ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

train

T R EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -train-, *train*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
training[เทรนนิ่ง] (n) การฝึกอบรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
train(n) รถไฟ
train(n) ขบวนรถ
train(n) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ, See also: เหตุการณ์ต่อเนื่อง
train(n) เกียร์
train(n) ชายกระโปรงยาวๆ, See also: ชายกระโปรง, หางกระโปรง
train(vi) อบรม, See also: ฝึกหัด, ฝึกฝน
train(vt) ให้ความรู้, See also: อบรม, สั่งสอน
train(vi) เตรียมตัว, See also: ปลูกฝัง
train(vi) ฝึกซ้อม (ทางกีฬา), See also: ฝึก, หัด, ซ้อม
train(vi) โดยสารรถไฟ, See also: เดินทางโดยรถไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
train(เทรน) n. รถไฟ, ขบวน, ผลลัพธ์, ส่วนท้าย vt., vi. ฝึก, ฝึกหัด, ลาก, ดึง, เส้น, See also: trainable adj.
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด, ผู้ฝึกงาน
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก, ครูฝึก, อุปกรณ์การฝึก, เครื่องบินฝึก
training(เทรน'นิง) n. การฝึก, การฝึกหัด, การฝึกฝน
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
constrain(คันสเทรน') { constrained, constraining, constrains } vt. บังคับ, ผลักดัน, ขัง, จำกัด, ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ, ซึ่งระงับความรู้สึกไว้, ฝืนใจ, ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง, การจำกัด, การควบคุมความรู้สึก, การบีบบังคับ, แรงบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
train(n) รถไฟ, บริวาร, ชุด, แถว, แนว, ขบวน
train(vi, vt) ฝึกฝน, อบรม, สั่งสอน, ดัด, เล็ง, จัดการ, ฝึกหัด
training(n) การฝึกหัด, การอบรม, การฝึกฝน, การศึกษา
constrain(vt) บีบบังคับ, ขัง, ฝืนใจ, จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ, การฝืนใจ, การจำกัด, การระงับความรู้สึก, การคุมขัง
detrain(vi) ตกราง, ลงจากรถไฟ
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป, ใช้กำลังมากไป
restrain(vt) รั้ง, งดเว้น, ยับยั้ง, ผูกมัด, ควบคุม, ข่มใจ, อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง, การงดเว้น, ข้อผูกมัด, การหักห้ามใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traineeผู้รับการฝึกอบรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trainingการฝึกอบรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, in-service; training, on-the-jobการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, off-the-jobการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, on-the-job; training, in-serviceการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, post-entryการฝึกอบรมหลังเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, pre-entry; training, preserviceการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, preservice; training, pre-entryการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trainingการฝึกอบรม [การจัดการความรู้]
Trainingการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Trainingการฝึกหัด [TU Subject Heading]
Training manualsคู่มือการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Training needsความต้องการในการฝึกอบรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก The Great Dictator (1940)
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว The Great Dictator (1940)
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trainAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
trainAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
trainA good coach trains this team.
trainAirplanes have taken the place of electric trains.
trainAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
trainAll the passengers were requested to get off the train.
trainAll the trainees share the burden of toil.
trainA long train of camels was moving to the west.
trainAre there any express trains?
trainAre there reserved seats on the train?
trainAre you going by air or by train?
trainAre you sure this is the right train?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสความคิด(n) train of thought, Syn. แนวความคิด, Example: ข้อเท็จจริงจากคณะปาฐกส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกระแสความคิดในทางสร้างสรรค์ดีงามยิ่งขึ้น, Thai Definition: แนวความคิดจากหลายทาง, แนวความคิดที่เห็นไปในทางเดียวกัน
ขบวนรถไฟ(n) train, Example: ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงชนิดต่างๆ กัน, Thai Definition: รถไฟที่มีการจัดเป็นแนวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ผู้เข้ารับการอบรม(n) trainee, Syn. ผู้เข้าอบรม, Ant. ผู้อบรบ, ผู้สอน, Example: มีผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้, Count Unit: คน
รถไฟ(n) train, See also: railway train, Example: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน, Count Unit: ขบวน, Thai Definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก
หัด(v) practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai Definition: ทำให้ชำนาญ
