ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

train

T R EY1 N   
165 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -train-, *train*
English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
train[N] รถไฟ
train[N] ขบวนรถ
train[N] เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ, See also: เหตุการณ์ต่อเนื่อง
train[N] เกียร์
train[N] ชายกระโปรงยาวๆ, See also: ชายกระโปรง, หางกระโปรง
train[VI] อบรม, See also: ฝึกหัด, ฝึกฝน
train[VT] ให้ความรู้, See also: อบรม, สั่งสอน
train[VI] เตรียมตัว, See also: ปลูกฝัง
train[VI] ฝึกซ้อม (ทางกีฬา), See also: ฝึก, หัด, ซ้อม
train[VI] โดยสารรถไฟ, See also: เดินทางโดยรถไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
train(เทรน) n. รถไฟ,ขบวน,ผลลัพธ์,ส่วนท้าย vt.,vi. ฝึก,ฝึกหัด,ลาก,ดึง,เส้น, See also: trainable adj.
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก,ครูฝึก,อุปกรณ์การฝึก,เครื่องบินฝึก
training(เทรน'นิง) n. การฝึก,การฝึกหัด,การฝึกฝน
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน
train(vi,vt) ฝึกฝน,อบรม,สั่งสอน,ดัด,เล็ง,จัดการ,ฝึกหัด
training(n) การฝึกหัด,การอบรม,การฝึกฝน,การศึกษา
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
detrain(vi) ตกราง,ลงจากรถไฟ
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป,ใช้กำลังมากไป
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traineeผู้รับการฝึกอบรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trainingการฝึกอบรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, in-service; training, on-the-jobการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, off-the-jobการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, on-the-job; training, in-serviceการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, post-entryการฝึกอบรมหลังเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, pre-entry; training, preserviceการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, preservice; training, pre-entryการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trainingการฝึกอบรม [การจัดการความรู้]
Trainingการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Trainingการฝึกหัด [TU Subject Heading]
Training manualsคู่มือการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Training needsความต้องการในการฝึกอบรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก The Great Dictator (1940)
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว The Great Dictator (1940)
Well, yes. Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.อาการไข้หวัดของคุณนายเเวน ฮอปเปอร์แย่ลง เลยต้องให้พยาบาลคอยดูเเล Rebecca (1940)
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
You'd better leave, Mrs. Van Hopper. You'll miss your train.คุณควรไปได้แล้วค่ะคุณนายแวน ฮอปเปอร์ เดี๋ยวจะตกรถไฟ Rebecca (1940)
Trains sealed and bolted.รถไฟถูกปิดตายจากภายนอก Night and Fog (1956)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
Through the windows of a passing el train.ผ่านหน้าต่างของรถไฟผ่านเอล 12 Angry Men (1957)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
She said she saw it through the windows of a moving el train.เธอบอกว่าเธอเห็นมันผ่านหน้าต่างของย้ายเอรถไฟ 12 Angry Men (1957)
There were six cars on the train. She saw it through the last two.มีหกคันบนรถไฟ เธอเห็นมันผ่านช่วงสอง 12 Angry Men (1957)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trainAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
trainAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
trainA good coach trains this team.
trainAirplanes have taken the place of electric trains.
trainAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
trainAll the passengers were requested to get off the train.
trainAll the trainees share the burden of toil.
trainA long train of camels was moving to the west.
trainAre there any express trains?
trainAre there reserved seats on the train?
trainAre you going by air or by train?
trainAre you sure this is the right train?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสความคิด[N] train of thought, Syn. แนวความคิด, Example: ข้อเท็จจริงจากคณะปาฐกส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกระแสความคิดในทางสร้างสรรค์ดีงามยิ่งขึ้น, Thai definition: แนวความคิดจากหลายทาง, แนวความคิดที่เห็นไปในทางเดียวกัน
ขบวนรถไฟ[N] train, Example: ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงชนิดต่างๆ กัน, Thai definition: รถไฟที่มีการจัดเป็นแนวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ผู้เข้ารับการอบรม[N] trainee, Syn. ผู้เข้าอบรม, Ant. ผู้อบรบ, ผู้สอน, Example: มีผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้, Count unit: คน
รถไฟ[N] train, See also: railway train, Example: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก
หัด[V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
การฝึกฝน[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ขัดเกลา[V] discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
อบรม[V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ผู้ฝึกสอน[N] trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sinkhā kheun rotfai) EN: load goods onto a train   
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling   FR: grincheux ; hargneux
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAIN    T R EY1 N
TRAINS    T R EY1 N Z
TRAINA    T R EY1 N AH0
TRAINER    T R EY1 N ER0
TRAINEE    T R EY1 N IY1
TRAINED    T R EY1 N D
TRAINOR    T R EY1 N ER0
TRAIN'S    T R EY1 N Z
TRAINEES    T R EY1 N IY1 Z
TRAINING    T R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
train    (v) trˈɛɪn (t r ei1 n)
trains    (v) trˈɛɪnz (t r ei1 n z)
trained    (v) trˈɛɪnd (t r ei1 n d)
trainee    (n) trˈɛɪnˈiː (t r ei1 n ii1)
trainer    (n) trˈɛɪnər (t r ei1 n @ r)
trainees    (n) trˈɛɪnˈiːz (t r ei1 n ii1 z)
trainers    (n) trˈɛɪnəz (t r ei1 n @ z)
training    (v) trˈɛɪnɪŋ (t r ei1 n i ng)
trainman    (n) trˈɛɪnmæn (t r ei1 n m a n)
trainmen    (n) trˈɛɪnmɛn (t r ei1 n m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, ] train of thought; thinking; reason; reasoning, #3,051 [Add to Longdo]
列车[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
火车[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
集训[jí xùn, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] training, #7,009 [Add to Longdo]
火车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
火车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket, #10,432 [Add to Longdo]
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, / ] train of thought; emotional state; mood; feeling, #13,170 [Add to Longdo]
火车头[huǒ chē tóu, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] train engine; locomotive, #24,712 [Add to Longdo]
轮训[lún xùn, ㄌㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] training in rotation, #38,776 [Add to Longdo]
列车员[liè chē yuán, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ ㄩㄢˊ, / ] train attendant, #38,917 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Bahnfahrt {f} | Bahnfahrten {pl}train journey | train journeys [Add to Longdo]
Bahnreise {f}; Bahnfahrt {f}train ride [Add to Longdo]
Bahnreisende {m,f}; Bahnreisendertrain traveler [Add to Longdo]
Bahnreservierung {f}train reservation [Add to Longdo]
Fischtran {m}train oil [Add to Longdo]
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts [Add to Longdo]
Schleppzug {m} | Schleppzüge {pl}train of barges | trains of barges [Add to Longdo]
Trainer {m} | Trainer {pl}trainer; coach | trainers; coaches [Add to Longdo]
Training {n} | aus dem Trainingtraining | out of training [Add to Longdo]
Training {n}workout; excercises [Add to Longdo]
Trainingsanzug {m} | Trainingsanzüge {pl}tracksuit; track suit | tracksuits [Add to Longdo]
Trainingsgerät {n}exerciser [Add to Longdo]
Trainingsgruppe {f}encounter group [Add to Longdo]
Trainingsgruppensitzung {f} (Psychologie)encounter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] training [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] constraints [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
錬成[れんせい, rensei] trainieren, ausbilden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. t. [imp. & p. p. {Trained}; p. pr. & vb. n.
   {Training}.] [OF. trahiner, tra["i]ner,F. tra[^i]ner, LL.
   trahinare, trainare, fr. L. trahere to draw. See {Trail}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw along; to trail; to drag.
    [1913 Webster]
 
