หรือคุณหมายถึง mißpell?
Search result for

misspell

(42 entries)
(0.7845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misspell-, *misspell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misspell    [VT] สะกดผิด, Syn. misread
misspell    [VI] สะกดผิด
misspelled    [ADJ] ซึ่งสะกดผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misspell(มิสสเพล') vt.,vi. สะกดผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
misspell(vt) สะกดตัวผิด
misspelling(n) การสะกดตัวผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, an English teacher wouldn't misspell "interview."ไม่ ครูสอนอังกฤษ สะกดคำว่าสัมภาษณ์ไม่ผิดหรอก Oh, God! (1977)
You misspelled it, you know. -What?ท่านสะกดผิด ท่านรู้มั้ย Oh, God! (1977)
Look. Jorgen's name is misspelled. It should be an "E. "เจ๋งแค่ไหน ชื่อของจอร์เก้นสะกดผิด ที่จริงต้องสะกดด้วยสระเออ Rock Star (2001)
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้ That Night, a Forest Grew (2007)
What's this? Every word is misspelled!นี่มันอะไรกัน สะกดผิดทุกคำเลย Like Stars on Earth (2007)
This is misspelled.สะกดผิดแน่ Fighting (2009)
You know, they say couples with commonly misspelled names are the most successful.คุณรู้มั๊ย,คนพูดกันว่า คู่รักที่สะกดชื่อผิดๆ มักจะประสบความสำเร็จ The Gift (2009)
Sue,I have in my hand a spanish quiz in which one of your cheerleaders misspelled her name and answered every question with a drawing of asombrero.ซู นี่คือกระดาษคำตอบภาษาสเปน เด็กของเธอคนนึง สะกดชื่อตัวเองผิด แถมตอบคำถาม ด้วยการวาดรูปหมวกซอมเบรโร่ Throwdown (2009)
But when I saw that his name was misspelled...แต่พอฉันเห็นว่าชื่อเขาสะกดผิด.. The Chase (2010)
Three deliberate misspellings and an obvious military lilt, which suggests that the writer is not a veteran but wants us to believe that he or she is-- so a notch or two less clever than he or she thinksสามคำ ที่สะกดผิดโดยเจตนา และมีจังหวะทำนองแบบทหาร แสดงว่าคนเขียนไม่ใช่อดีตทหาร Red Sky at Night (2010)
Misspelling 'coffee' in a coffee shop and not knowing for a whole year. Amateur.กาแฟสะกดผิด ที่ร้านกาแฟ และก็ไม่รู้มาตลอดทั้งปี มือสมัครเล่น Episode #1.2 (2010)
Stupid point. Misspelled.คิดได้ไง สะกดก็ผิด Bad Teacher (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misspellHis misspelling of that word eliminated him from the contest.
misspellThe report was prepared in haste and had several misspellings.
misspellYou can't expect me to make no misspellings at all.

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSPELL    M IH2 S S P EH1 L
MISSPELL    M IH2 S P EH1 L
MISSPELLED    M IH2 S S P EH1 L D
MISSPELLED    M IH2 S P EH1 L D
MISSPELLING    M IH2 S S P EH1 L IH0 NG
MISSPELLING    M IH2 S P EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misspell    (v) (m i2 s s p e1 l)
misspells    (v) (m i2 s s p e1 l z)
misspelled    (v) (m i2 s s p e1 l d)
misspelling    (v) (m i2 s s p e1 l i ng)
misspellings    (n) (m i2 s s p e1 l i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
ミススペル[, misusuperu] (n,vs) misspelling [Add to Longdo]
ロマンジ[, romanji] (n) (See ローマ字) romanji (misspelling of "romaji") [Add to Longdo]
願わくわ[ねがわくわ(ik), negawakuwa (ik)] (exp) (misspelling of 願わくは;ねがわくは) (See 願わくは) I pray [Add to Longdo]
書き間違い;書間違い;書きまちがい[かきまちがい, kakimachigai] (n) slip of the pen; mistake in writing; misspelling; lapsus calami [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misspell \Mis*spell"\, v. t. [imp. & p. p. {Misspelled}, or
   {Misspelt}; p. pr. & vb. n. {Misspelling}.]
   To spell incorrectly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misspell
   v 1: spell incorrectly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top