การฝึกฝน(n) training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai Definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม(n) training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ขัดเกลา(v) discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai Definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
อบรม(v) train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai Definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ผู้ฝึกสอน(n) trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[banthuk sinkhā kheun rotfai] (v, exp) EN: load goods onto a train
บัตรโดยสารรถไฟ[bat døisān rotfai] (n, exp) EN: train ticket  FR: billet de train [ m ] ; ticket de train [ m ]
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
บีบ[bīp] (v) EN: compel ; force ; press  FR: forcer ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRAIN T R EY1 N
TRAINS T R EY1 N Z
TRAINA T R EY1 N AH0
TRAINER T R EY1 N ER0
TRAINEE T R EY1 N IY1
TRAINED T R EY1 N D
TRAINOR T R EY1 N ER0
TRAIN'S T R EY1 N Z
TRAINEES T R EY1 N IY1 Z
TRAINING T R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
train (v) trˈɛɪn (t r ei1 n)
trains (v) trˈɛɪnz (t r ei1 n z)
trained (v) trˈɛɪnd (t r ei1 n d)
trainee (n) trˈɛɪnˈiː (t r ei1 n ii1)
trainer (n) trˈɛɪnər (t r ei1 n @ r)
trainees (n) trˈɛɪnˈiːz (t r ei1 n ii1 z)
trainers (n) trˈɛɪnəz (t r ei1 n @ z)
training (v) trˈɛɪnɪŋ (t r ei1 n i ng)
trainman (n) trˈɛɪnmæn (t r ei1 n m a n)
trainmen (n) trˈɛɪnmɛn (t r ei1 n m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, ] train of thought; thinking; reason; reasoning #3,051 [Add to Longdo]
列车[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term) #3,761 [Add to Longdo]
火车[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train #3,844 [Add to Longdo]
集训[jí xùn, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] training #7,009 [Add to Longdo]
火车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station #7,739 [Add to Longdo]
火车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket #10,432 [Add to Longdo]
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, / ] train of thought; emotional state; mood; feeling #13,170 [Add to Longdo]
火车头[huǒ chē tóu, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] train engine; locomotive #24,712 [Add to Longdo]
轮训[lún xùn, ㄌㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] training in rotation #38,776 [Add to Longdo]
列车员[liè chē yuán, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ ㄩㄢˊ, / ] train attendant #38,917 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnfahrplanauskunft { f }train schedule information [Add to Longdo]
Bahnfahrt { f } | Bahnfahrten { pl }train journey | train journeys [Add to Longdo]
Bahnreise { f }; Bahnfahrt { f }train ride [Add to Longdo]
Bahnreisende { m, f }; Bahnreisendertrain traveler [Add to Longdo]
Bahnreservierung { f }train reservation [Add to Longdo]
Fischtran { m }train oil [Add to Longdo]
Gedankengang { m }train of thought; train of thoughts [Add to Longdo]
Schleppzug { m } | Schleppzüge { pl }train of barges | trains of barges [Add to Longdo]
Trainer { m } | Trainer { pl }trainer; coach | trainers; coaches [Add to Longdo]
Training { n } | aus dem Trainingtraining | out of training [Add to Longdo]
Training { n }workout; excercises [Add to Longdo]
Trainingsanzug { m } | Trainingsanzüge { pl }tracksuit; track suit | tracksuits [Add to Longdo]
Trainingsgerät { n }exerciser [Add to Longdo]
Trainingsgruppe { f }encounter group [Add to Longdo]
Trainingsgruppensitzung { f } (Psychologie)encounter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
教育[きょういく, kyouiku] (n, adj-no, vs) training; education; (P) #283 [Add to Longdo]
トレーニング[tore-ningu] (n, vs) training; (P) #625 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n, pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) #694 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
列車[れっしゃ, ressha] (n) train (ordinary); (P) #750 [Add to Longdo]
電車[でんしゃ, densha] (n) (electric) train; (P) #847 [Add to Longdo]
運行[うんこう, unkou] (n, vs) (1) service (bus, train); operation; (2) motion; revolution; movement; (P) #940 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] training [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] constraints [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
錬成[れんせい, rensei] trainieren, ausbilden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. t. [imp. & p. p. {Trained}; p. pr. & vb. n.
   {Training}.] [OF. trahiner, tra["i]ner,F. tra[^i]ner, LL.
   trahinare, trainare, fr. L. trahere to draw. See {Trail}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw along; to trail; to drag.
    [1913 Webster]
 
