Search result for

murky

(28 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murky-, *murky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murky[ADJ] ซึ่งมืดมัว, Syn. dim, dusky, dingy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want me to violate his God-given civil rights in the name of some murky sense of the greater good, is that the jist of it?ในการเป็นพลเมืองของพระเจ้า ในนามของบางสิ่ง murky sense of the greater good, is that the jist of it? Law Abiding Citizen (2009)
Possibly because those 7 billion people aren't seeking millions of dollars to spearhead an investigation based on their somewhat murky flash-forwards.เป็นไปได้ว่าคน ทั้ง 7 พันล้านคน ไม่ได้มองหางบประมาณ นับล้านๆดอลล่าห์ เพื่อเป็นทัพหน้า ในการสืบสวน Gimme Some Truth (2009)
To be honest, your motivations for doing this production are murky to me, considering all that you're risking if something goes too far.ขอพูดตรงๆนะ ผมไม่เข้าใจแรงผลักดัน ที่จะทำโชว์เรื่องนี้ของคุณ ลองคิดถึง สิ่งที่คุณยอมเเลก The Rocky Horror Glee Show (2010)
It fascinated me to gaze into its murky depths to try and see what lay at the bottom.มันหลงฉันที่จะจ้องมองเข้า ไปในส่วนลึกมืดของมัน The Riddle of Black Holes (2010)
Sok-cho is clear blue. Kang-leung is kinda murky.ทะเลซอกโชเป็นสีฟ้าใสส่วนคังลุงสีจะออกมืดๆกว่า Cyrano Agency (2010)
It probably looked murky cuz you were bored working out there.มันอาจจะดูหม่นๆ เพราว่าคุณเบื่อที่จะทำงานที่นั่นก็ได้ Cyrano Agency (2010)
Everything was kind of murky, brown, red, dark.ทุกอย่างเป็นชนิดของหมอก, สี น้ำตาล, สีแดง, สีดำ Is There Life After Death? (2011)
This is murky and depressing.แต่นี่มันเรื่องมืดมนซึมเศร้าชัดๆ Something to Watch Over Me (2011)
It's murky, but, uh, yeah,ยังไม่ค่อยเคลียร์ แต่ก็ได้ I Want You Back (From the Dead) (2011)
- Catch the fish by making the water murky.บทที่ 20 - จับปลาตอนน้ำขุ่น Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
They say that the case law is murky.พวกเขาบอกว่า คดีไม่ชัดเจน Head Case (2011)
I'll say it's murky.ผมก็ว่าไม่ชัด Head Case (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murkyHis English has a murky, muddled sound to it, don't you think?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรุบรู่[ADJ] murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. หรุบหรู่, Ant. สว่าง, Example: ข้างนอกแดดหรุบรู่กำลังจะลับโลก, Thai definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด
หรุบหรู่[ADJ] murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. สลัว, หรุบรู่, Ant. สว่าง, Example: ดวงจันทร์อันหรุบหรู่และกลุ่มเมฆสีขาวทำให้แลดูเหมือนขนแขนอันยาวเหยียด, Thai definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky   FR: trouble ; boueux
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsai) EN: murky ; opaque   

CMU English Pronouncing Dictionary
MURKY    M ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murky    (j) (m @@1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfuhl {m}murky pool [Add to Longdo]
dunkel {adj} | dunkler | am dunklestenmurky | murkier | murkiest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, ] murky; dazed; befuddled; dizzy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Murky \Murk"y\, a. [Compar. {Murkier}; superl. {Murkiest}.] [OE.
   mirke, merke, AS. myrce, mirce; akin to Icel. myrkr, Dan. &
   Sw. m["o]rk.]
   1. Dark; gloomy. "The murkiest den." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A murky deep lowering o'er our heads. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscured by haze or mist; clouded; turbid; as, poor
    visibility in the murky water.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murky
   adj 1: (of liquids) clouded as with sediment; "a cloudy liquid";
       "muddy coffee"; "murky waters" [syn: {cloudy}, {muddy},
       {mirky}, {murky}, {turbid}]
   2: dark or gloomy; "a murky dungeon"; "murky rooms lit by smoke-
     blackened lamps" [syn: {murky}, {mirky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top