Search result for

fog

(104 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fog-, *fog*
English-Thai: Longdo Dictionary
fog(n) หมอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fog[N] หมอก, See also: หมอกควัน, Syn. mist, haze
fog[VT] ทำให้เป็นฝ้ามัว, See also: ปกคลุมไปด้วยหมอก
fog[N] ความสับสน, See also: ความงงงัน, ความมืดมน, Syn. daze, stupor, obfuscation, Ant. clarity
fog[VT] ทำให้งงงวย, See also: ทำให้มึนงง, Syn. daze, befuddle
fog[VT] ทำให้คลุมเครือ, See also: ทำให้สับสน, Syn. obfuscate, blur, darken, Ant. clarify
fog[VI] คลุมเครือ, See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน, Ant. clear
foggy[ADJ] มีหมอกมาก, See also: เต็มไปด้วยหมอก, มัวๆ, สลัว, Syn. misty, dim, hazy, Ant. clear
fogbank[N] ชั้นของหมอกที่มองจากระยะไกล
fogbound[ADJ] ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะหมอกลงหนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
defog(ดิฟอก') {defogged,defogging,defogs} vt. เอาหมอกออก,เอาคราบความชื้นออก
old fogeyn. คนหัวโบราณ.
old fogyn. คนหัวโบราณ.
pettifog(เพท'ทะฟอก) vi. โต้เถียงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เป็นหมอความเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ใช้เล่ห์เหลี่ยมของทนายความ,โยเย,เล่นลิ้น, See also: pettifogger n. pettifoggery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
fog(vt) ทำให้เป็นหมอก,ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fog lampไฟตัดหมอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fog หมอก
เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Fogหมอก [อุตุนิยมวิทยา]
Fog bankหมอกเป็นปื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Fog dispersal - Fog dissipationการกำจัดหมอก - การสลายตัวของหมอก [อุตุนิยมวิทยา]
Fog patchหมอกเป็นหย่อม [อุตุนิยมวิทยา]
Foggingการพ่นหมอกควันเคมี [การแพทย์]
Fogsหมอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.ใช่แต่มันไม่แจ่มใสหรือพร่ามัวหรือเป็นสีเทา Not Cancer (2008)
Give me the fog. Wind, let's go. Music, let's go.ต้องมีหมอก มีลม ไปเถอะ ดนตรี ไปเลย The House Bunny (2008)
Stop. Stop the fog, Dave. Barry, hold the wind, please.หยุด หยุดฉีดหมอกที เดฟ แบรี่ หยุดทำลมทีนะ The House Bunny (2008)
You're gonna be two walking pieces of fog Who can't touch or move anything.นายจะเดินเข้าไปในหมอกเล็กๆที่ไม่มีใครสามารถสัมผัสหรือขยับอะไรได้ทั้งนั้น Death Takes a Holiday (2009)
Mr. Fogel is, like, freaking obsessed with me.ไอ้ครูเวรโฟเกลบังคับฉัน Dare (2009)
His mind's full of fog and disco music.ในใจเขาตอนนี้มีแต่เพลงดิสโก Never Let Me Go (2009)
I need a fog machine.ฉันอยากได้เครื่องพ่นไอน้ำ Acafellas (2009)
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น Acafellas (2009)
My head's just all foggy.หัวของฉันแค่เต็มไปด้วยหมอก Earth (2009)
Everything else is just fog.ทุกอย่างมันมัวไปหมด Remains to Be Seen (2009)
And a foggy memory of two bland orgasms.และก็ยังความทรงจำลางๆ เกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดอันจืดชืด 2 ครั้งด้วยกัน Introduction to Film (2009)
What's with all the fog?นั่นหมอกอะไรเต็มไปหมด Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fogThe mountain was blurred by fog.
fogI caught cold from exposure to the night fog.
fogWe had a heavy fog in London.
