ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昧-, *昧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[昧, mèi, ㄇㄟˋ] dark, hidden, obscure
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 2,376

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] conceal; dark, #15,692 [Add to Longdo]
[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but..., #42,461 [Add to Longdo]
拾金不[shí jīn bù mèi, ㄕˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄇㄟˋ, ] to pick up money and not hide it (成语 saw); to return property to its owner, #45,932 [Add to Longdo]
平生[sù mèi píng shēng, ㄙㄨˋ ㄇㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] to have never met sb before (成语 saw); entirely unacquainted; a complete stranger; not to know sb from Adam, #62,922 [Add to Longdo]
[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate, #63,324 [Add to Longdo]
无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ㄨˊ ㄓ, / ] stupid and ignorant (成语 saw), #64,295 [Add to Longdo]
[sān mèi, ㄙㄢ ㄇㄟˋ, ] Samadhi (Buddhist term), #72,686 [Add to Longdo]
[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] against one's conscience, #87,148 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、反対なのか、曖模糊とした意見だねえ。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の主要な特徴はまだ曖です。
This paragraph is vague.この段落は意味が曖だ。
The law is full of ambiguities.その法律には曖な点が多い。
The vague rumor proved to be false.その曖な噂は嘘だと分かった。
No ambiguities are allowed in a contract.契約には曖な箇所があってはならない。
The meaning is still obscure to me.私にはその意味がいまだに曖だ。
They lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.長いこと贅沢三に暮らしていた彼らが、今になって何もない質素な生活に耐えるなんてとても無理な話だ。
His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.彼の論文は意味不明。第一、主題が曖だ。
His ambiguous reply made her all the more irritated.彼の曖な返事は、なおさら彼女をいらいらさせた。
The accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.被告は、曖なことをしゃべって、かんじんなことを話したがらなかった。
The meaning of this sentence is ambiguous.この文の意味は曖だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not gonna sacrifice John to help rescue an AI that on its best days is cryptic and withholding, and on its worst, borderline homicidal.[JA] AIの救出を助ける為に ジョンを犠牲にするつもりはない それの全盛期は 曖で差し控える 最悪の場合 殺人すれすれの状態だ YHWH (2015)
If they're as dumb as you are, it'll take me months.[CN] 若他们像你般愚更要花数月 Saboteur (1942)
Three-Tier Fire![JA] 三真火! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
My behavior was inexcusable.[CN] 我的行為十分冒 The Uninvited (1944)
You stupid, clumsy, son-of-a —[CN] 你这愚笨扭的家伙 狗娘养的 Lifeboat (1944)
Your mind isn't like ours. When we remember things, the details are hazy, imperfect, but you recall memories perfectly.[JA] 俺たち人間は記憶の細部が曖で 完璧ではない Trace Decay (2016)
Ah. Funny, they never finish that sentence, but we somehow always know what they mean.[JA] その曖な言い方よく聞くけど 何となく意味は分かるわ America (2015)
If there's anybody knows how to give a girl a good time, it's Ashley. Though I expect our good times will seem silly to you because you're so serious.[CN] 你说他正经,可能会说我们愚 Gone with the Wind (1939)
You have the drunken ramblings of a man referring to an unspecified event with an unspecified "Alex." You cannot be serious![JA] こんなもの酔っぱらいの戯言じゃないか 何を指してるのか曖で... ごまかさないで! Soon (2016)
Wine for dinner sounds so gay![CN] 餐酒... 听起来多暧 Shadow of a Doubt (1943)
"I love novels. I love novels." What a vague reason! You're not prepared to say what you think.[JA] 好きだから 好きだからって そんな曖な理由で何の覚悟もなく Disbanded (2017)
The food was delicious, wasn't it?[CN] 今天那碟食物很美,是吗? The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top