ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absent

AE1 B S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absent-, *absent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent(adj) ขาด, See also: ไม่มา, Syn. away, missing, gone, out, Ant. here, present
absent(adj) ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absent(vt) ทำให้ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
absent(prep) ปราศจาก
absentee(n) ผู้ที่ไม่มา, See also: ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม, ผู้ขาดการประชุม
absent from(phrv) ไม่มา, See also: ไม่เข้าร่วม, ขาด เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ
absent-minded(adj) ใจลอย, See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย, Syn. inattentive, absent, unmindful, Ant. attentive, observant
absent without leave(idm) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต ทางทหาร, ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
in absentia(อิน แอบ' เซน' เชีย) Latin ไม่มา, ขาดไป, ไม่อยู่, Syn. in absence

English-Thai: Nontri Dictionary
absent(adj) ไม่มา, ไม่อยู่, ขาดประชุม, ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา, ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ, เหม่อลอย, ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป, ผู้ที่ไม่อยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absentไม่อยู่, ขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absent from serviceละทิ้งการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absent personผู้ไม่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absenteeผู้ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absentee votingการลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absentee votingการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenteeism, parliamentaryการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย์]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be absent and silent for two years.หลังจากหายไปโดยไม่บอกกล่าว ตั้งสองปี Wuthering Heights (1992)
Actually, do you mind if I just absent myself for a second?เอ่อ จะเป็นไรมั้ย ถ้าฉันจะขอตัวซักแป๊บนึง Love Actually (2003)
- That's why she's absent today?- วันนี้เธอถึงได้หยุดเรียนเหรอ? Jenny, Juno (2005)
Young-eon's absent today. And she's not answering her phone.ยัง-อองไม่มาวันนี้ และก็ไม่รับโ่ทรศัพท์ด้วย Voice (2005)
My best friend is absent without telling me.เพื่อนฉันสนิทฉันหยุดเรียน โดยไม่บอกฉัน Voice (2005)
Young-eon's absent one day, and you hear things?ยัง-ออง ไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ และเธอก็ได้ยินเสียงแว่ว Voice (2005)
Teacher, Young-eon is absent today.ครูคะ ยัง-อองขาดเรียนวันนี้ Voice (2005)
She's absent again?หล่อนขาดเรียนอีกแล้ว Voice (2005)
Absent or abusive father, trouble with the opposite sex, chronic low self-esteem-วัยเด็กที่ขาดพ่อหรือถูกพ่อทำร้าย/Nการมีปัญหากับเพศตรงกันข้าม ขาดความเคารพตนเองต่อเนื่องยาวนาน/N M.O คงมีไดนามิก Compulsion (2005)
* In airy dreams *... absent love to seeในความฝันที่อาจเกิดขึ้น และความรักที่พานพบ Becoming Jane (2007)
- Write me an absent note, please?- เขียนใบลาให้ผมหน่อยนะ Like Stars on Earth (2007)
Absent note.ใบลา Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absentA great many students were absent from school.
absentAllow a student to be absent.
absentA number of students are absent today.
absentAs it happens, she is absent.
absentAs many as twenty students were absent.
absentAt least thirty students were absent.
absentBecause I am sick today, I want to absent myself from the company.
absentBoth Nancy and Jane were absent from school.
absentCalcium is absent from his diet.
absentCompassion is entirely absent from his character.
absentDiligence is absent from his character.
absentDoubt is entirely absent from his mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดสอบ(v) absent from examination, Example: นักศึกษาขาดสอบกันมากเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตามๆ กัน, Thai Definition: ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด
ขี้ลืม(adj) forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
ขี้หลงขี้ลืม(adj) forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai Definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ
ขาด(v) miss, See also: absent, Syn. ไม่มา, Example: สมศักดิ์ขาดโรงเรียนไปหลายวัน เพราะเป็นไข้หวัด, Thai Definition: ไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม
เป๋อ(v) absent-minded, See also: vacant, blank, stupid, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ, Example: แกอายุมากขนาดนั้นแล้ว ก็คงต้องเป๋อบ้าง, Thai Definition: หลงลืม
ใจลอย(adj) absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน
เหม่อลอย(adj) absent-minded, See also: inattentive, vacant, abstracted, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหม่อลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจลอย[jailøi] (adj) EN: absent-minded  FR: distrait ; absent ; rêveur
การขาดงาน[kān khāt ngān] (n, exp) EN: work absenteeism ; absenteeism   FR: absentéisme au travail [ m ]
การขาดงานเป็นอาจิณ[kān khāt ngān pen ājin] (n, exp) EN: absenteeism   FR: absentéisme [ m ]
เกโรงเรียน[kē rōngrīen] (v, exp) EN: pay truant from school  FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
ขาด[khāt] (v) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting  FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาดประชุม[khāt prachum] (v, exp) EN: miss a meeting ; be absent from a meeting
ขี้ลืม[khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[khīlong] (adj) EN: forgetful; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[khīlong-khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-mionded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSENT AE1 B S AH0 N T
ABSENTEE AE2 B S AH0 N T IY1
ABSENTIA AE0 B S EH1 N SH AH0
ABSENTEES AE2 B S AH0 N T IY1 Z
ABSENTEEISM AE2 B S AH0 N T IY1 IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absent (j) ˈæbsənt (a1 b s @ n t)
absent (v) ˈəbsˈɛnt (@1 b s e1 n t)
absents (v) ˈəbsˈɛnts (@1 b s e1 n t s)
absented (v) ˈəbsˈɛntɪd (@1 b s e1 n t i d)
absentee (n) ˌæbsəntˈiː (a2 b s @ n t ii1)
absently (a) ˈæbsəntliː (a1 b s @ n t l ii)
absentees (n) ˌæbsəntˈiːz (a2 b s @ n t ii1 z)
absenting (v) ˈəbsˈɛntɪŋ (@1 b s e1 n t i ng)
absenteeism (n) ˌæbsəntˈiːɪzəm (a2 b s @ n t ii1 i z @ m)
absent-minded (j) ˌæbsənt-mˈaɪndɪd (a2 b s @ n t - m ai1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ,  ] absent-minded #25,681 [Add to Longdo]
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ,  ] absent-minded; one's mind is wandering #32,890 [Add to Longdo]
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ,  ] absent-minded; to lose spirit; despondent #37,041 [Add to Longdo]
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ,    ] absent-minded; in a trance #50,752 [Add to Longdo]
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄦ˙,    /   ] absent-minded; one's mind is wandering [Add to Longdo]
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄦ˙,    /   ] absent-minded; one's mind is wandering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv, adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp, vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[bosotto ; bosatto] (adv, vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼやっと;ボヤっと[boyatto ; boya tto] (adv, vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
もさっと[mosatto] (adv, vs) absentmindedly [Add to Longdo]
アブセンティズム[abusenteizumu] (n) absenteeism [Add to Longdo]
陰膳[かげぜん, kagezen] (n) tray for absent one [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absent \Ab"sent\, a. [F., fr. absens, absentis, p. pr. of abesse
   to be away from; ab + esse to be. Cf. {Sooth}.]
   1. Being away from a place; withdrawn from a place; not
    present. "Expecting absent friends." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not existing; lacking; as, the part was rudimental or
    absent.
    [1913 Webster]
 