       In hollow cube
       Training his devilish enginery.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract
    by stratagem; to entice; to allure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If but a dozen French
       Were there in arms, they would be as a call
       To train ten thousand English to their side. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, train me not, sweet mermaid, with thy note.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This feast, I'll gage my life,
       Is but a plot to train you to your ruin. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To teach and form by practice; to educate; to exercise; to
    discipline; as, to train the militia to the manual
    exercise; to train soldiers to the use of arms.
    [1913 Webster]
 
       Our trained bands, which are the trustiest and most
       proper strength of a free nation.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The warrior horse here bred he's taught to train.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To break, tame, and accustom to draw, as oxen.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) To lead or direct, and form to a wall or espalier;
    to form to a proper shape, by bending, lopping, or
    pruning; as, to train young trees.
    [1913 Webster]
 
       He trained the young branches to the right hand or
       to the left.             --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To trace, as a lode or any mineral appearance, to
    its head.
    [1913 Webster]
 
   {To train a gun} (Mil. & Naut.), to point it at some object
    either forward or else abaft the beam, that is, not
    directly on the side. --Totten.
 
   {To train}, or {To train up}, to educate; to teach; to form
    by instruction or practice; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Train up a child in the way he should go; and when
       he is old, he will not depart from it. --Prov. xxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       The first Christians were, by great hardships,
       trained up for glory.         --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. i.
   1. To be drilled in military exercises; to do duty in a
    military company.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare by exercise, diet, instruction, etc., for any
    physical contest; as, to train for a boat race.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, n. [F. train, OF. tra["i]n, trahin; cf. (for some
   of the senses) F. traine. See {Train}, v.]
   1. That which draws along; especially, persuasion, artifice,
    or enticement; allurement. [Obs.] "Now to my charms, and
    to my wily trains." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, something tied to a lure to entice a hawk; also, a
    trap for an animal; a snare. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
       With cunning trains him to entrap un wares.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is drawn along in the rear of, or after,
    something; that which is in the hinder part or rear.
    Specifically : 
    [1913 Webster]
    (a) That part of a gown which trails behind the wearer.
      [1913 Webster]
    (b) (Mil.) The after part of a gun carriage; the trail.
      [1913 Webster]
    (c) The tail of a bird. "The train steers their flights,
      and turns their bodies, like the rudder of ship."
      --Ray.
      [1913 Webster]
 
   4. A number of followers; a body of attendants; a retinue; a
    suite.
    [1913 Webster]
 
       The king's daughter with a lovely train. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       My train are men of choice and rarest parts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A consecution or succession of connected things; a series.
    "A train of happy sentiments." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       The train of ills our love would draw behind it.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Rivers now
       Stream and perpetual draw their humid train.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Other truths require a train of ideas placed in
       order.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. Regular method; process; course; order; as, things now in
    a train for settlement.
    [1913 Webster]
 
       If things were once in this train, . . . our duty
       would take root in our nature.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. The number of beats of a watch in any certain time.
    [1913 Webster]
 
   8. A line of gunpowder laid to lead fire to a charge, mine,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
   9. A connected line of cars or carriages on a railroad; --
    called also {railroad train}.
    [1913 Webster]
 
   10. A heavy, long sleigh used in Canada for the
     transportation of merchandise, wood, and the like.
     [1913 Webster]
 
   11. (Rolling Mill) A roll train; as, a 12-inch train.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) The aggregation of men, animals, and vehicles
     which accompany an army or one of its subdivisions, and
     transport its baggage, ammunition, supplies, and reserve
     materials of all kinds.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Roll train}, or {Train of rolls} (Rolling Mill), a set of
    plain or grooved rolls for rolling metal into various
    forms by a series of consecutive operations.
 
