Search result for

ขาด

(118 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาด-, *ขาด*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขาดหุ้น (vt ) บ้าๆบอๆ,สติไม่ดี,ไม่เต็มบาท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาด[V] torn, See also: worn out, be ragged, Syn. ฉีกขาด, Example: เสื้อเขาขาดเป็นริ้วๆ เพราะโดนคนร้ายเอามีดฟัน, Thai definition: แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรือ ฉีก เป็นต้น
ขาด[V] miss, See also: absent, Syn. ไม่มา, Example: สมศักดิ์ขาดโรงเรียนไปหลายวัน เพราะเป็นไข้หวัด, Thai definition: ไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม
ขาด[V] lack of, See also: be short of, have a shortage of, be deficient, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, Example: โรงงานของเรายังขาดวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าอีกมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขาดคำ[ADV] hardly had one spoken, See also: no sooner said (than done), Syn. ขาดปาก, Example: ครูพูดยังไม่ทันขาดคำเธอก็ตกลงมาจากต้นไม้, Thai definition: สุดคำพูด, จบคำพูด
ขาดใจ[V] stop breathing, See also: die, pass away, Syn. สิ้นใจ, ตาย, สิ้นลม, สิ้นชีวิต, Example: คนไข้ขาดใจไปแล้วเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว, Thai definition: ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ขาดกัน[V] be separated, Syn. เลิกรา, จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน, Example: ฉันขอให้เราขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป, Thai definition: เลิกหรือแยกออกจากกันเพราะไม่มีความสัมพันธ์หลงเหลืออยู่
ขาดค่า[V] be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
ขาดค่า[V] be worthless, See also: be valueless, be without worth/value, Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: หนังสือเหล่านี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครสนใจอ่าน, Thai definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
ขาดงาน[V] absence from work, See also: absence from duty, Example: พนักงานส่งของขาดงานติดกันมา 3 วันแล้ว ไม่โทรศัพท์มาแจ้งด้วย, Thai definition: ไม่มาทำงาน
ขาดดุล[V] run deficit, See also: be imbalanced, Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า, Ant. เกินดุล, Example: ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในเกณฑ์สูง 7 - 8 % ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2536, Thai definition: มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดก. แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรือฉีก เป็นต้น เช่น เชือกขาด แขนขาด ผ้าขาด
ขาดควรจะมีแต่ไม่มี เช่น เศรษฐีขาดไฟ
ขาดมีไม่ครบ, มีไม่เต็ม, เช่น ขาดคุณสมบัติ
ขาดไม่ครบ, บกพร่อง, เช่น ศีลขาด
ขาดไม่เต็มตามจำนวน เช่น นับเงินขาด
ขาดไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม.
ขาดกันก. แยกจากกัน ไม่คบค้าสมาคมกันต่อไป เช่น แม้นมิยกพลไกรไปช่วย ถึงเราม้วยก็อย่ามาดูผี อย่าดูทั้งเปลวอัคคี แต่วันนี้ขาดกันจนบรรลัย (อิเหนา).
ขาดคราวก. ไม่มีไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง.
ขาดคอช้างก. ถูกฟันตายบนคอช้างเมื่อเวลาชนช้างกัน, ขาดหัวช้าง ก็เรียก.
ขาดค่าก. จำกัดราคาตายตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default of appearanceขาดนัดพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
default of answerขาดนัดยื่นคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of evidenceขาดพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incoherentขาดลำดับ, ไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lapseขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Out of printขาดตลาด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Deficitขาดทุนสะสม [การบัญชี]
Gross lossขาดทุนขั้นต้น [การบัญชี]
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Loss per shareขาดทุนต่อหุ้น [การบัญชี]
Net lossขาดทุนสุทธิ [การบัญชี]
Absorption Failure, Cellularขาดการดูดซึม [การแพทย์]
Air Hungerขาดอากาศ, การหายใจอย่างมาก, การหายใจเฮือก, หายใจเฮือก [การแพทย์]
Amenorrhea with Galactorrheaขาดระดูแต่มีน้ำนมไหล [การแพทย์]
Amenorrhea, Post Pillsขาดประจำเดือนหลังได้รับยาคุมกำเนิด, ไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด, การขาดระดู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
Poor Chuck. What is life without a friend to share it?ชัคที่น่าสงสาร ชีวิตที่ขาดเพื่อนมันเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
Ignore her. She's dehydrated.ไม่ต้องไปสนใจหรอก เขาขาดน้ำน่ะ Chuck in Real Life (2008)
Will never say those words to you.จะไม่มีวันพูดคำเหล่านั้นกับคุณเด็ดขาด Chuck in Real Life (2008)
I have to have something to show them.ฉันควรที่จะต้องมีชุดอะไรให้พวกเขาดู Pret-a-Poor-J (2008)
It's pointless. I'm not gonna say it.มันไม่มีความหมายหรอก เพราะฉันจะไม่พูดมันเด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Sure. it's of no use to me anyway. here.แน่นอน ฉันไม่มีทางใช้มันที่นี่เด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Denied. No one is allowed on or off the colony.ขอปฏิเสธห้ามใครเข้า หรือ ออกจากนิคมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
I've lost contact with the bridge.ผมขาดการติดต่อจากสะพานเดินเรือแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I will not allow it!ผมไม่มีทางยอมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
I'm not a coward.ผมไม่ได้ขี้ขาด Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed   
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting   FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing   FR: démuni ; privé de
ขาด[adj.] (khāt) FR: déchiré ; déchiqueté
ขาดคน[v. exp.] (khāt khon) EN: be short-staffed   
ขาดความพิจารณา[v. exp.] (khāt khwām phijāranā) EN: lack judgement   
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ขาดดุล[v.] (khātdun) EN: run deficit ; be imbalanced   
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kānkhā) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket   
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply   

