ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

missionary

M IH1 SH AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missionary-, *missionary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missionary(n) หมอสอนศาสนา, See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา, มิชชันนารี, Syn. apostle, evangelist
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา, See also: เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา, Syn. evangelical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
missionary(มิช'ชะเนอรี) n. มิชชันนารี adj. เกี่ยวกับmission (ดู) pl. missionaries, Syn. evangelist

English-Thai: Nontri Dictionary
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา, เกี่ยวกับงานของมิชชันนารี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missionary Positionท่ามิชชันนารี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I couldn't take going back to the family, you know, Salt Lake and all. I had two of the general authorities at my missionary farewell.กลับบ้านก็ไม่ได้ แค่ซอล์เลคนี่เองนะเว้ย ชั้นเคยโดนคาดโทษมา2ครั้งแล้ว Latter Days (2003)
you know, you haven't been yourself since... wait... are you still not over missionary man?อย่าบอกนะว่ายังรักหนุ่ม มิชชั่นนารี นั่นอยู่ Latter Days (2003)
Your missionary companion told him that that Christian person... you were nothing more than a bet he made.เพื่อนลูกเล่าให้แม่ฟังว่า เค้าพนันกัน เรื่องพรหมจรรย์ของลูก Latter Days (2003)
Don't have sex in the missionary position, don't have sex standing up.อย่ามีเซ็กซ์ท่ามิชชันนารี อย่ามีเซ็กซ์ท่ายืน Mean Girls (2004)
He's quite busy lately with missionary work.เขากำลังยุ่งอยู่กับ การเผยแพร่ศาสนาน่ะครับ Love So Divine (2004)
My daughter was a missionary here.My daughter was a missionary here 2012 Doomsday (2008)
They were into doggy style before the missionary position?พวกเขาเป็นสุนัข\ ก่อนเปลี่ยนมาเป็นมิชชั่นนารี The Love Guru (2008)
He seems like a strictly missionary kind of guy.เขาดูเหมือนเป็นผู้ชายประเภทที่ทำแต่ท่านั้น Marry Me a Little (2009)
A missionary is his story.เขาเป็น มิชชั่นนารี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
There I be again, forgetting why the missionary is here.ข้าลืมอีกแล้ว ว่าเราพามิชชั่นนารีมาทำไม Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And it's gonna be in the missionary position.และมันจะเป็นเหมือนภารกิจประจำของนาย No Strings Attached (2011)
Well, your missionary work is more important.การเผยแพร่ศาสนาของคุณสำคัญกว่า Beauty and the Feast (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missionaryYou can give it back whenever you want to as I bought that book for missionary work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิชชันนารี(n) missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
หมอสอนศาสนา(n) missionary, See also: missioner, Syn. มิชชันนารี, บาทหลวง, อนุศาสนาจารย์, Example: นายบรัดเล เป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ที่นำเครื่องพิมพ์หนังสือไทยเข้ามาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 3, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนา
นักเทศน์(n) preacher, See also: missionary, Example: พระพยอมเป็นนักเทศน์ที่ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าท่านมีความสามารถในการเทศน์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิชชั่นนารี[mitchannārī] (n) EN: missionary  FR: missionnaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISSIONARY M IH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missionary (n) mˈɪʃənriː (m i1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传教士[chuán jiào shì, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, / ] missionary, #32,309 [Add to Longdo]
传道者[chuán dào zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] missionary; preacher, #135,942 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missionar { m } | Missionare { pl } | Missionar sein; in der Mission tätig seinmissionary | missionaries | to be a missionary [Add to Longdo]
Missionarsstellung { f }missionary position [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
医事伝道[いじでんどう, ijidendou] (n) medical missionary work [Add to Longdo]
医療伝道[いりょうでんどう, iryoudendou] (n) medical missionary work [Add to Longdo]
開教師[かいきょうし, kaikyoushi] (n) Buddhist missionary, esp. in Jodo, Pure Land, etc. sects; Buddhist minister (in the West) [Add to Longdo]
高野聖[こうやひじり, kouyahijiri] (n) (1) Mt. Koya missionary (usu. low-ranking monks); (2) (uk) (See 田鼈) Lethocerus deyrollei (species of giant water bug) [Add to Longdo]
信徒伝動者[しんとでんどうしゃ, shintodendousha] (n) lay missionary [Add to Longdo]
正常位[せいじょうい, seijoui] (n) normal position (posture); missionary position [Add to Longdo]
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert [Add to Longdo]
宣教師[せんきょうし, senkyoushi] (n) missionary; (P) [Add to Longdo]
伝道[でんどう, dendou] (n, vs) proselytizing; evangelism; missionary work; (P) [Add to Longdo]
伝道船[でんどうせん, dendousen] (n) missionary boat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missionary \Mis"sion*ary\, n.; pl. {Missionaries}. [Cf. F.
   missionnaire. See {Mission}, n.]
   One who is sent on a mission; especially, one sent to
   propagate religion. --Swift.
   [1913 Webster]
 
   {Missionary apostolic}, a Roman Catholic missionary sent by
    commission from the pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missionary \Mis"sion*a*ry\, a.
   Of or pertaining to missions; as, a missionary meeting; a
   missionary fund.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 missionary
   adj 1: relating to or connected to a religious mission [syn:
       {missionary}, {missional}]
   n 1: someone who attempts to convert others to a particular
      doctrine or program
   2: someone sent on a mission--especially a religious or
     charitable mission to a foreign country [syn: {missionary},
     {missioner}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top