Search result for

ฝึกหัด

(38 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝึกหัด-, *ฝึกหัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกหัด[V] drill, See also: practise, drill, exercise, Syn. ฝึก, Example: ทางโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเข้ามาฝึกหัดในโครงการ, Thai definition: ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝึกหัดก. ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ, เช่น ฝึกหัดทำเลข ฝึกหัดทำการบ้าน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
Larry Ruseckas, Esquire, will be calling the shots.ลารี่ รูเซคกัส ผู้ดูแลเป็นหมอฝึกหัด\\\ จะถูกตามให้มาดู The Itch (2008)
So glad we lost those training wheels.ดีใจเราเสียไปในวงล้อฝึกหัด Dying Changes Everything (2008)
Like master, like apprentice, right?เป็นการฝึกหัดใช่มั้ย Heartbreak Library (2008)
Who is she? She works for Master Maezumi.เด็กฝึกหัดของมาเอซึมิไง The Ramen Girl (2008)
The ball-gazing student has become the ball-gazing master.ผู้ฝึกหัดถ้ำมองได้กลายเป็น\\\ ปรมาจารย์ถ้ำมองแล้ว The Love Guru (2008)
Jake is our young... star in residents.เจคเป็นดาราหนุ่มของเราในกลุ่มแพทย์ฝึกหัด Pathology (2008)
Practice makes perfect. The wonderful thing about the death businessการฝึกหัดทำให้สมบูรณ์แบบ สิ่งที่ดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจการตาย Pathology (2008)
- No. I'm training in the Pipeworks. - Huh?ไม่น่ะ ฉันเป็นพนักงานท่อฝึกหัด City of Ember (2008)
I'm gonna keep training him and continue to blow him off nicely, but I'm at a loss right now.ทีนี้ยันตัวขึ้น ฉันไม่รู้จะทำยังไง ฉันฝึกหัดเขามาตลอด The Girlfriend Experience (2009)
You know what I love on a chilly night is a nice barolo.เขาเป็นแพทย์ฝึกหัด มีความรับผิดชอบ จริงใจ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
An apprentice is ordered by his master to do various chores.ที่ว่าด้วยพ่อมดฝึกหัดทำตามคำสั่งของนาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
train[VI] อบรม, See also: ฝึกหัด, ฝึกฝน
trained[ADJ] ฝึกหัดมาแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
intern(อิน'เทิร์น) n. แพทย์ฝึกหัด,ครูฝึกหัด. vi. ทำหน้าที่เป็นแพทย์ฝึกหัด,ทำหน้าที่เป็นครูฝึกหัด., See also: internship n., Syn. interne,resident
neophyte(นี'อะไฟทฺ) n. สมาชิกใหม่,เณร,ผู้เริ่มฝึกหัด
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
residency(เรส'ซิเดินซี) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ฐานะหรือช่วยระยะการฝึกหัดความชำนาญสาขาใดสาขาหนึ่งของแพทย์ในโรงพยาบาล,จวน,ทำเนียบ, Syn. residence

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
discipline(vt) ทำให้มีวินัย,บังคับ,ลงโทษ,ฝึกฝน,ฝึกหัด
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
exercise(vi,vt) ใช้,ฝึกหัด,ฝึกฝน,ฝึก,ปฏิบัติ,ออกกำลังกาย
intern(n) แพทย์ฝึกหัด,ครูฝึกหัด
neophyte(n) เณร,สมาชิกใหม่,ผู้เริ่มฝึกหัด,เด็กใหม่
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
見習う[みならう, minarau] ฝึกหัดงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top