ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹道导弹

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹道导弹-, *弹道导弹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile, #21,017 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Confirm target package SLBM 64741/2... for missiles 1-5 and 20-24.[CN] 请确认弹道导弹 第64741/2目标区 以便发射1到5 和20到24号导弹 Crimson Tide (1995)
Then yesterday at dawn, Radchenko and rebel forces... seized the region around Vladivostok... including a naval base and a nuclear missile base housing Russian ICBMs.[CN] 昨天在黎明时鲁先科和叛军 攻陷符拉迪沃斯托克附近的地区 包括一处海军基地 和一处储藏洲际弹道导弹的基地 Crimson Tide (1995)
Because when you combine atomic energy with jet propulsion and radar and guided missiles, well, just think of the....[CN] 当你把原子能和喷气动力 和无线电和弹道导弹结合起来, 只要想想... The Best Years of Our Lives (1946)
Can you launch an ICBM horizontally?[CN] 用来发射洲际弹道导弹? Can you launch an ICBM horizontally? 是的 你想问什么? The Hunt for Red October (1990)
We have guided missiles that have not yet engaged in one... Get to the point.[CN] 关于弹道导弹这个问题, 过去我们没搞过。 Ukroshcheniye ognya (1972)
Two on boomers: One as X.O.[CN] 两次服役弹道导弹潜艇 一次是担任副舰长 Crimson Tide (1995)
They have acquired a nuclear base at Artem... that houses 25 hardened silos for Russian ICBMs... armed with up to ten warheads apiece.[CN] 他们在阿特姆占领一处核基地 那里藏置25个地下导弹发射室 为发射俄国的洲际弹道导弹用的 每一枚可携带10个弹头 Crimson Tide (1995)
- Star Wars?[CN] 星战计划(反弹道导弹系统)? 不是 Star Wars? No. One of Us (1986)
... an additional site, notyet completed, will clearly be designed for intermediate-range ballistic missiles, capable of striking most of the major cities in the Western Hemisphere ranging as far north as Hudson's Bay, Canada, and as far south as Lima, Peru.[CN] ... 一座尚未完工的场地 显然是为中程弹道导弹 ... 而设计的 这种导弹能够打击 西半球大多数主要城市 Memories of Underdevelopment (1968)
Immediately launch ten Trident missile sorties."[CN] 马上发射 十枚三叉戟弹道导弹 Crimson Tide (1995)
Confirm target package SLBM 64741/2... for missiles 1-5 and 20-24.[CN] 确认弹道导弹第64741/2目标区 使用1到5和20到24号导弹 Crimson Tide (1995)
I present you the ballistic missile submarineRed October.[CN] 我把弹道导弹潜艇红十月号交出来 I present to you the ballistic missile submarine Red October. The Hunt for Red October (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top