Search result for

skip

(104 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skip-, *skip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skip[VI] กระโดด, Syn. jump, gambol, leap, hop
skip[VT] กระโดด, Syn. jump, gambol, leap, hop
skip[VI] ข้ามไป, See also: ละไป
skip[VT] ข้ามไป, See also: ละไป
skip[VT] ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
skip it[PHRV] ลืมเสีย, See also: ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
skipper[N] ผู้นำทีม, Syn. leader, commander
Skip it![IDM] ลืมมันไปซะ
skip off[PHRV] หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip out
skip out[PHRV] หลบหนี, See also: ไม่เข้าร่วม, Syn. skip off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
skip(vi) กระโจน,กระโดด,หนี,ข้าม
skip(vt) หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skipข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
skip sequence; skip welding; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
skip welding; skip sequence; wandering sequenceการเชื่อมก้าวกระโดด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skip ถังขยะ
ภาชนะสำหรับเก็บกักและเคลื่อนย้ายขยะ มีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา [สิ่งแวดล้อม]
Skip Lift การยกถังขยะ
กระบวนการยกหรือเคลื่อนย้ายถังขยะเข้าไปบรรจุ ในรถขนขยะ โดยอาศัยเครื่องมือกล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can skip dinner now that I'm so full on humiliation.ฉันคงไม่ต้องกินข้าวเนแล้ว เพราะตอนนี้ฉันอิ่มไปด้วยความอาย Pret-a-Poor-J (2008)
You think she skips work because she's feeling a little weak?คุณคิดว่าเธอจะทิ้งงาน เพราะเธอคิดว่าตัวเองอ่อนแอหรือ? Emancipation (2008)
Should I just skip school today?วันนี้จะโดดเรียนดีมั๊ย Akai ito (2008)
I even skipped the banquet to come see you!ฉันไม่ไปงานเลี้ยงเพื่อมาหานายเลยนะ! Beethoven Virus (2008)
You'll be wasting their efforts these past 2 months, with their sleepless nights and skipped meals.นายเป็นคนทำให้พวกเขาเสียเวลาที่พยายามมาตลอดสองเดือน, อดหลับอดนอน และอดข้าว Beethoven Virus (2008)
I'll prescribe you some anti-depressants so don't skip it.ฉันจะให้รายละเอียดเพื่อป้องกันความดันต่ำ งั้น อย่าข้ามมัน Heartbreak Library (2008)
Want me to skip some?อยากให้หนูอ่านข้ามไปบ้างไหมคะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Skipper, look.สคิปเปอร์ ดูสิ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No, but I'm going with a skip in my step and a smile on my face.ไม่รู้ แต่ฉันจะเขย่งก้าวเดิน พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We've recruited a few extra thumbs for you, Skipper.เราไปเกณฑ์กำลังพลมา ช่างฝีมือเพิ่มเติมให้นายอีกนิดหน่อย สคิปเปอร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Skipper!สคิปเปอร์! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Aye-aye, Skippy!-รับทราบ รับทราบ สกิปปี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skipIn order to lose weight some people skip meals.
skipI have started skipping lunch with a view to losing weight.
skipSkip the problems you can not do and go ahead.
skipIn the United States it is popular for girls to learn to skip rope.
skipSkip the dull chapters.
skipI skipped my breakfast.
skipHe was deeply in debt. And he and his family skipped town.
skip"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.
skipSkip the pleasantries and get down to business.
skipYou shouldn't skip in reading.
skipYes. And its only a hop, skip and a jump to the nearest mall.
skipHe skipped a grade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกระโดดเชือก[N] skipping, See also: jumping rope
หนีโรงเรียน[V] skip class, See also: wag, Syn. หนีเรียน, โดดร่ม, โดดเรียน, Example: เขาเบื่อเรียนหนังสือ จึงหนีโรงเรียนไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ยอมเรียน
ข้าม[V] skip, See also: leave out, pass over, overlook, Syn. ผ่าน, Example: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา, Thai definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
กระโดด[V] skip, See also: pass over, leave out, omit, Syn. ข้าม, โดดข้าม, Example: ในคู่มือเล่มนี้เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเลือกคำตอบแล้วกระโดดไปอ่านคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ว่าคำตอบของตนถูกหรือไม่, Thai definition: ผ่านเลยไป, ข้ามขั้นตอนไป
ข้าม[V] skip, See also: jump over, Syn. ผ่าน, ข้ามๆ, Example: ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา, Thai definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[n.] (duang klūay) EN: Skipper   
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIP    S K IH1 P
SKIPS    S K IH1 P S
SKIPP    S K IH1 P
SKIPPA    S K IH1 P AH0
SKIPPY    S K IH1 P IY0
SKIPPED    S K IH1 P T
SKIPPER    S K IH1 P ER0
SKIPTON    S K IH1 P T AH0 N
SKIPPA'S    S K IH1 P AH0 Z
SKIPJACK    S K IH1 P JH AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skip    (v) (s k i1 p)
skips    (v) (s k i1 p s)
Skipton    (n) (s k i1 p t @ n)
skipped    (v) (s k i1 p t)
skipper    (v) (s k i1 p @ r)
skippers    (v) (s k i1 p @ z)
skipping    (v) (s k i1 p i ng)
skippered    (v) (s k i1 p @ d)
skippering    (v) (s k i1 p @ r i ng)
skipping-rope    (n) - (s k i1 p i ng - r ou p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlstelle {f}; Ausriss {m} (im Holz) | Fehlstellen {pl}; Ausrisse {pl}skip | skips [Add to Longdo]
Skipass {m}ski pass [Add to Longdo]
Skipiste {f}; Abfahrt {f}; Abfahrtsstrecke {f}ski run [Add to Longdo]
Skipper {m}; Schiffer {m}skipper [Add to Longdo]
Papiervorschub nach dem Drucken [comp.]skip after [Add to Longdo]
Papiervorschub vor dem Drucken [comp.]skip before [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ぴょんぴょん[, pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P) [Add to Longdo]
ほっぽかす[, hoppokasu] (v5s) (obsc) (col) to leave; to skip out [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, n. [See {Skep}.]
   1. A basket. See {Skep}. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A basket on wheels, used in cotton factories.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) An iron bucket, which slides between guides, for
    hoisting mineral and rock.
    [1913 Webster]
 