       In hollow cube
       Training his devilish enginery.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract
    by stratagem; to entice; to allure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If but a dozen French
       Were there in arms, they would be as a call
       To train ten thousand English to their side. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, train me not, sweet mermaid, with thy note.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This feast, I'll gage my life,
       Is but a plot to train you to your ruin. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To teach and form by practice; to educate; to exercise; to
    discipline; as, to train the militia to the manual
    exercise; to train soldiers to the use of arms.
    [1913 Webster]
 
       Our trained bands, which are the trustiest and most
       proper strength of a free nation.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The warrior horse here bred he's taught to train.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To break, tame, and accustom to draw, as oxen.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) To lead or direct, and form to a wall or espalier;
    to form to a proper shape, by bending, lopping, or
    pruning; as, to train young trees.
    [1913 Webster]
 
       He trained the young branches to the right hand or
       to the left.             --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To trace, as a lode or any mineral appearance, to
    its head.
    [1913 Webster]
 
   {To train a gun} (Mil. & Naut.), to point it at some object
    either forward or else abaft the beam, that is, not
    directly on the side. --Totten.
 
   {To train}, or {To train up}, to educate; to teach; to form
    by instruction or practice; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Train up a child in the way he should go; and when
       he is old, he will not depart from it. --Prov. xxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       The first Christians were, by great hardships,
       trained up for glory.         --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. i.
   1. To be drilled in military exercises; to do duty in a
    military company.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare by exercise, diet, instruction, etc., for any
    physical contest; as, to train for a boat race.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, n. [F. train, OF. tra["i]n, trahin; cf. (for some
   of the senses) F. traine. See {Train}, v.]
   1. That which draws along; especially, persuasion, artifice,
    or enticement; allurement. [Obs.] "Now to my charms, and
    to my wily trains." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, something tied to a lure to entice a hawk; also, a
    trap for an animal; a snare. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
       With cunning trains him to entrap un wares.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is drawn along in the rear of, or after,
    something; that which is in the hinder part or rear.
    Specifically : 
    [1913 Webster]
    (a) That part of a gown which trails behind the wearer.
      [1913 Webster]
    (b) (Mil.) The after part of a gun carriage; the trail.
      [1913 Webster]
    (c) The tail of a bird. "The train steers their flights,
      and turns their bodies, like the rudder of ship."
      --Ray.
      [1913 Webster]
 
