ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

虐待

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虐待-, *虐待*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虐待[nu:è dài, ㄜˋ ㄉㄞˋ, ] mistreatment, #11,402 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (vt) ทำทารุณกรรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We deplore your cruelty to animals.あなたの動物虐待を残念におもう。
From that moment on he felt undying hatred for his oppressors.その時以来、彼は自分を虐待するものに対して尽きる事のない憎しみを感じるようになった。
It is cruel of him to ill-treat pets.ペットを虐待すると彼は残酷だ。
I will not allow you to be ill-treated.君が虐待されているのを放ってはいられない。 [M]
Don't be cruel to animals.動物を虐待してはいけないよ。
His paper confronts the question of child abuse in nuclear families.彼の論文は核家族における幼児虐待という問題に対処しようとするものである。
He belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.彼は、動物虐待防止会に入っています。
He was treated with great cruelty.彼はひどい虐待を受けた。
He was badly treated at the hands of his enemies.彼は敵に虐待された。
He was punished for child abuse.彼は幼児虐待で罰せられた。
They condemned him for his cruelty to animals.彼らは動物を虐待したと彼を強く責めた。
She has suffered his ill treatment of her in silence for years.彼女は何年もの間彼の虐待に黙って耐えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We... fight people who harm animals...[JA] 〈我々は... 動物を虐待する者と戦う〉 Okja (2017)
But to do so, we need video from inside the lab, footage of the horrible atrocities being committed against the animals.[JA] そのためには― 動物を虐待する様子を映した 研究所内の映像が必要だ Okja (2017)
... themistreatmentof ourwomen.[CN] ...虐待我们的妇女 The Adventures of Robin Hood (1938)
Acting rude to him.[JA] 彼を虐待 The Whole Truth (2016)
You beat her, you mistreat her And someday you're gonna kill her.[CN] 你虐待她 你最终会把她杀了 The Woman on the Beach (1947)
I just want it to stop.[JA] ただ虐待やめてほしいんだ Book of the Stranger (2016)
Have they mistreated you?[JA] 虐待されなかったか? Blood of My Blood (2016)
Abused and cursed and driven mad, but I stayed just to be near you.[CN] 被虐待诅咒逼得发狂 但是我只是留在你身旁 Wuthering Heights (1939)
She beats all those kids she's adopted, but she seems to hate him the most.[JA] 彼女は自分の養子全てを虐待してるけど 特にあの子を憎んでいるわ Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
We inflict economic damage on those who profit from their misery.[JA] 虐待で利益を得る者を公表し Okja (2017)
Lucas Cross was a drunkard and a wife beater and a child abuser.[CN] 卢卡斯·克洛斯酗酒成性 打老婆 虐待孩子 Peyton Place (1957)
- We reveal their atrocities...[JA] "虐待を公表" Okja (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] misshandeln, schlecht_behandeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top