ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misshapen

M IH2 S SH EY1 P AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misshapen-, *misshapen*
Possible hiragana form: みっしゃぺん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misshapen[ADJ] ผิดรูปผิดร่าง, See also: ผิดลักษณะ, ผิดแบบ, Syn. deformed, contorted
misshapenly[ADV] อย่างผิดรูปผิดร่าง
misshapenness[N] การผิดรูปผิดร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see them on the streets, misshapen and rust-covered.เดินกันให้ควั่กข้างล่างนั่น รูปร่างไม่สมส่วน สนิมเขรอะทั้งตัว Robots (2005)
If he'd been small or puny or sickly or misshapen he would have been discarded....หากมีร่างแคระแกร็น อ่อนแอ ขี้โรค หรือพิการอย่างใด... ...มันก็จะถูกกำจัดทิ้ง 300 (2006)
"by the the bi-curious machinations "of a cabal of doughy, misshapen teens.ให้เด็กวัยรุ่นใจแตกพวกนี้ แค่นั้นเหรอ? Vitamin D (2009)
The bones misshapen?กระดูกผิดรูป? Crucible (2013)
They look at me and they see a misshapen little beast.พวกมันมองข้าเป็นสัตว์ป่าตัวเล็กผิดรูปนะสิ Book of the Stranger (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misshapenDo you hate misshapen vegetables?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksana) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted   
ผิดรูป [adj.] (phitrūp) EN: misshapen ; deformed   
ผิดส่วน[adj.] (phit suan) EN: misshapen   
เสียทรง[adj.] (sīasong) EN: misshapen ; out of shape   FR: informe

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSHAPEN    M IH2 S SH EY1 P AH0 N
MISSHAPEN    M IH2 S HH AE1 P AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misshapen    (j) mˌɪsʃˈɛɪpən (m i2 s sh ei1 p @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unförmig {adj} | unförmiger | am unförmigstenmisshapen | more misshapen | most misshapen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness [Add to Longdo]
不格好;不恰好;無格好[ぶかっこう;ふかっこう(不格好;不恰好), bukakkou ; fukakkou ( bukakkou ; fu kakkou )] (adj-na) (1) unshapely; ill-formed; misshapen; (2) awkward; clumsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misshapen \Mis*shap"en\, a.
   Having a bad or ugly form. "The mountains are misshapen."
   --Bentley.
   [1913 Webster] -- {Mis*shap"en*ly}, adv. --
   {Mis*shap"en*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misshapen
   adj 1: so badly formed or out of shape as to be ugly; "deformed
       thalidomide babies"; "his poor distorted limbs"; "an ill-
       shapen vase"; "a limp caused by a malformed foot";
       "misshapen old fingers" [syn: {deformed}, {distorted},
       {ill-shapen}, {malformed}, {misshapen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top