ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奥-, *奥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奥, ào, ㄠˋ] mysterious, obscure, profound; used in transliterations
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  米 (mǐ ㄇㄧˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 discovering a house 宀 full of rice 米,  Rank: 972

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, / ] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|林匹克, #1,613 [Add to Longdo]
[Ào yùn, ㄠˋ ㄩㄣˋ, / ] abbr. for 奧林匹克運動會|林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #2,711 [Add to Longdo]
运会[Ào yùn huì, ㄠˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] abbr. for 奧林匹克運動會|林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #3,144 [Add to Longdo]
[Ào dí, ㄠˋ ㄉㄧˊ, / ] Audi, #7,712 [Add to Longdo]
地利[Ào dì lì, ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Austria, #10,424 [Add to Longdo]
林匹克[Ào lín pǐ kè, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Olympic, #10,638 [Add to Longdo]
委会[Ào wěi huì, ㄠˋ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Olympic committee, #12,880 [Add to Longdo]
[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter Olympics, #14,915 [Add to Longdo]
斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, / ] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届[jie4], #17,150 [Add to Longdo]
[ào mì, ㄠˋ ㄇㄧˋ, / ] profound; deep; a mystery, #19,961 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);奧(oK)[おく, oku] (n) interior; inner part; inside; (P) [Add to Longdo]
さん[おくさん, okusan] (n) (hon) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife [Add to Longdo]
つ城;津城[おくつき, okutsuki] (n) grave; tomb [Add to Longdo]
つ城所[おくつきどころ, okutsukidokoro] (n) (arch) graveyard; cemetery [Add to Longdo]
の院[おくのいん, okunoin] (n) inner sanctuary [Add to Longdo]
の間[おくのま, okunoma] (n) inner room [Add to Longdo]
の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card [Add to Longdo]
まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost [Add to Longdo]
まる[おくまる, okumaru] (v5r,vi) to lie deep in; to extend far back [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My lady is in her chamber," said the servant.様は部屋にいらっしゃいます」と召し使いは言った。
Please say hello to your wife.あなたのさんによろしくお伝え下さい。
Your wife ought to tell you all about it.あなたのさんはそれについて全てあなたに話すべきだ。
Don't forget to give my best regards to your lovely wife.あなたの素敵なさんによろしくお伝えくださることを忘れないで下さい。
That woman will be his wife.あの女の人が彼のさんだろう。
His wife speaks Spanish as well as English.あの人のさんは、英語だけでなくスペイン語も話します。
Is that the man whose wife was killed in the car accident?あれはさんがあの自動車事故で亡くなった人ですか。
You will make a good wife.いいさんになるよ。
No, I think he just does those things because he wants to please his wife.いや、トムの方がさんを喜ばせたいと思ってやっているんだよと思う。
Gloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.グローリア、さんが彼のことを理解してないなんていう彼の言葉を真に受けるようじゃだめだよ。
Jean ate the osechi cooking his wife cooked for herself.ジェーンはさんが彼女の為に作ったおせち料理を食べました。
Mr Jones, whose wife teaches English, is himself a professor of English.ジョーンズさんは、さんが英語を教えていますが、ご自身も大学の英語の先生です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Obby![CN] 比! Atlantis: Milo's Return (2003)
Oh![CN] ! Scent of Love (2003)
Please speak to him constantly.[JA] 様も根気強く 声をかけてあげてください Absolute (2017)
MADAM, YOU CANNOT BOARD LIKE THAT.[JA] "様 その格好では..."  ()
That was, to me...[JA] 市長のさんの名前が ラエルチだったの  ()
"MADAM"?[JA] "様?"  ()
And I believe that you have in your hut the Scroll of Thoth itself, which contains the great spell with which Isis raised Osiris from the dead.[CN] 而且我相信你小屋里的月神卷轴它本身 就写着伊希斯把西里斯从冥界召回 的强大的咒语 The Mummy (1932)
- Llewelyn.[CN] - 莱温利 No Country for Old Men (2007)
So I guess it was just something that he and I really felt deep in our hearts, that needed to be done.[JA] 私たちは ただ― 心の底で感じたことを 実行しただけ Barbecue (2017)
Oliver![CN] 立佛! Arlington Road (1999)
Fear![CN] 古斯丁! Augustine of Hippo (1972)
Thanks for coming. Your wife wasn't sure if you could make it.[JA] 様から来られないかもって Close Encounters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing [Add to Longdo]
行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode [Add to Longdo]
行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おく, oku] Inneres [Add to Longdo]
さん[おくさん, okusan] Ehefrau, Frau [Add to Longdo]
付け[おくづけ, okuduke] Kolophon [Add to Longdo]
[おうみょう, oumyou] -Tiefe, Tiefsinn, Mysterium [Add to Longdo]
[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
[おくぎ, okugi] Geheimnis, Mysterium, Inneres [Add to Longdo]
行き[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top