fogThe fog is growing thicker.
fogI could see nothing but fog.
fogOur plane couldn't land on account of the dense fog.
fogThe fog was thickening quickly.
fogThe boat was swallowed up in the fog.
fogLondon, where I live, used to be famous for its fog.
fogLondon is no longer a city of fog.
fogThe thick fog made it hard to see the road.
fogThe dense fog made the building invisible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอก[N] fog, Example: ในหน้าหนาว บริเวณหมู่บ้านจะมีหมอกบางๆ เป็นบางแห่ง, Thai definition: ละอองขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ ลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอก[n.] (møk) EN: fog ; haze ; mist   FR: brouillard [m] ; brume [f] ; voile de brume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOG    F AA1 G
FOGG    F AA1 G
FOGT    F AA1 G T
FOGY    F OW1 G IY0
FOGLE    F OW1 G AH0 L
FOGGY    F AA1 G IY0
FOGEL    F OW1 G AH0 L
FOGAL    F OW1 JH AH0 L
FOGLIA    F AA1 G L IY0 AH0
FOGLIO    F AA1 G L IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fog    (v) (f o1 g)
fogs    (v) (f o1 g z)
fogey    (n) (f ou1 g ii)
foggy    (j) (f o1 g ii)
Foggia    (n) (f o1 jh i@)
fogeys    (n) (f ou1 g i z)
fogged    (v) (f o1 g d)
fogbank    (n) (f o1 g b a ng k)
foggier    (j) (f o1 g i@ r)
fogging    (v) (f o1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(dicker) Nebel | bei Nebelfog | in fog [Add to Longdo]
Nebelbank {f}fog bank [Add to Longdo]
Nebellampe {f}; Nebelscheinwerfer {m}fog lamp; fog light [Add to Longdo]
Nebelsignal {n}fog signal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey [Add to Longdo]
インフォグラフィック[, infogurafikku] (n) infographic [Add to Longdo]
デフォッガー[, defogga-] (n) defogger [Add to Longdo]
フォグ[, fogu] (n) fog [Add to Longdo]
フォグランプ[, foguranpu] (n) fog lamp [Add to Longdo]
フォゲットミーノット[, fogettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
フォッグライト[, fogguraito] (n) fog light [Add to Longdo]
フォッグランプ[, fogguranpu] (n) fog lamp [Add to Longdo]
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing [Add to Longdo]
雲霧[うんむ, unmu] (n) clouds and fog [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, / ] fog; mist, #4,021 [Add to Longdo]
雾气[wù qì, ˋ ㄑㄧˋ, / ] fog; mist; vapor, #20,664 [Add to Longdo]
佛冈[Fó gāng, ㄈㄛˊ ㄍㄤ, / ] Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong, #96,428 [Add to Longdo]
雾茫茫[wù máng máng, ˋ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, / ] foggy, #100,767 [Add to Longdo]
佛冈县[Fó gāng xiàn, ㄈㄛˊ ㄍㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong, #168,557 [Add to Longdo]
糢糊[mó hú, ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ, ] foggy; murky; vague [Add to Longdo]
雾锁申城[wù suǒ shēn chéng, ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄔㄥˊ, / ] fog-bound city [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fog \Fog\ (f[o^]g), n. [Cf. Scot. fog, fouge, moss, foggage rank
   grass, LL. fogagium, W. ffwg dry grass.] (Agric.)
   (a) A second growth of grass; aftergrass.
   (b) Dead or decaying grass remaining on land through the
     winter; -- called also {foggage}. [Prov.Eng.]
     --Halliwell.
 
