ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skip

S K IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skip-, *skip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skip(vi) กระโดด, Syn. jump, gambol, leap, hop
skip(vt) กระโดด, Syn. jump, gambol, leap, hop
skip(vi) ข้ามไป, See also: ละไป
skip(vt) ข้ามไป, See also: ละไป
skip(vt) ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
skip it(phrv) ลืมเสีย, See also: ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
skipper(n) ผู้นำทีม, Syn. leader, commander
Skip it!(idm) ลืมมันไปซะ
skip off(phrv) หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip out
skip out(phrv) หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skip(สคิพ) vi., vt., n. (การ) กระโดด, กระโดดข้าม, กระโดดเชือก, เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, หนีอย่างลับ ๆ , ข้าม, ข้ามไป, สิ่งที่มองผ่านไป, สิ่งที่ตกหล่น, สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump, hop
skipper(สคีพ'เพอะ) n., vt. (เป็น) กัปตันเรือ, ผู้บังคับการเรือ, ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
skip(n) การกระโจน, การกระโดด, การหนี, การข้าม
skip(vi) กระโจน, กระโดด, หนี, ข้าม
skip(vt) หนี, กระโดดข้าม, เผ่นหนี, หลบหนี
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ, กัปตันเรือ, ผู้นำทาง, กัปตันทีม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skipข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
skip sequence; skip welding; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
skip welding; skip sequence; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skipถังขยะ, Example: ภาชนะสำหรับเก็บกักและเคลื่อนย้ายขยะ มีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา [สิ่งแวดล้อม]
Skip Liftการยกถังขยะ, Example: กระบวนการยกหรือเคลื่อนย้ายถังขยะเข้าไปบรรจุ ในรถขนขยะ โดยอาศัยเครื่องมือกล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skip the ropeข้ามเชือก Yellow Submarine (1968)
Skip the ropeข้ามเชือก Yellow Submarine (1968)
He didn't skip the midwife.เขาไม่ได้ข้ามผดุงครรภ์ Idemo dalje (1982)
we'll skip the shave and go to the operation.เราจะข้ามการโกนขนไปก่อน Spies Like Us (1985)
Skip that.- หยุดซะที *batteries not included (1987)
Skip on to the Fire Swamp. That sounded good. Oh.ข้ามไปตอนดงกับดักไฟเลยก็ดีนะฮะ The Princess Bride (1987)
Skip to the end.ข้ามไปตอนจบเลย The Princess Bride (1987)
One jump ahead of the slowpokes One skip ahead of my doomกระโดดหนึ่งครั้งหนีคนเฉื่อย อีกหนึ่งครั้งหนีเคราะห์ร้าย Aladdin (1992)
We could skip to the ending.เราจะได้ข้ามไปตอนจบไง In the Mouth of Madness (1994)
The operation doesn't skip a beat. We all make out.งานนี้ไม่มีใครเสีย มีแต่ได้ Heat (1995)
Continue to eat like this and you might as well skip it.เริ่มกินแบบนี้ได้แล้ว... คุณจะได้หายดี / แล้วเซฟได้อีก 30 แกรนด์ City of Angels (1998)
Does the name Skip Carn mean anything?ชื่อ สกิ๊ป คาร์น มีความหมายอะไรกับคุณไหม? Brokedown Palace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skipDon't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.
skipHe often skipped meals.
skipHer cool gaze made my heart skip a beat.
skipHe skipped a grade.
skipHe was deeply in debt. And he and his family skipped town.
skipIf you skip breakfast and keep lunch light then in the evening you can have whatever you want.
skipI have started skipping lunch with a view to losing weight.
skipIn order to lose weight some people skip meals.
skipIn the United States it is popular for girls to learn to skip rope.
skipI skipped my breakfast.
skipI skipped out on my appointment with my boss.
skipI skipped the first few pages of the book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกระโดดเชือก(n) skipping, See also: jumping rope
หนีโรงเรียน(v) skip class, See also: wag, Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน, Example: เขาเบื่อเรียนหนังสือ จึงหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมเรียน
ข้าม(v) skip, See also: leave out, pass over, overlook, Syn. ผ่าน, Example: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา, Thai Definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
กระโดด(v) skip, See also: pass over, leave out, omit, Syn. ข้าม, โดดข้าม, Example: ในคู่มือเล่มนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเลือกคำตอบแล้วกระโดดไปอ่านคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ว่าคำตอบของตนถูกหรือไม่, Thai Definition: ผ่านเลยไป, ข้ามขั้นตอนไป
ข้าม(v) skip, See also: jump over, Syn. ผ่าน, ข้ามๆ, Example: ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา, Thai Definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[duang klūay] (n) EN: Skipper
แจว[jaēo] (v) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels  FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
โจน[jōn] (v) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive  FR: bondir ; sauter ; plonger
ข้าม[khām] (v) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome  FR: franchir ; surmonter
เขย่งเก็งกอย[khayengkengkøi] (v) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe
กระโดด[kradōt] (v) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip  FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[kradōt khām] (v, exp) EN: skip over  FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[kradōt khām ... nā] (v, exp) EN: skip over ... (+ nb) pages  FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
โลดโผน[lōtphōn] (v) EN: skip ; dance ; perform acrobatics