English-Thai: Longdo Dictionary
hooky(n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, S. truant (Brit.),
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent[ADJ] ขาด, See also: ไม่มา, Syn. away, missing, gone, out, Ant. here, present
absent without leave[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
AWOL[IDM] ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
bland[ADJ] ขาดรสชาติ, See also: ไม่มีรสชาติ, Syn. tasteless, Ant. flavorful, tasty
blind[ADJ] ขาดการเตรียมพร้อม
blow[VT] ระเบิด, See also: ขาด, ไหม้, Syn. explode
broken[ADJ] ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
be away[PHRV] ขาด, See also: ขาดเรียน, ไม่เข้าร่วม, Syn. keep away
be done for[PHRV] ขาดเเล้ว (ผ้า), See also: เก่ามากแล้ว
be out of[PHRV] หมด, See also: ขาด, ไม่มี, Syn. give out, run out, run out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim[ชา ไอม์] (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,
short-handed[ชอร์ท แฮนดด] (adj ) ขาดคนช่วยงาน, ขาดคนงาน,ขาดผู้ช่วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過不足[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing
欠ける[かける, kakeru] Thai: ขาด English: to be lacking

German-Thai: Longdo Dictionary
deshalb(Adv.) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: S. daher, darum, deswegen
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
besorgt(adj adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: S. betrübt, Related: unglücklich
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,
konkret(adj adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน
zerreißen(vt) |zerriss, hat zerrissen, etw.(A)/jmdn.| ฉีก, ทำให้เป็นชิ้นๆ เช่น Der Vermieter hat unseren Mietvertrag zerrissen. เจ้าของบ้านเช่าฉีกสัญญาเช่าของเราขาดเป็นชิ้นๆ, See also: Related: zerstören
verschlafen(vt) |verschläft, verschlief, hat verschlafen| นอนตื่นสาย เช่น Der Student hat immer verschlafen und Vorlesungen versäumt. นักศึกษาคนนี้นอนตื่นสายและขาดเรียนเสมอ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top