ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clarity

K L EH1 R AH0 T IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clarity-, *clarity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarity[N] ความชัดเจน, Syn. clearness, lucidity, purity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarity(แคล'ริที) n. ความชัดเจน,ความใส

English-Thai: Nontri Dictionary
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarityความใส [การแพทย์]
Clarity Testsการทดสอบความใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But... being here has given me the clarity to understand why I turned to alcohol in the first place.แต่การได้อยู่ที่นี่ ทำให้ฉันได้เข้าใจว่า ทำไมฉันขึ้นหันหน้าเข้าหาเหล้าในตอนแรก The O.C. (2003)
I hope to afford you more clarity in the future.ผมหวังว่าจะให้ความกระจ่างแก่คุณ ในอนาคต Pride & Prejudice (2005)
Doesn't make any kind of sense to me. There's a clarity thing.แบบนั้นมันชัดเจน Kung Fu Fighting (2007)
The man who, with the clarity of passion, made love to you in the library.ชายคนที่ มีความปรารถนาแรงกล้า เริงรักกับคุณในห้องสมุด Atonement (2007)
Clarity of vision.ภาพที่ชัดเจน It Might Get Loud (2008)
if she's truly delusional, she'll have moments of clarity where she realizes what she's done.ถ้าเธอมีอาการประสาทหลอนจริง เธออาจไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน หรือทำอะไรลงไป The Instincts (2008)
Clarity for Claire.แคลร์ผู้ชัดเจน Passengers (2008)
I have clarity now.ผมแจ่มแจ้งแล้ว New York Sucks (2009)
Because it just might help you find clarity with what happened.มันอาจจะช่วยให้คุณกระจ่างกับเรื่องที่เกิดขึ้น The Fourth Kind (2009)
Abbey, listen, you need to step away for perspective, clarity on what's happened.ฟังนะผมว่าคุณควรน่าที่จะถอยเพื่อ ความคิดที่กระจ่างขึ้นนะ The Fourth Kind (2009)
It's a barbarity that clarity is a rarity.มันคือความโหดเหี้ยมไร้วัฒนธรรม ที่มีความชัดแจ้งและหาได้ยากยิ่ง The Body and the Bounty (2010)
Who has true clarity of purpose. But your father... Thinks it'll prey upon some weakness inside of me.คิดว่ามันจะค้นหาความอ่อนแอในตัวฉัน Supergirl (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarityClarity comes first.
clarityThose people appreciate clarity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแจ่มแจ้ง[N] clarity, See also: clearness, distinctness, Syn. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Ant. ความครุมเครือ, ความกำกวม, Example: การสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทชายแดนไม่ค่อยจะได้ความแจ่มแจ้งดีนัก
ความโปร่ง[N] clarity, See also: airy, clearness, porosity, Syn. ความโปร่งสบาย, Ant. ความทึบ, Example: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก

CMU English Pronouncing Dictionary
CLARITY K L EH1 R AH0 T IY0
CLARITY K L EH1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarity (n) klˈærɪtiː (k l a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明晰[míng xī, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] clarity; lucid, #16,962 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit {f}; Übersichtlichkeit {f} | Klarheiten {pl}clarity | clarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラリティー;クラリティ[, kuraritei-; kuraritei] (n) clarity [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,adj-na) (1) (arch) exposure; clarity; (n) (2) (abbr) (See 顕教) exoteric Buddhism [Add to Longdo]
冴え;冱え;冴(io)[さえ, sae] (n) (1) clearness; clarity; (2) skillfulness (skilfulness) [Add to Longdo]
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake [Add to Longdo]
著明[ちょめい, chomei] (adj-na,n) clarity [Add to Longdo]
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]
明快[めいかい, meikai] (adj-na,n) clarion; clarity; (P) [Add to Longdo]
明視[めいし, meishi] (n,vs) clarity of vision [Add to Longdo]
明瞭(P);明りょう;明亮;明了[めいりょう, meiryou] (n,adj-na) clarity; clearness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarity \Clar"i*ty\, n. [L. claritas, fr. clarus clear: cf. F.
   clart['e].]
   Clearness; brightness; splendor.
   [1913 Webster]
 
      Floods, in whose more than crystal clarity,
      Innumerable virgin graces row.      --Beaumont.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarity
   n 1: free from obscurity and easy to understand; the
      comprehensibility of clear expression [syn: {clarity},
      {lucidity}, {lucidness}, {pellucidity}, {clearness},
      {limpidity}] [ant: {abstruseness}, {obscureness},
      {obscurity}, {reconditeness}, {unclearness}]
   2: the quality of clear water; "when she awoke the clarity was
     back in her eyes" [syn: {clearness}, {clarity},
     {uncloudedness}] [ant: {opacity}, {opaqueness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top