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SKIP S K IH1 P
SKIPS S K IH1 P S
SKIPP S K IH1 P
SKIPPA S K IH1 P AH0
SKIPPY S K IH1 P IY0
SKIPTON S K IH1 P T AH0 N
SKIPPED S K IH1 P T
SKIPPER S K IH1 P ER0
SKIPPA'S S K IH1 P AH0 Z
SKIPJACK S K IH1 P JH AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skip (v) skˈɪp (s k i1 p)
skips (v) skˈɪps (s k i1 p s)
Skipton (n) skˈɪptən (s k i1 p t @ n)
skipped (v) skˈɪpt (s k i1 p t)
skipper (v) skˈɪpər (s k i1 p @ r)
skippers (v) skˈɪpəz (s k i1 p @ z)
skipping (v) skˈɪpɪŋ (s k i1 p i ng)
skippered (v) skˈɪpəd (s k i1 p @ d)
skippering (v) skˈɪpərɪŋ (s k i1 p @ r i ng)
skipping-rope (n) skˈɪpɪŋ-roup (s k i1 p i ng - r ou p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlstelle { f }; Ausriss { m } (im Holz) | Fehlstellen { pl }; Ausrisse { pl }skip | skips [Add to Longdo]
Skipass { m }ski pass [Add to Longdo]
Skipiste { f }; Abfahrt { f }; Abfahrtsstrecke { f }ski run [Add to Longdo]
Skipper { m }; Schiffer { m }skipper [Add to Longdo]
Papiervorschub nach dem Drucken [ comp. ]skip after [Add to Longdo]
Papiervorschub vor dem Drucken [ comp. ]skip before [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パス[pasu] (n) (1) path; (n, vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) #4,883 [Add to Longdo]
ひかり[hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen #6,400 [Add to Longdo]
あさひ[asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen #10,617 [Add to Longdo]
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P) #10,785 [Add to Longdo]
スキップ[sukippu] (n, vs) skip #15,196 [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s, vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) #16,434 [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
すぐそこ[sugusoko] (adv, adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
ぴょんぴょん[pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, n. [See {Skep}.]
   1. A basket. See {Skep}. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A basket on wheels, used in cotton factories.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) An iron bucket, which slides between guides, for
    hoisting mineral and rock.
    [1913 Webster]
 
   4. (Sugar Manuf.) A charge of sirup in the pans.
    [1913 Webster]
 
   5. A beehive; a skep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, v. i. [imp. & p. p. {Skipped}; p. pr. & vb. n.
   {Skipping}.] [OE. skippen, of uncertain origin; cf. Icel.
   skopa run, skoppa to spin like a top, OSw. & dial. Sw.
   skimmpa to run, skimpa, skompa, to hop, skip; or Ir. sgiob to
   snatch, Gael. sgiab to start or move suddenly, to snatch, W.
   ysgipio to snatch.]
   1. To leap lightly; to move in leaps and hounds; -- commonly
    implying a sportive spirit.
    [1913 Webster]
 
       The lamb thy riot dooms to bleed to-day,
       Had he thy reason, would he skip and play? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       So she drew her mother away skipping, dancing, and
       frisking fantastically.        --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leave matters unnoticed, as in reading, speaking,
    or writing; to pass by, or overlook, portions of a thing;
    -- often followed by over.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, v. t.
   1. To leap lightly over; as, to skip the rope.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass over or by without notice; to omit; to miss; as,
    to skip a line in reading; to skip a lesson.
    [1913 Webster]
 
       They who have a mind to see the issue may skip these
       two chapters.             --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to skip; as, to skip a stone. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, n.
   1. A light leap or bound.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of passing over an interval from one thing to
    another; an omission of a part.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A passage from one sound to another by more than a
    degree at once. --Busby.
    [1913 Webster]
 
   {Skip kennel}, a lackey; a footboy. [Slang.] --Swift.
 
   {Skip mackerel}. (Zool.) See {Bluefish}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skip
   n 1: a gait in which steps and hops alternate
   2: a mistake resulting from neglect [syn: {omission}, {skip}]
   v 1: bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence
      was incomprehensible" [syn: {jump}, {pass over}, {skip},
      {skip over}]
   2: intentionally fail to attend; "cut class" [syn: {cut},
     {skip}]
   3: jump lightly [syn: {hop}, {skip}, {hop-skip}]
   4: leave suddenly; "She persuaded him to decamp"; "skip town"
     [syn: {decamp}, {skip}, {vamoose}]
   5: bound off one point after another [syn: {skip}, {bound off}]
   6: cause to skip over a surface; "Skip a stone across the pond"
     [syn: {skim}, {skip}, {skitter}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SKIP
     Simple Key-management for Internet Protocols (Internet,
 cryptography, Sun)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top