Search result for

อาวุธ

(88 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาวุธ-, *อาวุธ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
อาวุธ[อา วุด] สิ่งของ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวุธ    [N] weapon, Example: เจ้าพ่อชื่อดังถูกทีมล่าสังหารถล่มด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดจนเสียชีวิตทันที, Thai definition: เครื่องประหาร ใช้ในการทำร้าย ป้องกัน หรือต่อสู้
อาวุธเคมี    [N] chemical weapon, Example: การปฏิบัติการก่อการร้ายอิสลามนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธร้ายทั่วๆ ไป
อาวุธชีวภาพ    [N] biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธเชื้อโรค    [N] biological weapon, Syn. อาวุธชีวภาพ, Example: กองทัพสหรัฐ เคยตั้งโรงงานอาวุธเชื้อโรค โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ก่อการร้ายสามารถผลิตอาวุธเชื้อโรคได้อย่างง่าย, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธยุทธภัณฑ์    [N] armament, See also: weapon, arms, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทโธปกรณ์, Example: แรงผลักดันในการวิจัย และผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์อันทรงอานุภาพไม่ได้เกิดจากทหาร แต่เป็นผลจากการกระตุ้นของนักวิทยาศาสตร์
อาวุธยุทโธปกรณ์    [N] arm, See also: weapon, armament, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, Example: ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาวุธ(-วุด) น. เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า
อาวุธโดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ
อาวุธสิ่งซึ่งโดยสภาพได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประทุษร้ายร่างกายของบุคคล และรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ.
ขลุบอาวุธชนิดหนึ่ง ใช้ในการรบ เช่น ลืมระวังพลั้งเพลี่ยงมันเหวี่ยงขลุบ ถูกอกอุบจุกอัดขัดไม่หาย (อภัย).
ประหรณ์อาวุธ.
ไพ่ไฟอาวุธสงครามชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นแผ่นบรรจุสารเคมีซึ่งติดไฟง่าย.
วชิร-, วชิระอาวุธพระอินทร์.
วิเชียรอาวุธพระอินทร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armsอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence, weapon ofอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon of offenceอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensive weaponอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon, offensiveอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
firearmอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ammunitionอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armamentอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arms and ammunitionอาวุธยุทธภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical weaponsอาวุธเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Armamentsอาวุธยุทโธปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Atomic weaponอาวุธอะตอม, อาวุธระเบิดซึ่งพลังงานเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส (ดู nuclear weapon ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear weaponอาวุธนิวเคลียร์, อาวุธใด ๆ ที่มีระเบิดนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ เช่น ขีปนาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Biological weaponsอาวุธชีวภาพ [TU Subject Heading]
Chemical weaponsอาวุธเคมี [TU Subject Heading]
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]
Guided missilesอาวุธนำวิถี [TU Subject Heading]
Incendiary weaponsอาวุธเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Military weaponsอาวุธทางการทหาร [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, S. tong fa, tuifa
Image:

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
munitions of wearอาวุธยุทโธปกรณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ammunition    [N] อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: ลูกกระสุน, ดินระเบิด
arm    [N] อาวุธ, Syn. implement of war, firearm, arms
armament    [N] อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: อาวุธยุทโธปกรณ์, ยุทธภัณฑ์, Syn. arms, weapons, armor
arms    [N] อาวุธ, Syn. weapons, armament
dud    [N] อาวุธที่ใช้ไม่ได้ผล, See also: กระสุนด้าน, ระเบิดด้าน, Syn. flop, failure
firearm    [N] อาวุธปืนขนาดเล็ก
life preserver    [N] อาวุธ (คำสแลง), Syn. weapon
munition    [N] อาวุธยุทโธปกรณ์, Syn. tracer bullet
munitions    [N] อาวุธ, Syn. weapons, military provisions
nuclear weapons    [N] อาวุธนิวเคลียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
ammunition(แอมมิวนิช' เชิน) n. อาวุธยุทธภัณฑ์, กระสุน, ข้อมูล (shot and shell)
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
arms(n) อาวุธ,สรรพาวุธ
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凶器[きょうき, kyouki] (n) อาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Waffe(n) |die, pl. Waffen| อาวุธ
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

Are you satisfied with the result?

Go to Top