   4. A number of followers; a body of attendants; a retinue; a
    suite.
    [1913 Webster]
 
       The king's daughter with a lovely train. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       My train are men of choice and rarest parts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A consecution or succession of connected things; a series.
    "A train of happy sentiments." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       The train of ills our love would draw behind it.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Rivers now
       Stream and perpetual draw their humid train.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Other truths require a train of ideas placed in
       order.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. Regular method; process; course; order; as, things now in
    a train for settlement.
    [1913 Webster]
 
       If things were once in this train, . . . our duty
       would take root in our nature.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. The number of beats of a watch in any certain time.
    [1913 Webster]
 
   8. A line of gunpowder laid to lead fire to a charge, mine,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
   9. A connected line of cars or carriages on a railroad; --
    called also {railroad train}.
    [1913 Webster]
 
   10. A heavy, long sleigh used in Canada for the
     transportation of merchandise, wood, and the like.
     [1913 Webster]
 
   11. (Rolling Mill) A roll train; as, a 12-inch train.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) The aggregation of men, animals, and vehicles
     which accompany an army or one of its subdivisions, and
     transport its baggage, ammunition, supplies, and reserve
     materials of all kinds.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Roll train}, or {Train of rolls} (Rolling Mill), a set of
    plain or grooved rolls for rolling metal into various
    forms by a series of consecutive operations.
 
   {Train mile} (Railroads), a unit employed in estimating
    running expenses, etc., being one of the total number of
    miles run by all the trains of a road, or system of roads,
    as within a given time, or for a given expenditure; --
    called also {mile run}.
 
   {Train of artillery}, any number of cannon, mortars, etc.,
    with the attendants and carriages which follow them into
    the field. --Campbell (Dict. Mil. Sci.).
 
   {Train of mechanism}, a series of moving pieces, as wheels
    and pinions, each of which is follower to that which
    drives it, and driver to that which follows it.
 
   {Train road}, a slight railway for small cars, -- used for
    construction, or in mining.
 
   {Train tackle} (Naut.), a tackle for running guns in and out.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cars.
 
   Usage: {Train}, {Cars}. At one time "train" meaning railroad
      train was also referred to in the U. S. by the phrase
      "the cars". In the 1913 dictionary the usage was
      described thus: "Train is the word universally used in
      England with reference to railroad traveling; as, I
      came in the morning train. In the United States, the
      phrase the cars has been extensively introduced in the
      room of train; as, the cars are late; I came in the
      cars. The English expression is obviously more
      appropriate, and is prevailing more and more among
      Americans, to the exclusion of the cars."
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 train
   n 1: public transport provided by a line of railway cars coupled
      together and drawn by a locomotive; "express trains don't
      stop at Princeton Junction" [syn: {train}, {railroad
      train}]
   2: a sequentially ordered set of things or events or ideas in
     which each successive member is related to the preceding; "a
     string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought"
     [syn: {string}, {train}]
   3: a procession (of wagons or mules or camels) traveling
     together in single file; "we were part of a caravan of almost
     a thousand camels"; "they joined the wagon train for safety"
     [syn: {caravan}, {train}, {wagon train}]
   4: a series of consequences wrought by an event; "it led to a
     train of disasters"
   5: piece of cloth forming the long back section of a gown that
     is drawn along the floor; "the bride's train was carried by
     her two young nephews"
   6: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by
     which force is transmitted or motion or torque is changed;
     "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn:
     {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}]
   v 1: create by training and teaching; "The old master is
      training world-class violinists"; "we develop the leaders
      for the future" [syn: {train}, {develop}, {prepare},
      {educate}]
   2: undergo training or instruction in preparation for a
     particular role, function, or profession; "She is training to
     be a teacher"; "He trained as a legal aid" [syn: {train},
     {prepare}]
   3: develop (children's) behavior by instruction and practice;
     especially to teach self-control; "Parents must discipline
     their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
     {train}, {check}, {condition}]
   4: educate for a future role or function; "He is grooming his
     son to become his successor"; "The prince was prepared to
     become King one day"; "They trained him to be a warrior"
     [syn: {prepare}, {groom}, {train}]
   5: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   6: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't
     train your camera on the women"; "Take a swipe at one's
     opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}]
   7: teach and supervise (someone); act as a trainer or coach
     (to), as in sports; "He is training our Olympic team"; "She
     is coaching the crew" [syn: {coach}, {train}]
   8: exercise in order to prepare for an event or competition;
     "She is training for the Olympics"
   9: cause to grow in a certain way by tying and pruning it;
     "train the vine"
   10: travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice";
     "She trained to Hamburg" [syn: {train}, {rail}]
   11: drag loosely along a surface; allow to sweep the ground;
     "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long
     scarf behind her" [syn: {trail}, {train}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 train /tʀɛ̃/ 
  train

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top