   3. Inattentive to what is passing; absent-minded;
    preoccupied; as, an absent air.
    [1913 Webster]
 
       What is commonly called an absent man is commonly
       either a very weak or a very affected man.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Absent}, {Abstracted}.
 
   Usage: These words both imply a lack of attention to
      surrounding objects. We speak of a man as absent when
      his thoughts wander unconsciously from present scenes
      or topics of discourse; we speak of him as abstracted
      when his mind (usually for a brief period) is drawn
      off from present things by some weighty matter for
      reflection. Absence of mind is usually the result of
      loose habits of thought; abstraction commonly arises
      either from engrossing interests and cares, or from
      unfortunate habits of association.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absent \Ab*sent"\, v. t. [imp. & p. p. {Absented}; p. pr. & vb.
   n. {Absenting}.] [Cf. F. absenter.]
   1. To take or withdraw (one's self) to such a distance as to
    prevent intercourse; -- used with the reflexive pronoun.
    [1913 Webster]
 
       If after due summons any member absents himself, he
       is to be fined.            --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from being present. [Obs.] "Go; for thy stay,
    not free, absents thee more." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absent
   adj 1: not being in a specified place [ant: {present}]
   2: nonexistent; "the thumb is absent"; "her appetite was
     lacking" [syn: {lacking}, {absent}, {missing}, {wanting}]
   3: lost in thought; showing preoccupation; "an absent stare";
     "an absentminded professor"; "the scatty glancing quality of
     a hyperactive but unfocused intelligence" [syn: {absent},
     {absentminded}, {abstracted}, {scatty}]
   v 1: go away or leave; "He absented himself" [syn: {absent},
      {remove}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 absent /absɑ̃/ 
  absent

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 absent /ɑpsɛnt/
  1. absent
  2. absent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top