   Note: Sometimes called, in New England, {old tore}. In
      Scotland, fog is a general name for moss.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fog \Fog\, v. t. [imp. & p. p. {Fogged}; p. pr. & vb. n.
   {Fogging}.]
   1. To envelop, as with fog; to befog; to overcast; to darken;
    to obscure.
    [1913 Webster]
 
   2. (Photog.) To render semiopaque or cloudy, as a negative
    film, by exposure to stray light, too long an exposure to
    the developer, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fog \Fog\ (f[o^]g), v. t. (Agric.)
   To pasture cattle on the fog, or aftergrass, of; to eat off
   the fog from.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fog \Fog\ (f[o^]g), v. i. [Etymol. uncertain.]
   To practice in a small or mean way; to pettifog. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Where wouldst thou fog to get a fee?   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fog \Fog\, v. i. (Photog.)
   To show indistinctly or become indistinct, as the picture on
   a negative sometimes does in the process of development.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fog \Fog\ (f[o^]g), n. [Dan. sneefog snow falling thick, drift
   of snow, driving snow, cf. Icel. fok spray, snowdrift,
   fj[=u]k snowstorm, fj[=u]ka to drift.]
   1. Watery vapor condensed in the lower part of the atmosphere
    and disturbing its transparency. It differs from cloud
    only in being near the ground, and from mist in not
    approaching so nearly to fine rain. See {Cloud}.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of mental confusion.
    [1913 Webster]
 
   3. (Photog.) Cloudiness or partial opacity of those parts of
    a developed film or a photograph which should be clear.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Fog alarm}, {Fog bell}, {Fog horn}, etc., a bell, horn,
    whistle or other contrivance that sounds an alarm, often
    automatically, near places of danger where visible signals
    would be hidden in thick weather.
 
   {Fog bank}, a mass of fog resting upon the sea, and
    resembling distant land.
 
   {Fog ring}, a bank of fog arranged in a circular form, --
    often seen on the coast of Newfoundland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or
   hillock, the application arising from the frequent
   resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or
   air.]
   1. A collection of visible vapor, or watery particles,
    suspended in the upper atmosphere.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: A classification of clouds according to their chief
      forms was first proposed by the meteorologist Howard,
      and this is still substantially employed. The following
      varieties and subvarieties are recognized:
    (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms
      of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like
      carded wool or hair, sometimes like a brush or room,
      sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is
      the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of
      the landsman.
    (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a
      hemispherical form, or nearly so, above, but flat
      below, one often piled above another, forming great
      clouds, common in the summer, and presenting the
      appearance of gigantic mountains crowned with snow. It
      often affords rain and thunder gusts.
    (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands
      extending horizontally.
    (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform
      gray tint and ragged edges; it covers the sky in
      seasons of continued rain, as in easterly storms, and
      is the proper rain cloud. The name is sometimes used
      to denote a raining cumulus, or cumulostratus.
    (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus,
      of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are
      more or less rounded and regulary grouped. It is
      popularly called mackerel sky.
    (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus
      coalesce in long strata, between cirrus and stratus.
    (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus,
      often assuming at the horizon a black or bluish tint.
      -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near
      or in contact with the earth's surface. -- {Storm
      scud}, cloud lying quite low, without form, and driven
      rapidly with the wind.
      [1913 Webster]
 
   2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling
    vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble;
    hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's
    reputation; a cloud on a title.
    [1913 Webster]
 
   4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect;
    that which temporarily overshadows, obscures, or
    depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud
    upon the intellect.
    [1913 Webster]
 
   5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a
    cloud of witnesses." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the
    head.
    [1913 Webster]
 
   {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title,
    usually superficial and capable of removal by release,
    decision in equity, or legislation.
 
   {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace;
    to be in disfavor.
 
   {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond
    reason; visionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fog
   n 1: droplets of water vapor suspended in the air near the
      ground
   2: an atmosphere in which visibility is reduced because of a
     cloud of some substance [syn: {fog}, {fogginess}, {murk},
     {murkiness}]
   3: confusion characterized by lack of clarity [syn: {daze},
     {fog}, {haze}]
   v 1: make less visible or unclear; "The stars are obscured by
      the clouds"; "the big elm tree obscures our view of the
      valley" [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate},
      {haze over}, {fog}, {cloud}, {mist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top