   {Train mile} (Railroads), a unit employed in estimating
    running expenses, etc., being one of the total number of
    miles run by all the trains of a road, or system of roads,
    as within a given time, or for a given expenditure; --
    called also {mile run}.
 
   {Train of artillery}, any number of cannon, mortars, etc.,
    with the attendants and carriages which follow them into
    the field. --Campbell (Dict. Mil. Sci.).
 
   {Train of mechanism}, a series of moving pieces, as wheels
    and pinions, each of which is follower to that which
    drives it, and driver to that which follows it.
 
   {Train road}, a slight railway for small cars, -- used for
    construction, or in mining.
 
   {Train tackle} (Naut.), a tackle for running guns in and out.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cars.
 
   Usage: {Train}, {Cars}. At one time "train" meaning railroad
      train was also referred to in the U. S. by the phrase
      "the cars". In the 1913 dictionary the usage was
      described thus: "Train is the word universally used in
      England with reference to railroad traveling; as, I
      came in the morning train. In the United States, the
      phrase the cars has been extensively introduced in the
      room of train; as, the cars are late; I came in the
      cars. The English expression is obviously more
      appropriate, and is prevailing more and more among
      Americans, to the exclusion of the cars."
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 train
   n 1: public transport provided by a line of railway cars coupled
      together and drawn by a locomotive; "express trains don't
      stop at Princeton Junction" [syn: {train}, {railroad
      train}]
   2: a sequentially ordered set of things or events or ideas in
     which each successive member is related to the preceding; "a
     string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought"
     [syn: {string}, {train}]
   3: a procession (of wagons or mules or camels) traveling
     together in single file; "we were part of a caravan of almost
     a thousand camels"; "they joined the wagon train for safety"
     [syn: {caravan}, {train}, {wagon train}]
   4: a series of consequences wrought by an event; "it led to a
     train of disasters"
   5: piece of cloth forming the long back section of a gown that
     is drawn along the floor; "the bride's train was carried by
     her two young nephews"
   6: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by
     which force is transmitted or motion or torque is changed;
     "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn:
     {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}]
   v 1: create by training and teaching; "The old master is
      training world-class violinists"; "we develop the leaders
      for the future" [syn: {train}, {develop}, {prepare},
      {educate}]
   2: undergo training or instruction in preparation for a
     particular role, function, or profession; "She is training to
     be a teacher"; "He trained as a legal aid" [syn: {train},
     {prepare}]
   3: develop (children's) behavior by instruction and practice;
     especially to teach self-control; "Parents must discipline
     their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
     {train}, {check}, {condition}]
   4: educate for a future role or function; "He is grooming his
     son to become his successor"; "The prince was prepared to
     become King one day"; "They trained him to be a warrior"
     [syn: {prepare}, {groom}, {train}]
   5: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   6: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't
     train your camera on the women"; "Take a swipe at one's
     opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}]
   7: teach and supervise (someone); act as a trainer or coach
     (to), as in sports; "He is training our Olympic team"; "She
     is coaching the crew" [syn: {coach}, {train}]
   8: exercise in order to prepare for an event or competition;
     "She is training for the Olympics"
   9: cause to grow in a certain way by tying and pruning it;
     "train the vine"
   10: travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice";
     "She trained to Hamburg" [syn: {train}, {rail}]
   11: drag loosely along a surface; allow to sweep the ground;
     "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long
     scarf behind her" [syn: {trail}, {train}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 train /tʀɛ̃/ 
  train

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top