ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暧-, *暧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暧, ài, ㄞˋ] obscure, dim; ambiguous, vague
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  爱 (ài ㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 3,802

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious, #40,424 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all a little blurry.[CN] 这是昧的 The Man Who Fell to Earth (1976)
I "loave" you. I "luff" you, with two "f"s.[CN] 我""你 我"嗳"你,再加一个"口" Annie Hall (1977)
Wine for dinner sounds so gay![CN] 餐酒... 听起来多 Shadow of a Doubt (1943)
We're not having an affair. He's married. He happens to think I'm neat.[CN] 我们没有昧关系 他结婚了,他觉得我很纯 Annie Hall (1977)
I've noticed that the more we doubt, the more we cling to a false lucidity, in the hope of rationalizing what feelings made murky and obscure.[CN] 我注意到我们更加猜忌了 我们紧抱在一起有了 更多的虚伪的透明 我希望能够把昧的 感觉趋向于合理化 Contempt (1963)
He's partial to the sort of girl who was killed.[CN] 他和青楼女子关系 The Night of the Generals (1967)
But the chief of staff doesn't go in for double talk.[CN] 但是参谋总长 可不喜欢讲昧不清的话 Tora! Tora! Tora! (1970)
I don't like things fuzzy and vague and ambiguous.[CN] 我可不喜欢昧不清 Bed & Board (1970)
And if there's anything I can't stand, it's vagueness.[CN] 如果我有受不了的事情 那就是 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
That girl likes things vague, strange, ambiguous.[CN] 女孩子总喜欢含糊不清 搞 Love on the Run (1979)
That sounds vaguely obscene.[CN] 听起来昧淫荡 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
What an intimate and sensual sight![CN] 多么昧性感的风景! Taxi Girl (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top