virtually guaranteed.[CN] 你只要熟练并正确地引用名人的想法和警句就能轻而易举地拿到高分 When famous people's thoughts and quotes neatly prepared at home,and an "HD" is virtually guaranteed. We'll Live Till Monday (1968)
- Marcato practised witchcraft.[CN] - 可爱的。 - Marcato 熟练的巫术。 Rosemary's Baby (1968)
This skilled dagger thrower can spear an apple off a child's head.[CN] 这熟练的飞刀手可以把放在小孩头上的苹果射下来 Blind Woman's Curse (1970)
And half Toller's horses aren't saddle-broke.[CN] 托勒运来的那些一半以上的马还不是很熟练 Duel at Diablo (1966)
Some guy's handy with icepicks.[CN] 他是被冰锥刺死的,那人手法很熟练 T-Men (1947)
These men are skilled craftsmen.[CN] 可这人都是熟练的工人。 The Great Dictator (1940)
I know these steps by heart.[CN] 我已经很熟练 Magnificent Obsession (1954)
You' re a cold-practised, method-actress of a liar.[CN] 你是一个冷酷的 熟练的 想尽办法的说谎者 Marnie (1964)
Robinson, you're pretty good at bustin' up chifforobes and kindling' with one hand, aren't ya?[CN] 罗宾逊 你熟练用一只手劈衣橱和木柴,是吗? To Kill a Mockingbird (1962)
Bricklaying can be great if a guy knows.[CN] 如果熟练 砌砖也可以表现一流 The Hustler (1961)
Is that trick fully tried and tested?[CN] 搭讪这招用的很熟练 The Devil Strikes at Night (1957)
You're experienced.[CN] 真熟练 Happy End (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top