Search result for

อาวุธ

(100 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาวุธ-, *อาวุธ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
อาวุธ[อา วุด] สิ่งของ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวุธ[N] weapon, Example: เจ้าพ่อชื่อดังถูกทีมล่าสังหารถล่มด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดจนเสียชีวิตทันที, Thai definition: เครื่องประหาร ใช้ในการทำร้าย ป้องกัน หรือต่อสู้
อาวุธเคมี[N] chemical weapon, Example: การปฏิบัติการก่อการร้ายอิสลามนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธร้ายทั่วๆ ไป
อาวุธชีวภาพ[N] biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธเชื้อโรค[N] biological weapon, Syn. อาวุธชีวภาพ, Example: กองทัพสหรัฐ เคยตั้งโรงงานอาวุธเชื้อโรค โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ก่อการร้ายสามารถผลิตอาวุธเชื้อโรคได้อย่างง่าย, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธยุทธภัณฑ์[N] armament, See also: weapon, arms, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทโธปกรณ์, Example: แรงผลักดันในการวิจัย และผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์อันทรงอานุภาพไม่ได้เกิดจากทหาร แต่เป็นผลจากการกระตุ้นของนักวิทยาศาสตร์
อาวุธยุทโธปกรณ์[N] arm, See also: weapon, armament, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, Example: ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาวุธ(-วุด) น. เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า
อาวุธโดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ
อาวุธสิ่งซึ่งโดยสภาพได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประทุษร้ายร่างกายของบุคคล และรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ.
ขลุบอาวุธชนิดหนึ่ง ใช้ในการรบ เช่น ลืมระวังพลั้งเพลี่ยงมันเหวี่ยงขลุบ ถูกอกอุบจุกอัดขัดไม่หาย (อภัย).
ประหรณ์อาวุธ.
ไพ่ไฟอาวุธสงครามชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นแผ่นบรรจุสารเคมีซึ่งติดไฟง่าย.
วชิร-, วชิระอาวุธพระอินทร์.
วิเชียรอาวุธพระอินทร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armsอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offence, weapon ofอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon of offenceอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offensive weaponอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon, offensiveอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
firearmอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ammunitionอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armamentอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arms and ammunitionอาวุธยุทธภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical weaponsอาวุธเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Armamentsอาวุธยุทโธปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Atomic weaponอาวุธอะตอม, อาวุธระเบิดซึ่งพลังงานเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส (ดู nuclear weapon ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear weaponอาวุธนิวเคลียร์, อาวุธใด ๆ ที่มีระเบิดนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ เช่น ขีปนาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Biological weaponsอาวุธชีวภาพ [TU Subject Heading]
Chemical weaponsอาวุธเคมี [TU Subject Heading]
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]
Guided missilesอาวุธนำวิถี [TU Subject Heading]
Incendiary weaponsอาวุธเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Military weaponsอาวุธทางการทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a new secret weapon.ผมมีอาวุธลับ Odyssey (2008)
Ramirez, Shen, go grab us some weapons.ลามีเรด,เชน ไปเอาอาวุธมา Dead Space: Downfall (2008)
Since you're not almost dead, it means you're armedคุณยังไม่ใกล้ตาย คุณมีอาวุธ Last Resort (2008)
You figure that two people snuck weaponsคุณประเมินว่ามีคนสองคนแอบซ่อนอาวุธ Last Resort (2008)
She might be armed.เธออาจมีอาวุธ Last Resort (2008)
Who know how to talk to armed-คนที่รู้ว่าจะคุยหรือใช้อาวุธอย่างไร Last Resort (2008)
Niners already paid for that hardware.พวกไนเนอร์จ่ายค่าอาวุธนั่นไปแล้ว Pilot (2008)
There's zero balance due on that hardware.อาวุธพวกนั้น ไม่เหลือซากสักชิ้นเดียว Pilot (2008)
Destroy Ventress, your weapons will not.อาวุธของพวกเจ้า ทำอะไรเวนทรีสไม่ได้หรอก Ambush (2008)
Jeck, concerned about weapons you are.เจค เจ้าชื่นชอบอาวุธ Ambush (2008)
Weapons do not win battles.แต่อาวุธไม่สามารถทำให้เราชนะศึก Ambush (2008)
Rumors spread of a terrible new Separatist weapon.มีข่าวลือระบาดไปทั่ว เกี่ยวกับอาวุธรุ่นใหม่ Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, S. tong fa, tuifa
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ammunition[N] อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: ลูกกระสุน, ดินระเบิด
arm[N] อาวุธ, Syn. implement of war, firearm, arms
armament[N] อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: อาวุธยุทโธปกรณ์, ยุทธภัณฑ์, Syn. arms, weapons, armor
arms[N] อาวุธ, Syn. weapons, armament
dud[N] อาวุธที่ใช้ไม่ได้ผล, See also: กระสุนด้าน, ระเบิดด้าน, Syn. flop, failure
firearm[N] อาวุธปืนขนาดเล็ก
life preserver[N] อาวุธ (คำสแลง), Syn. weapon
munition[N] อาวุธยุทโธปกรณ์, Syn. tracer bullet
munitions[N] อาวุธ, Syn. weapons, military provisions
nuclear weapons[N] อาวุธนิวเคลียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
ammunition(แอมมิวนิช' เชิน) n. อาวุธยุทธภัณฑ์, กระสุน, ข้อมูล (shot and shell)
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
arms(n) อาวุธ,สรรพาวุธ
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
munitions of wearอาวุธยุทโธปกรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凶器[きょうき, kyouki] (n) อาวุธ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Waffe(n) |die, pl. Waffen| อาวุธ
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top