   4. (Sugar Manuf.) A charge of sirup in the pans.
    [1913 Webster]
 
   5. A beehive; a skep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, v. i. [imp. & p. p. {Skipped}; p. pr. & vb. n.
   {Skipping}.] [OE. skippen, of uncertain origin; cf. Icel.
   skopa run, skoppa to spin like a top, OSw. & dial. Sw.
   skimmpa to run, skimpa, skompa, to hop, skip; or Ir. sgiob to
   snatch, Gael. sgiab to start or move suddenly, to snatch, W.
   ysgipio to snatch.]
   1. To leap lightly; to move in leaps and hounds; -- commonly
    implying a sportive spirit.
    [1913 Webster]
 
       The lamb thy riot dooms to bleed to-day,
       Had he thy reason, would he skip and play? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       So she drew her mother away skipping, dancing, and
       frisking fantastically.        --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leave matters unnoticed, as in reading, speaking,
    or writing; to pass by, or overlook, portions of a thing;
    -- often followed by over.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, v. t.
   1. To leap lightly over; as, to skip the rope.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass over or by without notice; to omit; to miss; as,
    to skip a line in reading; to skip a lesson.
    [1913 Webster]
 
       They who have a mind to see the issue may skip these
       two chapters.             --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to skip; as, to skip a stone. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skip \Skip\, n.
   1. A light leap or bound.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of passing over an interval from one thing to
    another; an omission of a part.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A passage from one sound to another by more than a
    degree at once. --Busby.
    [1913 Webster]
 
   {Skip kennel}, a lackey; a footboy. [Slang.] --Swift.
 
   {Skip mackerel}. (Zool.) See {Bluefish}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skip
   n 1: a gait in which steps and hops alternate
   2: a mistake resulting from neglect [syn: {omission}, {skip}]
   v 1: bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence
      was incomprehensible" [syn: {jump}, {pass over}, {skip},
      {skip over}]
   2: intentionally fail to attend; "cut class" [syn: {cut},
     {skip}]
   3: jump lightly [syn: {hop}, {skip}, {hop-skip}]
   4: leave suddenly; "She persuaded him to decamp"; "skip town"
     [syn: {decamp}, {skip}, {vamoose}]
   5: bound off one point after another [syn: {skip}, {bound off}]
   6: cause to skip over a surface; "Skip a stone across the pond"
     [syn: {skim}, {skip}, {skitter}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SKIP
     Simple Key-management for Internet Protocols (Internet,
 cryptography, Sun)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top